Zasady prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków w sferze budżetowej z VAT w 2024 roku (typowe nieprawidłowości i zarzuty pokontrolne) – DLA KONTROLUJĄCYCH

Warszawa, 25 kwietnia 2024 r.

Daty innych szkoleń

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024 w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

Szkolenie dla: Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz dla KRRIO i audytorów wewnętrznych.

Program:

 1. Wyjaśnienie dlaczego państwowa jednostka budżetowa może być uznana za samodzielnego podatnika VAT, a samorządowa jednostka budżetowa nie jest uznana za samodzielnego podatnika VAT i jest objęta centralizacją rozliczeń w VAT.
 2. Odmienne dla państwowych a odmienne dla samorządowych jednostek zasady identyfikacji jednostki w systemie REGON, na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym, zasady posługiwania się numerem NIP i identyfikacja podatnika za pomocą mikrorachunku podatkowego (IRP).
 3. Nieprawidłowości dot. nazwy nabywcy/sprzedawcy występujące w miastach na prawach powiatu, np.: nieprawidłowa nazwa: Gmina Wrocław, Gmina Gdańsk, prawidłowa nazwa: Wrocław-miasto na prawach powiatu, Gdańsk- miasto na prawach powiatu.
 4. Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” VAT w roku 2024 – stare i nowe możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT do MPP dla gmin, powiatów, województw oraz odmienne funkcjonowanie MPP w państwowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach, a także w świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz z 23 grudnia 2019 roku.
 5. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2024 oraz zasady prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej (typu RB) i w sprawozdawczości finansowej – omówienie instrukcji do sprawozdań i pełnych wzajemnych sprzeczności wyjaśnień MF, RIO, KRRIO i NIK,
 6. Szczególna rola paragrafu 4 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe, oraz ich prawidłowe zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych i wadliwe zastosowanie w samorządowych jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle wyjaśnień MF, RIO, KRRIO i NIK.
 7. Specyfika systemu rachunkowości budżetowej jednostek wykonujących ustawę budżetową państwa a specyfika księgowości jednostek wykonujących uchwałę budżetową gminy, powiatu, województwa w roku 2024 – konta księgowe organu budżetowego (załącznik 1, załącznik 2), konta księgowe organu podatkowego (zarządzenie MF dla KAS i rozporządzenie MF dla gmin), konta księgowe państwowych i samorządowych jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty) (załącznik 3), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych (załącznik 3) i ich wzajemne powiązania oraz szczególna rola art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych i art. 4-5 ustawy Ordynacja podatkowa, szczególna rola konta 300 „Rozliczenie zakupu” i ksiąg urzędu dla celów rozliczania podatku VAT i MPP, ustalenia i rozliczenia zobowiązania podatkowego oraz zaplanowanie wydatku w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.
 8. Wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT i MPP dla państwowych jednostek budżetowych: (załącznik 3) / organ podatkowy (zarządzenie MF) / organ budżetowy (załacznik1) oraz specyficzne zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych i VAT naliczony podlegający odliczeniu wynikające z pisma MF: BP1-4071/93c/2007/1189 z 9.08.2007 – szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
 9. Wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT i MPP dla urzędu i samorządowych jednostek budżetowych, dla rachunków dochodów własnych oświaty, dla samorządowych zakładów budżetowych: (załącznik 3) / urząd (załącznik 3 paragraf 9) / organ budżetowy (załącznik 2) oraz prawidłowe zastosowanie paragrafu 453 VAT w świetle art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych i art. 4-5 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie zadań własnych i zleconych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
 10. Zadania i przykłady z praktyki oraz jej krytyka wyrażona w raporcie NIK nr ewid. 17/2020/P/109/LWR „Centralizacja podatku vat w jednostkach samorządu terytorialnego” – wyjaśnienie na przykładzie liczbowym na czym polegają nieprawidłowości występujące w 90 procentach jednostek i jakie są ich skutki księgowo-budżetowe – specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa wadliwe zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych, refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu, rozliczanie VAT jednostek z urzędem metodą z konta dochodów lub alternatywne pomniejszanie wydatków na koncie 800 na przykładzie wadliwych rozwiązań funkcjonujących w niektórych jednostkach.
 11. Przegląd rozwiązań w zakresie księgowości podatku VAT i MPP oraz konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do obowiązujący w roku 2024 zasad budżetowych.
 12. Wzory prawidłowych księgowań VAT i MPP w roku 2024.
 13. Typowe nieprawidłowości występujące w praktyce i możliwe zarzuty pokontrolne.
 14. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

TERMIN, MIEJSCE:

25 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wraz z materiałami w formie elektronicznej wynosi 469 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział wynosi 429 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej