Księgowość budżetowa a VAT

Warszawa, 1 lutego 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT, w tym VAT odwrotne obciążenie oraz funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności „split payment” w jednostkach wykonujących ustawę lub uchwałę budżetową na rok 2019.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

 

 1. Zasady budżetowe, w tym zasada „kasowa” i zasada „brutto”, zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 a podatek VAT.
 2. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza, czyli kiedy jednostka budżetowa podlega, a kiedy nie podlega pod VAT w świetle najnowszych wyroków sądów administracyjnych.
 3. Wyjaśnienie na czym polega mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i jego funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – VAT odwrotne obciążenie a planowanie i wykonywanie budżetu oraz klasyfikacja budżetowa.
 4. Wyjaśnienie na czym polega zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności „split payment” u zwykłego podatnika VAT i jaki to ma wpływ na zasady budżetowe obowiązujące przy wykonywaniu ustawy lub uchwały budżetowej – analiza broszury informacyjnej MF omawiającej mechanizm podzielonej płatności w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych, analiza broszury MF dot. centralizacji VAT dodatkowe wyjaśnienia, analiza stanowiska KRRIO i rozwiązań funkcjonujących w praktyce.
 5. Zmiany zasad szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz operacji dokonywanych na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi budżetu państwa – specyfika mechanizmu podzielonej płatności „split payment” w państwowych jednostkach budżetowych i prawo do dysponowania środkami na koncie VAT oraz ich przeksięgowanie na koniec dnia na konto dochodów dysponenta budżetu państwa.
 6. Konto VAT i zasady jego funkcjonowania w państwowej jednostce budżetowej i w państwowym funduszu celowym – uznawania i obciążanie rachunku VAT a rozliczenie podatku VAT w państwowej jednostce budżetowej uznanej za samodzielnego podatnika VAT, problem odmiennych ksiąg rachunkowych dla poszczególnych dysponentów budżetu państwa i dysponentów państwowych funduszy celowych.
 7. Konto VAT i zasady jego funkcjonowania w urzędzie gminy (miasta), w starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim i na organie finansowym (budżetowym) – uznawania i obciążanie rachunku VAT a rozliczenie podatku Vat w samorządowej jednostce budżetowej sporządzającej tzw. deklarację cząstkową VAT i nieuznanej za samodzielnego podatnika VAT oraz w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, stosującym lub nie art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych po centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.
 8. Konto VAT i zasady jego funkcjonowania w samorządowych jednostkach budżetowych i pozabudżetowych – uznawania i obciążanie rachunku VAT prowadzonych do rachunków dochodów własnych oświaty, kont samorządowych zakładów budżetowych, kont funduszy celowych, kont różnie rozumianej gospodarki pozabudżetowej, kont projektów unijnych.
 9. Problem systemu „zbierania” VAT w gminach, powiatach, województwach z podległych jednostek organizacyjnych metodą pozabudżetową na organie lub urzędzie, oraz problem jednostek dokonujących przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdawczości budżetowej.
 10. Schematy księgowań obowiązujące po 1 lipca 2018 w zakresie mechanizmu podzielonej płatności w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – zakres zmian polityki rachunkowości w celu jej dostosowania do mechanizmu podzielonej płatności.
 11. Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT w roku 2019.
 12. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa z podatkiem VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności „split payment” i VAT odwrotne obciążenie.
 13. Nowe struktury logiczne JPK na żądanie obowiązujące od 1 lipca 2018: JPK KR, JPK MAG, JPK WB, JPK FA i kłopoty z ich stosowaniem w praktyce.
 14. Zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań.
 15. Odpowiedzi na pytania.

 


 

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993‒2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

 


 

TERMIN, MIEJSCE:

1 lutego 2019 r., godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 349 zł wraz z materiałami

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej