Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach

Warszawa, 10 maja 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019, w kwietniu ruszy kontrola centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (nr: P/19/109). Pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?

Celem szkolenia jest zainspirowanie jednostek samorządu terytorialnego do weryfikacji i audytu wewnętrznego procedur, zarządzeń, instrukcji wprowadzających centralizację rozliczeń w VAT w samorządach najpóźniej od 1 stycznia 2017 roku, do analizy potencjalnych nieprawidłowości w zakresie rozróżniania działalności gospodarczej od sfery użyteczności publicznej i władztwa publicznego, do zrozumienia istoty potencjalnych naruszeń zasad gospodarki budżetowej, w tym zasady brutto, szczególnie przez jednostki, w których funkcjonują konta do wewnętrznych rozliczeń VAT oraz potencjalnych naruszeń prawa bilansowego, skutkujących nierzetelnością danych wykazywanych w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

 

 1. Skąd się wzięła Specustawa VAT i zasady centralizacji rozliczeń w VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – geneza problemu.
 2. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza - kiedy jednostka podlega, a kiedy nie podlega pod VAT w świetle aktualnej linii orzeczniczej.
 3. Kto podlega a kto nie podlega pod centralizację VAT – kryteria jednostek i przykłady nieprawidłowości.
 4. Ustawa o finansach publicznych i prawo samorządowe a centralizacja rozliczeń w VAT - zasady budżetowe, w tym zasada „kasowa” i zasada „brutto” oraz specyficzna rola urzędów w procesach planowania i wykonywania budżetu i zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie centralizacji rozliczeń w VAT.
 5. Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej oraz ich wpływ na rzetelność danych księgowych i sprawozdawczych wykazywanych w latach 2017-2019.
 6. Analiza broszury informacyjnej MF dot. centralizacji VAT oraz broszury MF dodatkowe wyjaśnienia, a także broszury wyjaśniającej mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w gminach, powiatach, województwach, analiza stanowiska KRRIO i rozwiązań funkcjonujących w praktyce przy centralizacji rozliczeń w VAT – typowe błędy i przeinaczenia.
 7. Księgowość budżetowa po centralizacji rozliczeń w VAT - problem systemu „zbierania” VAT w gminach, powiatach, województwach z podległych jednostek organizacyjnych metodą pozabudżetową na organie lub urzędzie, problem jednostek dokonujących przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczonego podlegającego odliczeniu i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdawczości budżetowej, problem kont VAT do centralizacji VAT i kont VAT do mechanizmu podzielonej płatności.
 8. Audyt danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej z podatkiem VAT - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań dla celów kontroli NIK.
 9. Procedury budżetowe, schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT – model wzorcowy i zasady prawidłowego postępowania.
 10. Typowe przypadki naruszeń prawa materialnego – wykaz potencjalnych nieprawidłowości funkcjonujących w praktyce od roku 2017 lub wcześniej objętych kontrolą NIK.
 11. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

10 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej