Intensywny Kurs Kadrowo-Płacowy z praktykami dla praktyków - zapoznanie z nowymi technologiami wspomagającymi pracę kadrowego

Warszawa, 21, 28 i 30 czerwca, 1, 8, 15, 22 i 29 września, 6, 13, 20 października 2023 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

małe grupy i aż 88 godzin praktycznego szkolenia

 

Zajęcia odbędą się w małych grupach w trakcie 11 dni w środy i piątki po 8 godzin w następujących terminach: 21, 28 i 30 czerwca, 1, 8, 15, 22 i 29 września, 6, 13, 20 października 2023 r.

 

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalna. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w systemie płacowym i ZUS, które wynikają ze zmian dla zakładów pracy jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W czasie Kursu zostaną zaprezentowane narzędzia, które wspomagają pracę zdalną, komunikację i wymianę dokumentów w formie elektronicznej czy wspieranie procesów kadrowych na odległość.

Rozwiązanie to sprawdzi się w sytuacji, gdy pracownicy są zlokalizowani w różnych miejscach i konieczna staje się sprawna obsługa wielu dokumentów w formie elektronicznej.

W formie zdalnej będzie można obsługiwać nie tylko korespondencję między pracownikami oraz klientami, ale także zarządzać fakturami, zamówieniami, umowami czy delegacjami. Szczególnie użyteczną funkcjonalnością jest zarządzanie bieżącymi sprawami w firmie, przypisywanie poszczególnych pracowników do konkretnych projektów czy monitorowanie ich statusu.

Dodatkowo dla pracowników biur rachunkowych i ich klientów zaprezentujemy Biuro Kadrowo Płacowe online. Jest to rodzaj platformy online, dzięki której biuro rachunkowo-kadrowe wymienia dokumenty (w formie elektronicznej) ze swoimi klientami. Dzięki tej technologii klienci tych biur, którzy outsourcują usługi kadrowe zyskają uporządkowane procesy, nie będą musieli każdorazowo drukować, podpisywać i dostarczać do swojego biura rachunkowo-kadrowego dokumentów w formie papierowej. Wygodną funkcjonalnością dla biura rachunkowo-kadrowego jest automatyczne wysyłanie powiadomień lub przypomnień o konieczności dosłania jakiegoś dokumentu bądź zbliżającym się ważnym terminie.

Uczestnicy będą aktywnie pracować na komercyjnych wersjach 5 najpopularniejszych programów na rynku.

 

Korzyści udziału w szkoleniu:

  • uczestnik otrzyma kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
  • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić
  • zapoznanie się z nowymi technologiami wspomagającymi pracę zdalną oraz współpracę zdalną z klientem

 

CEL szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy, płacach i ubezpieczeniach.
  • wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć model procedury, polityki bądź zasad
  • zapoznanie Uczestników z nowymi technologiami wspomagającymi pracę zdalną i obsługę zdalną klientów

 

UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

Kadry,  płace  i  ubezpieczenia w 2023 r.  (cześć aktualizacyjna) praktyczny przegląd  zmian  w zatrudnieniu w 2023 roku (szkolenia praktyczne w pracowni komputerowej E-pracownik)

 

MODUŁ KADROWY

 1. System teleinformatyczny do obsługi umów o pracę i umów zlecenia – ustawa z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
 2. Badanie trzeźwości pracowników
  1. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
  3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
  4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat
   • treści obligatoryjne
   • treści fakultatywne
  5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
   • wzór
   • forma
   • miejsce przechowania
  6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
  7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
   • wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
   • wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
  8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór
 3. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi
  1. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski dla rodzica adopcyjnego -warunki, wymiar, treść wniosków
  2. zasiłek macierzyński dla rodzica adopcyjnego – wymagane dokumenty, wysokość, okres zasiłkowy
  3. zmiana górnej granicy wieku dziecka
 4. Autozapis do PPK
  1. Kogo dotyczy ponowny autozapis
  2. Obowiązki pracodawcy – checklista
  3. Terminarz działań pracodawcy
  4. Wzór informacji podmiotu zatrudniającego
 5. Praca zdalna
  1. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
  2. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
  3. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
   • treści obligatoryjne – jak sformułować:
    • zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
    • zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
    • zasady kontroli
   • treści fakultatywne
  4. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
  5. Procedura ochrony danych osobowych
   • treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
   • wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
  6. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
   • ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
   • informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
  7. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
   • termin
   • forma
   • wzór
  8. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
  9. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
  10. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
   • termin
   • forma
   • opracowanie wzoru polecenia
  11. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
  12. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
   • wzór
   • forma
   • obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia
  13. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
  14. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia
 6. Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony, obowiązki pracodawcy po jego odwołaniu
  1. Badania okresowe zawieszone
  2. Badania profilaktyczne
  3. Zwolnienie dla krwiodawców
  4. Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 7. Dieta z tytułu krajowych podróży służbowych w wyższej wysokości
 8. Plan kontroli PIP na 2023 r., czyli na co pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę, aby nie otrzymać grzywny

MODUŁ UBEZPIECZENIOWY

 1. Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek
 2. Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych izdrowotnego komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
 3. Wstrzymanie wypłaty zasiłków zFUS z przyczyn niezależnych od ZUS

III. MODUŁ PŁACOWY

 1. Odpis na zfśs od stycznia 2023r.
 2. Odwołanie stanu epidemii w 2022 r. a limity zwolnień w 2023 r.
  1. podwyższony limit zwolnień do 31.12.2023 r. – katalog świadczeń
  2. powrót do limitów zwolnień sprzed stanu epidemii od 01.01.2023 r – katalog świadczeń
 3. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem
  1. możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
  2. skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
  3. rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in. zleceniobiorca z PIT-2
 4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
  1. od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
  2. od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
  3. wzory dokumentów
  4. rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
  5. warunki zastosowania
  6. warsztat na LP
  7. brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł (art. 83 ust. 2 PDOF) – warunki
 5. Rezygnacja z KUP w rozliczeniu zaliczki PDOF
 6. PIT – 11 za 2022 rok
 7. Minimalne wynagrodzenieza pracę dla pracowników izleceniobiorców w 2023 roku i jego wpływ na wysokość świadczeń
  1. Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej 2023
  2. Wynagrodzenie za postój 2023
  3. Odprawa pieniężna dla pracownika 2023
  4. Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania lub rozwiązania stosunku pracy z powodu stosowania mobbingu w 2023 roku
  5. Kwota wolna od potrąceń

Zmiany w 2023 r.: zaliczka PIT z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i  umowy o dzieło, a nowy PIT-2 od 01.01.2023 r. i PIT- 11 za 2022 r.  warsztat  wyliczeniowy na listach płac i wzorach dokumentów – (szkolenia praktyczne w pracowni komputerowej – Optima Kadry i Płace)

 

PIT-2 I ZALICZKA PDOF w 2023 r.

 1. Nowe oświadczenia i wnioski podatnika od 01.01.2023 r. – zmiany w PDOF wprowadzone Polskim Ładem a ustalenie wysokości wynagrodzenia
 2. Checklista oświadczeń i wniosków pracownika (podatnika / ubezpieczonego) składanych pracodawcy (płatnikowi), wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek ubezpieczeniowy od 01.01.2023 r.
 3. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem
  1. możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
  2. skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
  3. rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in. zleceniobiorca z PIT-2
 4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
  1. od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
  2. od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
  3. wzory dokumentów
  4. rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
 5. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na obniżenie składki zdrowotnej do potencjalnego podatku należnego
 6. Świadczenia socjalne a podatek PIT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2022 r.

PIT -11

 1. Nowy formularz PIT-11(29) – omówienie zmian krok po kroku
  1. nowe zwolnienia podatkowe a sporządzenie PIT-11
  2. odliczenie składek na związek zawodowy

WARSZTAT LP

 1. Warsztat wyliczeniowy LP (m.in. obniżenie składki zdrowotnej)
 2. Oświadczenia w sprawie zwolnień („ulg”) podatkowych – rozstrzygnięcie wątpliwości na podstawie najnowszych wyjaśnień i interpretacji indywidualnych
 3. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 4. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
 5. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich przechowywania?)
 6. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika

Dokumentacja kadrowa wymagana nowelizacją Kodeksu pracy w 2023 r.-  warsztat na wzorach, procedury,  polityka i wnioski do opracowania (szkolenia praktyczne w pracowni komputerowej E – teczka pracownicza)

 

I. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

 1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
 2. Nowe treści umowy o pracę – wzór
 3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
  1. zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
  2. zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
  3. zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
  4. procedura rozwiązania stosunku pracy
 4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
 5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
 6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
  1. wzór
  2. Warunki złożenia wniosku
  3. obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
  4. Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
 7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP

 

II. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

 1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
  1. warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
  2. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 2. Urlop opiekuńczy
  1. warunki udzielenia urlopu
  2. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  1. co to jest elastyczna organizacja pracy
  2. kto może złożyć wniosek
  3. korzyści złożenia wniosku
  4. wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
  5. informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
 4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
 5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
  1. planowane zmiany
  2. wzory
  3. forma i termin złożenia
  4. planowane przepisy przejściowe

Rozwiązania nowych technologii wspomagające pracę zdalną w firmie i biurze rachunkowo – kadrowym (szkolenia praktyczne w pracowni komputerowej E-Biuro)

 

 

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Anna Stokłosa LL.M. –radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Miejsce:

Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

 

Termin:

 

21, 28 i 30 czerwca, 1, 8, 15, 22 i 29 września, 6, 13, 20 października 2023 r.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 5999 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 4999 zł). 

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej