Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Warszawa, 14 lutego 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 w księgowości i sprawozdawczości budżetowej

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste użytkownikowi wieczystemu według stanu na 31 grudnia 2018 roku oraz zasad księgowego i budżetowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej przekształcenia oraz opłat z nim związanych.

 

Szkolenie 1-dniowe starostów, dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa oraz dla skarbników, głównych księgowych i księgowych zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi.

 

  

 1. Użytkowanie wieczyste – co to jest i jaką ma treść ekonomiczną?
 2. Typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (Warszawa), ewidencja bilansowa jako aktywa finansowe i związane z nimi miliardowe różnice bilansowe w bilansach jednostek samorządu terytorialnego wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku - błędy interpretacyjne Ministerstwa Finansów w zakresie użytkowania wieczystego na przykładzie prac nad stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości (dwa różne projekty stanowiska).
 3. Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości i nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (…) a grunty oddane w użytkowanie wieczyste – wzajemna sprzeczność rozporządzenia w zakresie definicji i opisu konta 011 Środki trwałe oraz nowej pozycji bilansowej 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.
 4. Problem braku pozycji bilansowej „Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom” w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (…) i jego negatywny wpływ na sporządzenie informacji o stanie mienia Skarbu Państwa wg. stanu na 31 grudnia 2018.
 5. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i podstawowe księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste w roku 2018 - zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych.
 6. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 roku do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej – zakres informacji niezbędnych do wykazania w informacji dodatkowej za rok 2018.
 7. Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wykreślenie z ewidencji bilansowej gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Rola „Zaświadczenia” potwierdzające przekształcenie jako dokumentu źródłowego i jako dokumentu informującego o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 9. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i ulgi.
 10. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT?
 11. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Typowe księgowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności u „starego” i „nowego” właściciela.
 13. Ujęcie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności w sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz w budżecie na rok 2019.
 14. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993‒2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

TERMIN, MIEJSCE:

14 lutego 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 349 zł wraz z materiałami

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej