Biała lista VAT, mechanizm podzielonej płatności, kody GTU, mikrorachunek podatkowy w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych w roku 2021

Warszawa, 2 lipca 2021 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie księgowości budżetowej i zasad dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z nowymi zasadami i terminem składania zawiadomienia ZAW-NR. Na szkoleniu omówione zostaną potencjalne konsekwencje dotyczące zwykłego podatnika i jednostki budżetowej związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2021, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i objętych załącznikiem nr 15. Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT w roku 2021.

Omówione zostaną również nowe przepisy w zakresie zasad generowania i posługiwania się nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – Indywidualny Rachunek Podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT oraz związane z nim zasady księgowości budżetowej podatku VAT a także obowiązujące od 1 lipca 2020 roku zasady prowadzenia i przesyłania elektronicznych ewidencji VAT w nowym JPK. Nowy plik JPK_VAT zawiera dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce. Przewidziane kary ma skłaniać podatników do przesyłania ewidencji przygotowanych z należytą starannością.

 

Szkolenie online (4-godziny) dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów w tym sądów, prokuratury, służb mundurowych i organów kontroli państwowej oraz ZUS i KRUS.

 

 1. VAT w państwowych jednostkach budżetowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT oraz specyfika centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.
 2. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – problem z TSUE, który popełnił kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie”, gdyż zajmował się sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych jaką jest z mocy polskiego prawa opłata przekształceniowa PUWG we własność.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 – podatnik VAT a podmiot rachunkowości budżetowej oraz zakres zastosowania art. 5 ustęp 2 pkt 3 i pkt 4 lit. „a” oraz art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT (netto/brutto/bez podlegającego odliczeniu VAT).
 4. Zasady identyfikacji podatnika za pomocą numeru NIP i REGON – problemy z zastosowaniem numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON, w księgowości i w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 5. Zasady identyfikacji podatnika przy pomocy mikrorachunku podatkowego – generator Indywidualnego Rachunku Podatkowego do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach np. KRUS.
 6. Elektroniczna deklaracja podatkowa i elektroniczna ewidencja VAT – JPK i zakres danych nowej elektronicznej ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle zmian rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 7. Dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT – zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT oraz dla celów PIT, CIT, ZUS oraz numeru mikrorachunku podatkowego (IRP) oraz problemy z nazwami miast na prawach powiatu.
 8. Nowe kody GTU – co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13 oraz zastosowanie kodów GTU w jednostkach budżetowych.
 9. Nowe dodatkowe znaczniki literowe – wyjaśnienie znaczników literowych.
 10. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – czy i kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” ?
 11. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
 12. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2021 przez państwowe jednostki budżetowe – wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i zmiana zasad funkcjonowania konta VAT WSPÓLNE.
 13. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2021 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem wyodrębnionego konta do centralizacji rozliczeń w VAT jako drugiego (pozaustawowego) rachunku VAT – wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu (133).
 14. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek – zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2021 w przypadku gdy bank realizuje wydatki budżetowe z środków zgromadzonych na rachunku VAT nieujętych w planie finansowym (gdy dochody ujmowane są netto).
 15. Problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako pracodawcy oraz samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT rozliczającego CIT na NIP samorządowego zakładu budżetowego.
 16. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT “mechanizm podzielonej płatności” oraz kwota 15 tys. złotych – fakturowanie z MPP oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
 17. Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przypadki kiedy bank cofnie przelew i co robić gdy kontrahent nadal nie posługuje się rachunkiem rozliczeniowym – co to jest rachunek rozliczeniowy i kto musi go używać.
 18. „Biała lista” VAT w roku 2021 i jej zmiany – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, potencjalne konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu i zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.
 19. Termin składania zawiadomienia ZAW-NR i zakres ochrony przed sankcjami związany ze złożeniem zawiadomienia – wydłużenie terminu w Tarczy antykryzysowej.
 20. Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz wyjaśnienie, których rachunków bankowych nie ma i nie będzie w wykazie podatników VAT, a które muszą się tam znajdować.
 21. Fakty i mity o sankcjach podatkowych dla jednostek budżetowych i pozabudżetowych dotyczące zastosowania wykazu i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – na co należy uważać, a co można uprościć.
 22. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa w zakresie podatku VAT – odmienność zasad księgowania podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od zasad obowiązujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT i nieuznanych za samodzielnych podatników VAT.
 23. Przegląd rozwiązań w zakresie VAT i konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do nowych realiów – odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

TERMIN, MIEJSCE:

2 lipca 2021 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł wraz z materiałami

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł wraz z materiałami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej