Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r. oraz podsumowanie zmian na rok 2018

Warszawa, 27 marca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Nadal dyskutowane są konstrukcyjne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych, które wprowadzono w 2018 r. a tymczasem Sejm RP już uchwalił kolejne przełomowe zmiany na 2019 r. tym podatku. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku publikowane w ostatnich tygodniach. Szczegółowej ocenie poddane zostaną przepisy przejściowe do najnowszych zmian.

Plan szkolenia

I. Uchwalone zmiany na 2019 r. – uwaga na przepisy przejściowe

 1. Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing);
 2. Nowa 9 % stawka podatku zamiast stawki 15 % - kto zyska 9 % a kto straci 15 %?
 3. Podatek wyjścia (exit tax).
 4. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
 5. Uegulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami wirtualnymi.
 6. nowe zasady definiowania podmiotów powiązanych i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 7. prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła od dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz w przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
 8. Zmiana definicji małego podatnika.

 
II. Wprowadzenie podziału na źródła przychodów – jak stosować konstrukcyjną zmianę bez precedensu w 2018 r.

 1. Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
 2. w jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł?
 3. Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – nowa proporcja?
 4. Jak rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych na nowych zasadach?


III. Wyłączenia z kosztów w 2018 r. z uwzględnieniem bieżących interpretacji

 1. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
 2. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 3. Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach (bez wyłączeń wydatków z kosztów)?
 4. Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem  wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)


IV. Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.

 1. podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów,
 2. zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 3. wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika,
 4. dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – uwaga na brak przepisów przejściowych!
 5. zmiana zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (przeciwdziałanie amortyzacji wartości utworzonych uprzednio przez podatnika);


V. Nowy podatek dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.

 1. Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości rozliczanego w ramach CIT w 2018 a kto będzie zobowiązany w 2019 r.?!
 2. Analiza kontrowersji związanych z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

27 marca 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 369 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej