Zamknięcie roku 2019 z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

Warszawa, 18 grudnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

     Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku 2019 z nowym obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) likwidującym stary mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności", z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, które należało wdrożyć począwszy od 1 listopada 2019 roku w zakresie planowania i wykonywania budżetu, realizowania planu dochodów i wydatków budżetowych na kontach bankowych i kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i ich ujęcia w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2019.

     Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu „RB” oraz w sprawozdaniu finansowym, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2019.

     Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie również problematyka tzw. „białej listy” VAT wraz z poszerzeniem wykazu o numery rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu przez jednostkę lub zakład budżetowy w roku 2019. Omówione zostaną również nowe przepisy VAT obowiązujące po 31 grudnia 2019 roku, które należy uwzględnić przygotowując zamknięcie roku 2019 i otwarcie roku 2020.

     Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

 

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przygotowanie zamknięcia roku 2019 – wymogi ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 2. Zasady wykonywania budżetu, zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 i ich zastosowanie w praktyce.
 3. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji obowiązujące w roku 2019 – jak rozumieć rzetelność danych sprawozdawczych.
 4. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań typu „RB” i rocznego sprawozdania finansowego z informacją dodatkową za rok 2019 - zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
 5. Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i księgowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT - mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych w świetle objaśnienia podatkowego Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 roku i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" oraz kwota 15 tys. złotych - fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
 7. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek – zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności i poprawy efektywności gospodarowania środkami budżetowymi a problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT.
 8. Mechanizm podzielonej płatności a środki UE – wydatki dokonane z konta VAT a ich kwalifikowalność i rozliczanie w projektach Unii Europejskiej po 1 listopada 2019.
 9. „Biała lista” VAT w roku 2019 – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu oraz problem kont dochodów i wydatków budżetu, rachunków dochodów własnych oświaty, państwowych funduszy celowych oraz innych rachunków bankowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym w zakresie obsługi płatności masowych zgłoszonych i niezgłoszonych do wykazu.
 10. Zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do środków trwałych w budowie (inwestycji), zakupu gotowych środków trwałych oraz ich ulepszeń i remontów po 1 września i odpowiednio po 1 listopada 2019.
 11. Nowy Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura - problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 12. Nowy JPK VAT – nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje a zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 13. Nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT – charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.
 14. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych – kolejny nowy problem w zakresie tzw. „władztwa publicznego” niepodlegającego w świetle prawa i orzecznictwa NSA pod VAT.
 15. Czy przepisy w zakresie podatku VAT umożliwiają prawidłowe zamknięcie roku 2019 ? – odpowiedzi na pytania.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

18 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej