Kurs Samodzielnego Księgowego z rozbudowanymi zajęciami komputerowymi

Warszawa, 29 września – 15 grudnia 2020 r. – 12 dni kursu

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

90 godz. – 12 dni po 7,5 godzin lekcyjnych, wtorki w godz. 16.10-20.30

 

Minimum teorii a dużo praktyki – poza dwoma dniami zajęć komputerowych Uczestnicy będą również korzystali z komputerów przy wybranych zajęciach w czasie części praktycznych.

 

Praktycznie rachunkowość jest prosta!

 

     Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Celem kursu: jest przekazanie niezbędnego kompendium wiedzy zawodowej na temat rozliczeń podatkowych, w tym obowiązków informacyjnych i deklaracyjnych, ewidencji podatkowej, rachunkowej oraz sprawozdawczości rachunkowej.

     Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów księgowości dla osób dopiero przygotowujących się do rozpoczęcia pracy w tym zakresie.

     Uczestnicy na wielu przykładach praktycznych zapoznają się z problematyką dla celów podatkowych i rachunkowych rozliczeń miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych. Przedstawione zostaną zasady prawidłowego wykazania wszelkiego rodzaju transakcji, jak również zasady ich korygowania w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

     Przedmiotem zajęć są również najnowsze zmiany dotyczące omawianej problematyki.

 

Program i terminy kursu

 

I. Obowiązki rejestracyjne, wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym
   31 marca 2019 r.

 

Przedmiotem tej części kursu jest praktyczne przedstawienie obowiązków podatnika związanych z rejestracją dla potrzeb podatków oraz rejestracją związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. W programie kursu:

 1. Zgłoszenie rejestracyjne.
 2. Zmiana danych.
 3. NIP a PESEL.
 4. Termin i zasady zgłoszenia formy opodatkowania
 5. Zryczałtowane formy opodatkowania
 6. Zasady ogólne opodatkowanie podatkiem dochodowym
 7. PIT a CIT – wady i zalety, obciążenia i obowiązki
 8. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji podatkowych dla celów PIT – ewidencja przychodów w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 9. Zamknięcie roku w PKPiR

II. Podatek od towarów i usług (VAT)
    7 i 14 kwietnia 2020 r.

 

Przedmiotem tej części kursu jest praktyczne przedstawienie obowiązków podatnika związanych z wypełnianiem deklaracji VAT oraz analiza pozostałych obowiązków informacyjnych ciążących na podatniku. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Szczegółowy program kursu:

 1. Obowiązki w zakresie fakturowania.
 2. Obowiązki w zakresie stosowania kas rejestrujących.
 3. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku od towarów i usług.
 4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji (m.in. VAT-7, VAT-7K, VAT -13, VAT-9M, VAT-8, VAT- IM, VAT –UE, VAT-14, VAT-27).
 5. Zasady sporządzania deklaracji i informacji dla potrzeb VAT.
 6. Podpisywanie deklaracji.
 7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
 8. Terminy składania deklaracji.
 9. Zasady korygowania deklaracji.
 10. Skutki niezłożenia deklaracji.
 11. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji.
 12. Obowiązek składania informacji JPK – zasady i terminy składnia, konsekwencje braku złożenia.
 13. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory deklaracji, nowe obowiązki składania wraz z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K informacji MDR-3)
 14. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych: obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT.
 15. Pozostałe zagadnienia.

III. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 
     21 kwietnia 2020 r.

 

Celem tej części kursu będzie prezentacja obowiązków związanych z wypełnianiem deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego os osób prawnych. Omówieniu będą również szczegółowo zagadnienia dotyczące funkcji płatnika w tym podatku. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Program kursu:

 1. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku dochodowego od osób prawnych.
 2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych
 3. (np. CIT -8, CIT-12, CIT -8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, IFT – 2R, CIT 10).
 4. Zasady składania deklaracji.
 5. Terminy składania deklaracji.
 6. Podpisywanie deklaracji.
 7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
 8. Zasady korygowania deklaracji.
 9. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji.
 10. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
 11. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób prawnych w tym wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ i informacji CIT-NZI.
 12. Obowiązki płatnika (rodzaje deklaracji i informacji, terminy i zasady sporządzania, skutki niedopełnienia obowiązków, itp.)
 13. Pozostałe zagadnienia.

IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
     28 kwietnia 2020 r.

 

W ramach tej części kursu omówione zostaną obowiązki związane z wypełnianiem deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego os osób fizycznych. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Program kursu:

 1. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
 3. (np. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A).
 4. Zasady składania deklaracji.
 5. Terminy składania deklaracji.
 6. Podpisywanie deklaracji.
 7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
 8. Zasady korygowania deklaracji.
 9. Odpowiedzialność za niezłożeni deklaracji.
 10. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
 11. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym wzory
 12. deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS i informacji PIT-NZI).
 13. Pozostałe zagadnienia.

V. Wstęp do rachunkowości – podstawowe zagadnienia i pojęcia 
    5 maja 2020 r.

Rachunkowość jako formalny system zapisu zdarzeń gospodarczych w postaci ewidencji księgowej oraz prezentacji w formie sprawozdania finansowego musi odbywać się przy zachowaniu zasad i norm prawnych. W tej części kursu zostaną zaprezentowane zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Aby cel został zrealizowany zaprezentowane zostaną następujące obszary:

 1. Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce
 2. Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach
 3. Dokumenty jako podstawa zapisu księgowego
 4. » ogólne zasady tworzenia i gromadzenia dokumentacji księgowej
 5. » klasyfikacja dowodów księgowych
 6. Konto księgowo jako urządzenie wykorzystywane do ewidencji operacji gospodarczych.
 7. Polityka rachunkowości
 8. Zakładowy plan kont

VI. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
     12 maja 2020 r.

 1. Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości
 3. Bilans – pojęcie i składniki
 4. Aktywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)
 5. Pasywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)
 6. Zdarzenia i operacje gospodarcze
 7. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
 8. Otwieranie i zamykanie kont
 9. Zestawienie obrotów i sald
 10. Rachunek zysków i strat
 11. Funkcjonowanie kont wynikowych
 12. Przykładowe zapisy na kontach bilansowych i wynikowych, otwieranie i zamykanie kont, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, bilansu oraz rachunku zysków i strat

VII. Podstawy prawa pracy, ubezpieczeń i zasad naliczania płac w pracy księgowego
      19 maja 2020 r.

 1. Większość jednostek zatrudnia pracowników, a poprawna ewidencja księgowa może wynikać jedynie z zapoznania ogólnych zasad naliczania płac i ewidencji związanej z wynagrodzeniami oraz potrąceniami wynikającymi z funkcjonowania systemu. Ta część kursu zapozna z podstawowymi zagadnieniami płac w zakresie:
 2. Zasady nawiązywanie stosunku pracy
 3. Wynagrodzenie za pracę
 4. Zasady naliczania składek ZUS od wynagrodzeń
 5. Opodatkowanie wynagrodzeń
 6. Zasady ewidencji księgowej wynagrodzeń i innych składników związanych z płacami

VIII. Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników
       26 maja oraz 2 czerwca 2020 r.

 1. Znając zasady ewidencji księgowej zostaną w tej części kursu zaprezentowane główne obszary zapisów księgowych na kontach oraz jaki wpływ ma ewidencja na dane w sprawozdaniu finansowym.
 2. Ewidencja aktywów trwałych
  • wartości niematerialne i prawne
  • rzeczowe składniki majątku trwałego
  • należności długoterminowe i inne inwestycje długoterminowe
  • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 3. Ewidencja księgowa obrotu pieniężnego – charakterystyka i zapisy na kontach księgowych
 4. Kapitały własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencja
 5. Zobowiązania – klasyfikacja i ewidencja księgowa
 6. Zasady ewidencji księgowej rozrachunków
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
  • rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki z pracowniami
  • pozostałe rozrachunki
 7. Zasady ewidencji obrotu towarowego oraz materiałów
  • wycena zakupu towarów i materiałów
  • wycena rozchodu towarów i materiałów (metody FIFO, LIFO, średnia ważona, szczegółowa identyfikacja)
 8. Zasady ustalania wyniku finansowego
  • konta przychodów i kosztów
  • sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów
  • kwalifikowanie kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa
  • ustalanie wyniku z podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej
  • metody ustalania wyniku finansowego – porównawczy i kalkulacyjny
  • rozliczenie działalności produkcyjnej – ustalenie kosztu wytworzenia produktu
  • zasady ewidencji księgowej działalności handlowej i usługowej
  • wynik finansowy, a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
  • zamknięcie kont wynikowych
 9. Inwentaryzacja – metody, zasady, terminy
 10. Sprawozdanie finansowe
  • elementy sprawozdania finansowego
  • terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  • publikowanie sprawozdania finansowego
  • badanie sprawozdania finansowego
  • sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego.

IX. Zajęcia komputerowe na wybranym programie finansowo-księgowym 
     16 i 23 czerwca 2020 r.

Teoria rachunkowości jest nieodzownym etapem kształcenia i przygotowania merytorycznego do wykonywania zawodu księgowego. Zdając sobie sprawę z oczekiwań rynku pracy, że teoria jest istotna ale najważniejsze są umiejętności praktyczne w ramach kursu zostanie zaprezentowany przykład rozliczenia przedsiębiorstwa. Słuchacze kursu otrzymują opracowane dokumenty, które początkowo wspólnie z prowadzącym zaewidencjonują w programie finansowo księgowym, a następnie samodzielnie wprowadzą dokumenty przy zachowaniu zasad i poznanej teorii rachunkowości. Taka ścieżka uczenia się daje pewność, że słuchacz kursu zna zasady teorii ale w ujęciu praktycznym i potrafi wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.

Wykłady prowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

 


 

TERMIN, MIEJSCE:

29 września - 15 grudnia 2020  r. w godz. 16.10-20.30, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 1990 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1690 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej