KURS VAT: fakturowanie, dokumentowanie, ewidencjonowanie, deklarowanie i rozliczanie: szkolenie podstawowe

Warszawa, 26 maja, 2, 9, 15, 23, 30 czerwca, 7 lipca 2022 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem niniejszego kursu jest przygotowanie kompetentnych pracowników do obsługi podatku od towarów i usług, a zwłaszcza dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania i rozliczania tego podatku. Adresatem szkolenia są osoby, które już posiadają podstawową wiedzę na tematy podatkowe, ale również debiutanci, którzy mają dopiero zacząć obsługę tego podatku. Jest to obiektywnie najważniejszy podatek dla każdej firmy i nadal nim zostanie nawet w warunkach kryzysu i wysokiej inflacji.

Absolwent kursu po zaliczeniu testu otrzyma: CERTYFIKAT SPECJALISTY PIERWSZEGO STOPNIA uprawniający do przystąpienia naszego kursu Drugiego Stopnia przeznaczonego dla osób, które zarządzają obsługą tego podatku.

Kurs jest przeznaczony dla pracowników działów dokonujących: fakturowania sprzedaży oraz dokumentowania zakupu, deklarowania dokumentów, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku oraz pracowników biur rachunkowych i spółek doradztwa podatkowego.

Instytut Studiów Podatkowych będący największym i już najstarszym w Polsce centrum dydaktyki podatkowej m. in. organizuje kursy podatkowe od ponad 25 lat, a absolwenci naszych szkoleń zatrudnieni są już w dziesiątkach tysięcy podmiotów gospodarczych. Do końca zeszłego roku z naszych zajęć dydaktycznych skorzystało już ponad 300 000 słuchaczy.

 

Zajęcia prowadzą wybrani specjaliści podatku mający wieloletnie doświadczenie w tym zwłaszcza prof. dr hab. Witold Modzelewski, Mariusz Unisk oraz Krystian Łatka.

 1. Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług:
  1. Podatnicy VAT czynni – rejestracja.
  2. Podatnicy zwolnieni na podstawie art. 113 ustawy o VAT.
  3. Rolnik ryczałtowy – druga grupa podatników zwolnionych od podatku.
  4. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia.
  5. Podatnicy zarejestrowani w Polsce, którzy nie posiadają tu siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności.
  6. Podatnicy wykonujący czynności okazjonalnego transportu pasażerskiego.
  7. Podatnicy spoza UE, którzy zarejestrowali się w Polsce do tzw. procedury nieunijnej.
  8. Podatnik będący nabywcą (usługobiorca).
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu:
  1. Klasyfikacja ogólna czynności.
  2. Dostawa towarów, w tym wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów – miejsce dostawy.
  3. Świadczenie usług i import usług – miejsce świadczenia.
  4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – miejsce świadczenia.
  5. Import towarów – miejsce świadczenia.
  6. Remanent likwidacyjny – miejsce świadczenia.
  7. Powstanie obowiązku podatkowego.
  8. Czynności podatnika poza terytorium kraju: zasady fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania.
 3. Podstawa opodatkowania i podatek należny:
  1. Klasyfikacja podstaw opodatkowania.
  2. Podatek należny: obowiązujące stawki podatku, przepisy epizodyczne oraz przejściowe (0%, 7% albo 8%, 22% albo 23%).
  3. Podstawa opodatkowanie i podatek należny z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług: podatnik będący dostawcą (usługodawcą), podatnik będący nabywcą (usługobiorcą).
  4. Podstawa opodatkowania i podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów: nabycie nietransakcyjne towarów.
  5. Podstawa opodatkowania podatku należnego z tytułu importu towarów: zasady ogólne (SAD), procedura uproszona.
  6. Podstawa opodatkowania i podatek należny z tytułu zdarzeń wymienionych w art. 14 ustawy o VAT.
  7. Zasady kursowe obowiązujące dla potrzeb pozostałych podstaw opodatkowania.
  8. Korekty (obowiązkowe i dobrowolne) podstawy opodatkowania i podatku należnego.
 4. Podatek naliczony i zwrot podatku:
  1. Podatek naliczony i prawo do odliczenia.
  2. Zwrot różnicy podatku lub podatku naliczonego.
  3. Dokumenty niezbędne dla dokonania prawa do odliczenia – klasyfikacja.
  4. Okresy, za które można dokonać prawa do odliczenia lub uzyskać zwrot różnicy podatku.
  5. Obowiązkowe i dobrowolne korekty podatku naliczonego – klasyfikacja.
  6. Roczne i wieloletnie korekty podatku naliczonego.
  7. Decyzje organów podatkowych określające podatek naliczony.
  8. Przedawnienie prawa do odliczenia oraz korekt podatku naliczonego.
 5. Dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku od towarów i usług:
  1. Fakturowanie dostawy towarów i świadczenie usług – podmioty obowiązane.
  2. Rodzaje faktur wystawionych dla potrzeb podatku: faktury elektroniczne faktury papierowe, faktury ustrukturyzowane.
  3. Dane oraz informację podawane na fakturach.
  4. Faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur.
  5. Dokumentowanie oraz ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących: zakres obowiązku, rodzaje stosowanych kas (sprzętowe online, tradycyjne oraz online nie sprzętowe).
  6. Ewidencja pomocnicza w stosunku do kas rejestrujących.
  7. Ewidencja podatku należnego i podatku naliczonego dla potrzeb JPK_V7M i JPK_V7K.
  8. Deklarowanie zobowiązania podatkowego lub zwrotu różnicy podatku za okresy miesięczne lub kwartalne.
 6. Procedury szczególne w podatku od towarów i usług:
  1. Rolnik ryczałtowy – faktura VAT RR: zryczałtowany zwrot podatku.
  2. Procedura marży z tytułu dostawcy niektórych towarów.
  3. Procedura marży z tytułu świadczenia usług turystycznych.
  4. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość: procedura unijna i nieunijna.
  5. Sprzedaż towarów importowanych na odległość.
  6. Transakcje trójstronne.
  7. Pozostałe procedury szczególne.
 7. Odpowiedzialność za nieprawidłowe dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku VAT:
  1. Sankcje podatkowe – wadliwe złożenie deklaracji podatkowej.
  2. Sankcje karnoskarbowe z tytułu wadliwego fakturowania.
  3. Odpowiedzialność karna fałszowane fakturowanie ewidencyjne.
  4. Sankcje karnoskarbowe za nieprzesłanie lub wadliwość przesłanych ewidencji podatkowych.
  5. Sankcje za brak ewidencji lub wadliwe przesłanie ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.
  6. Korekty deklaracji i ewidencji – skutek niekaralności karnoskarbowej.
  7. Czynny żal w przypadku przestępstw i wykroczeń dotyczących podatku od towarów i usług.
  8. Pozostałe sankcje.

Wykłady prowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

Warszawa, 26 maja, 2, 9, 15, 23, 30 czerwca, 7 lipca 2022 r., Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 1690 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1290 zł wraz z materiałami.

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej