Jednostkowe i łączne sprawozdanie finansowe gminy, powiatu, województwa, jednostki nadrzędnej oraz dysponentów II i III stopnia – przygotowanie informacji za rok 2018 - system Trezor

Warszawa, 29 marca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

     W planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019 zaplanowana jest kontrola prawidłowości sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki budżetowe. Głównym celem kontroli NIK jest m.in. odpowiedź na pytanie: czy sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowo finansowej jednostek?
     Celem szkolenia jest przygotowanie jednostek do planowanej kontroli NIK oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018, a w szczególności w zakresie nowego załącznika do sprawozdania finansowego, tj. załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego zgodności z danymi wykazywanymi w bilansie, w rachunku zysków i strat, w zestawieniu zmian funduszu oraz w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
     Nowy załącznik nr 12 „Informacja dodatkowa” jest po raz pierwszy sporządzany przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe za rok 2018 i wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej.
     Na szkoleniu omówione zostaną wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w gminach, powiatach, województwach celu sporządzenia informacji dodatkowej jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną również wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych w systemie Trezor.
     Szkolenie 1-dniowe dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych, jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.

 

 

Program:

 

 1. Źródła prawa normujące obowiązujące w Polsce zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej – specyfika sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2018 - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych - przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w poszczególnych rodzajach jednostek.
 4. Nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla państwowych jednostek budżetowych a system Trezor – specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia oraz bilans budżetu państwa.
 5. Nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego a specyfika systemu księgowości urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz problem bilansów urzędów pracy.
 6. Bilans - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018 .
 7. Rachunek zysków i strat - powiązanie zapisów księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 8. Zestawienie zmian funduszu - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 9. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w nowym załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu za rok 2018 z uwzględnieniem systemu Trezor dla państwowych jednostek budżetowych.
 10. Wprowadzenie do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” – wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, dane jednostki a problem z NIP i REGON samorządowych jednostek budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT stosujących w jednej księdze głównej 2 numery NIP, omówienie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 11. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 w zakresie:
  • szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
  • zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  • kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
  • wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
  • wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
  • liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  • danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  • danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  • podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  • kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  • kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  • kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  • wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  • łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
  • kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  • innych informacji dla pozycji 1.16.,
  • wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  • kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  • kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  • innych informacji dla pozycji 2.5.,
  • inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..
 12. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 ”Informacja dodatkowa”, a także pełny ich zakres merytoryczny dla jednostek samorządu terytorialnego i dla państwowych jednostek korzystających z systemu Trezor – przykłady liczbowe i zadania z praktyki.
 13. Korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego jednostki nadrzędnej i dysponenta II stopnia za rok 2018 - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 14. Korekty obrotów i sald w zakresie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 - bilans z wykonania budżetu JST a obowiązek dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 15. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
 16. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

29 marca 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej