Intensywny Kurs Podatkowy z praktykami dla praktyków

Warszawa, 25, 27 kwietnia, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja, 1 czerwca 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

małe grupy i aż 80 godzin praktycznego szkolenia

 

Zajęcia odbędą się w małych grupach trakcie 10 dni we wtorki i czwartki po 8 godzin w następujących terminach: 25, 27 kwietnia, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja, 1 czerwca 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

Ilość zmian wprowadzonych w prawie podatkowym w tym roku skłania nas do uruchomienia kolejnej edycji Intensywnego Kursu Podatkowego, który będzie prowadzony przez praktyków i skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się podatkami.

Termin Kursu nie jest przypadkowy. Znamy już zmiany w podatkach dochodowych, a przed wakacjami zostaną wprowadzone kolejne zmiany w podatku od towarów i usług. Co istotne zmiany w ramach naprawiania Polskiego Ładu oraz dostosowania do wymogów UE obejmują bez wyjątku wszystkich podatników, przedsiębiorców oraz konsumentów. Omówimy zmiany w składce zdrowotnej, w podatkach dochodowych, w podatku VAT i wielu innych przepisach. Nie bez znaczenia dla księgowych jest zakres obowiązywania kodeksu karnego skarbowego i zagrożeń płynących z regulacji tej ustawy.

W ramach części warsztwowej przedyskutujemy wiele bieżących problemów wynikających z nowych regulacji.

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 r.

 

 1. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  • Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. i jak zmienią się przepisy po nowelizacji
  • Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  • Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT oraz periodyczne zwolnienie.
 2. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • Nowe zasady limitowania kosztów finansowani dłużnego od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r. z mocą wsteczną!
 3. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  • Nowe zasady opodatkowania przerzuconych dochodów od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r.
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dla Spółek Holdingowych
  • Nowa definicja spółki holdingowej od 2022 r.
  • Zwolnienie od podatku od dywidend dla spółek holdingowych
  • Zwolnienie podatkowe przy zbywaniu udziałów dla spółek holdingowych
  • Zmiany wprowadzane od 2023 r.
 5. Nowe zasady w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  • Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników.
 6. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
  • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
  • Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
  • Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
  • Kryterium należytej staranności.
  • Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami.
 7. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
  • Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
  • Korekty cen transferowych
  • Wydłużenie terminów na realizację obowiązków formalnych przez podmioty powiązane
  • Zmiany w zakresie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 8. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  • Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany ryczałtu na 2023 r.
 9. Pozostałe zmiany
  • Opodatkowanie nieujawnionych wynagrodzeń u pracodawcy i zwolnienie z obowiązku opodatkowania pracowników.
  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
  • Przejściowy podatek ryczałtowy od niektórych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  • Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK).
  • Uproszczenie przepisów tzw. „uldze na złe długi”.
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r.: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania

 

 1. Przedłużenie obowiązywania stawek 23%, 8%, 7% i 4% na 2023 rok.
 2. Zakończenie obowiązywania z końcem 2022 roku przepisów epizodycznych obniżających stawki do 0%, 5% i 8%:
  • Które towary i usługi są od 1 stycznia 2023 roku objęte podwyżką opodatkowania?
  • Czy będzie wprowadzona epizodyczna podwyżka stawek VAT na niektóre towary i usługi w 2023 roku?
 3. Zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M i JPK_V7K. (od 1 stycznia 2023 r.)
 4. Jak fakturować i ewidencjonować zmiany stawek na przełomie roku:
  • Kiedy stosujemy stawkę z dnia wykonania czynności a kiedy z dnia wystawienia faktury?
  • Jak opodatkować czynność ciągłą gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zmieniła się stawka?
  • Czy obowiązuje stawka z momentu otrzymania zaliczki, czy wykonania czynności?
  • Czy obowiązuje stawka z roku 2023 gdy wystawiono fakturę w 2022 roku?
 5. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są  zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 6. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT dają prawo do odliczenia?
 7. Czy wracają faktury wewnętrzne w formie elektronicznej?
 8. Czy w 2023 r. będzie można jeszcze używać kas rejestrujących, które nie są podłączone do w Krajowego Repozytorium Kas.
 9. Od kiedy zostanie ograniczony lub zniesiony obowiązek przesyłania ewidencji na potrzeb VAT i powrót do deklaracji VAT-7 I VAT-7K?
 10. Fakturowanie i ewidencjonowanie w Grupie VAT.
 11. Jak dokumentować i ewidencjonować obroty wewnętrzne grupy VAT?
 12. Co powinna zawierać Grupa VAT w części dotyczącej rozliczenia VAT i zwrotu podatku?
 13. Czy opłaca się tworzyć Grupę VAT?
 14. Pozostałe zmiany.

 

 

1 stycznia 2023 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

 

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 2. Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 3. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 4. Korekty rozliczeń dokonanych przez płatników w 2022 roku w przypadku zaniżenia (braku poboru) zaliczki.
 5. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wpłacania części zaliczek podatkowych.
 6. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2023 r.?
 7. Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 8. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (najnowsza zmiana w 2023 roku).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie (zaniżenie) albo za brak wpłaty pobranej zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2022 r. i 2023 roku.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2022 r. i 2023 roku).
 11. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno” w 2023 roku.
 12. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 13. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2022 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2022 r.? (przywilej niekaralności)
 14. Pozostałe zmiany.

 

Podatki lokalne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych

 

 1. Podatki i opłaty samorządowe jako podstawowe źródło dochodów własnych gmin,
 2. Podatek od nieruchomości – grunty, budynki, budowle – definicje,
 3. Budowla jako przedmiot opodatkowania – wadliwa definicja, przykłady praktyczne,
 4. Budowla w budowli, budowla w budynku – podwójne opodatkowanie? – wybrane przykłady (wiaty, linie energetyczne i in. budowle liniowe, stacje transformatorowe, wyrobiska górnicze,).
 5. Związek z działalnością gospodarczą a stawka podatku,
 6. Względy techniczne nieruchomości jako element optymalizacji podatkowej,
 7. Podatek od nieruchomości a rolny i leśny – stawki podatku – sposoby optymalizacji zobowiązań,
 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT – kiedy płacimy VAT a kiedy PCC?,
 9. Katalog czynności opodatkowanych PCC,
 10. Sposoby optymalizacji PCC przy pożyczkach, obrocie wierzytelnościami,
 11. Pożyczki wspólnicze, przekształcenia podmiotów gospodarczych a PCC,
 12. Umowy spółek i ich zmiany – nowe zasady opodatkowania PCC,
 13. Najnowsze orzecznictwo.

 

 

Ordynacja podatkowa

 

 1. Konsekwencje w rozliczeniach podatkowych oraz odpowiedzialności dla osób rozliczających

 

Kodeks Karny Skarbowy

 

 1. Źródła zagrożeń dla firm (podatników) i osób zajmujących się bądź odpowiedzialnych za ich rozliczenia podatkowe
 2. Odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o rachunkowości
 3. Odpowiedzialność karna na podstawie Kodeksu karnego

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Miejsce:

Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

 

Termin:

 

25, 27 kwietnia, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja, 1 czerwca 2023 r.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 5999 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 4999 zł). 

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej