VAT w jednostkach budżetowych 2019/2020

Warszawa, 29 listopada 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

VAT w jednostkach budżetowych 2019/2020 - obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, biała lista, nowe matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, indywidualny rachunek podatkowy, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT oraz księgowość i sprawozdawczość budżetowa dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT i split payment

 

     Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania od strony podatkowo – budżetowo - księgowej nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) likwidującego stary mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności", z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, które należy wdrożyć w zakresie planowania i wykonywania budżetu, dokonywania zakupu i sprzedaży oraz zapłaty, na kontach bankowych i kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT, w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

     Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie również problematyka tzw. „białej listy” VAT wraz z poszerzeniem wykazu o numery rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu przez jednostkę lub zakład budżetowy.

Omówione zostaną nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 oraz nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

     Na szkoleniu omówione zostaną również nowe obowiązki w zakresie składania elektronicznych deklaracji podatkowych i nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez jednostki budżetowe uznane za samodzielnych podatników VAT jak i jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT, a także nowe przepisy wprowadzające indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu państwa, który jest związany z projektem „Witraż” usprawniającym komórki rachunkowości w urzędach skarbowych.

     Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

 

 1. Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego odmienne funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od samorządowych jednostek i zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT do 31 października 2019 roku – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 roku.
 2. Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go nowym obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 3. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 4. Fakturowanie - nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" a likwidacja dopisku ”odwrotne obciążenie” i sankcje za błędnie wystawione faktury.
 5. Nowe obowiązki w zakresie dokonywania zapłaty na konto VAT – zasady funkcjonowania konta VAT do podzielonej płatności a zasady funkcjonowania konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach i jednostkach objętych centralizacją w VAT.
 6. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek.
 7. Specyfika jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT – zasady poprawy efektywności gospodarowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT w jednostkach organizacyjnych.
 8. „Biała lista” podatników VAT – wyjaśnienie co to jest i kogo obowiązuje.
 9. „Biała lista” VAT – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu.
 10. Problem kont dochodów i wydatków budżetu, rachunków dochodów własnych oświaty, państwowych funduszy celowych oraz innych rachunków bankowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym w zakresie obsługi płatności masowych zgłoszonych i niezgłoszonych do wykazu – czy otwierać konta w zakresie działalności gospodarczej i oddzielne w zakresie „władztwa publicznego”?
 11. Nowy Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT a projekt „Witraż” usprawniający komórki rachunkowości w urzędach skarbowych.
 12. IRP i jego struktura - problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 13. Nowy JPK VAT – nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT.
 14. Deklaracja a ewidencja VAT - zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 15. Nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT – charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.
 16. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych – kolejny nowy problem w zakresie tzw. „władztwa publicznego” niepodlegającego w świetle prawa i orzecznictwa NSA pod VAT.
 17. Budżet, plan finansowy, księgowość i sprawozdawczość budżetowa oraz zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i mechanizmem podzielonej płatności.
 18. Modele ewidencyjne i schematy księgowań podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

29 listopada 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej