VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 r.

Warszawa, 23 maja 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

 

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem najnowszej praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa NSA. Przedmiotem szkolenia będzie m.in. wskazanie w jakich okolicznościach należy uznać, że organy oraz urzędy administracji publicznej działają w charakterze podatników VAT oraz wyjaśnienie skutków błędnej kwalifikacji w tym zakresie. Jednym z elementów wykładu będzie omówienie problematyki dotyczącej obowiązku złożenia informacji MDR-3. Praktyka pokazuje, że obowiązek złożenia informacji o uzyskanych korzyściach podatkowych i stosowanych schematach podatkowych wynikający z obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie informowania o schematach podatkowych budzi szereg wątpliwości.

 

Program szkolenia:

 

 1. Praktyka organów podatkowych i orzecznictwo NSA w zakresie opodatkowania niektórych czynności wykonywanych przez JST:
  1. opodatkowanie usług wykonywanych przez placówki oświatowe (wyżywienie, duplikaty świadectw i legitymacji, bursy),
  2. opodatkowanie usług wykonywanych przez domy pomocy społecznej w świetle najnowszego orzecznictwa,
  3. opodatkowanie dotacji otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekty realizowane dla mieszkańców,
  4. przekształcenie użytkowania we własność,
  5. opodatkowanie dopłat do transportu publicznego,
  6. działalność niezwiązana z działalnością gospodarczą.
 2. Prewskaźnik oraz korekta podatku naliczonego w orzecznictwie sądowym i praktyce organów podatkowych:
  1. konieczność uwzględnienia zasadniczego celu ponoszonego wydatku jako przesłanka odliczenia podatku naliczonego,
  2. możliwość stosowanie wielu prewskaźników w jednej JST oraz dopuszczalność wyliczania prewskaźnika innego niż wynikający z rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015 r. (najnowsze orzecznictwo NSA i WSA),
  3. możliwość zmiany sposobu określenia prewskaźnika w korekcie za obecny rok,
  4. zasady korekty inwestycji z lat ubiegłych (budynków i budowli) po wyroku TSUE w sprawie gminy Ryjewo,
  5. prewspółczynnik metrażowy a odliczenie VAT od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną,
  6. wpływ charakteru pobieranych opłat na posiadanie przez gminę statusu podatnika VAT (wyłączenie gminy z obowiązku płacenia podatku VAT przy realizacji niektórych zadań w zakresie edukacji) - skutki w zakresie kalkulacji proporcji.
 3. Obowiązki JST dotyczące złożenia informacji MDR-3 wraz z deklaracją VAT-7
 4. Kasy fiskalne i faktury do paragonów w 2019 r.
  1. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych:
   • nowe usługi objęte obowiązkową ewidencją,
   • zwolnienie dla jednostek organizacyjnych JST.
  2. Obowiązek wymiany pamięci fiskalnej w kasach fiskalnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych JST.
  3. Kasy on-line
   • Centralne Repozytorium Kas,
   • do kiedy będzie można korzystać z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących?
   • nowa treść ewidencji prowadzonej w kasie fiskalnej (obowiązek umieszczania nr NIP w ewidencji),
   • usługi obowiązkowo objęte instalacją kas on-line – okresy przejściowe,
   • nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kasy, sankcje za zaniechanie przeglądu technicznego kasy.
   • przepisy przejściowe.
  4. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2019 r.:
   • NIP nabywcy na paragonie fiskalnym,
   • zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury lub akceptację noty korygującej dane nabywcy na fakturze.
 5. Pozostałe zagadnienia
  1. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Szkolenie prowadzą:

Barbara Głowacka – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 12538. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Studiów Podatkowych pracuje od 2008 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Jest odpowiedzialna za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych. Współautorka publikacji książkowych a także autorka wielu artykułów o tematyce podatkowej.

 

Krystian Łatka – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

23 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 399 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 349 zł wraz z materiałami.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej