Kurs Głównego Księgowego z rozbudowanymi zajęciami komputerowymi

Warszawa, 30 marca – 22 czerwca 2021 r. – 12 dni kursu

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Dla wszystkich uczestników udostępnimy możliwość uczestnictwa online, ponieważ kurs prowadzony będzie w tej formie z możliwością zadawania pytań. W przypadku odblokowania możliwości prowadzenia szkoleń metodą tradycyjną zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Instytutu, ale z transmisją online z aktywnym uczestnictwem Słuchaczy.

Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon oraz głośniki.

114 godz. – 12 dni po 9,5 godzin lekcyjnych tj. 7 zegarowych,
wtorki w godz. 9-16.

 

Jedyny taki kurs – minimum teorii a dużo praktyki, ćwiczenia i przykłady prezentowane są w programie księgowym ewidencjonując przykłady dokumentów.

 

Maksimum praktyki – praca przy komputerze w programie finansowo księgowym to aż 50 godzin – definicje i teoria rachunkowości prezentowana są na przykładach i faktycznych dokumentach ewidencjonowanych bezpośrednio w programie księgowym.

 

Maksimum praktyki – minimum teorii.

 

     Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Głównego Księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program i terminy kursu.

 

 1. Normy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – ustawa o rachunkowości, KSR, MSR, MSSF
  1 dzień – 30 marca 2021 r.
  1. Akty prawne regulujące prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. Funkcje rachunkowości
  3. Zadania i odpowiedzialność głównego księgowego
  4. Okres przechowywania ksiąg i archiwizacja danych
  5. Dokumenty księgowe
  6. Nadrzędne zasady rachunkowości
  7. Polityka rachunkowości
  8. Ewidencja księgowa
  9. Zakres stosowanych uproszczeń w ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro, małych oraz niepodlegających badaniu
  10. Aktywa i pasywa jednostki – ogólne zasady ewidencji księgowej, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  11. Przychody i koszty w procesach księgowych – zasady ewidencji i prezentacja w sprawozdaniu
 2. Prawo podatkowe dla głównego księgowego – część szczegółowa
  4 dni – 6, 13, 20, 27 kwietnia 2021 r.
  1. Organizacja, zadania i kompetencje Administracji Podatkowej
  2. Zasady opodatkowania PIT – część zaawansowana i szczegółowa
  3. Zasady opodatkowania CIT – część zaawansowana i szczegółowa – np. techniki optymalizacji podatkowej, grupy kapitałowe, specjalne strefy ekonomiczne – przykłady
  4. Transakcje między podmiotami powiązanymi
  5. VAT – rejestracja, faktury, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, rejestry, deklaracje, WNT, WDT, import, export, import usług, faktury walutowe, sprzedaż zwolniona i opodatkowana – przykłady
  6. Zasady składania korekt deklaracji i zeznań podatkowych
  7. Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
  8. Samochód osobowy i ciężarowy w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstwa
  9. Ordynacja podatkowa – prawa i obowiązki podatnika
  10. Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe – jak zachować się podczas kontroli
  11. Odpowiedzialność karna
  12. Podatek od czynności cywilno-prawnych – PCC
  13. Podatki lokalne w działalności gospodarczej – podatek od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny i inne
  14. Podatek u źródła
  15. Tworzenie rejestrów i deklaracji podatkowych w systemie JPK oraz e-deklaracje
 3. Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, opodatkowanie płac
  2 dni – 4-11 maja 2021 r.
  1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  2. Umowy cywilno-prawne
  3. Akta osobowe
  4. Zasady zgłoszeń do ubezpieczeń
  5. Zasady odprowadzania składek ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  6. Czas pracy i składniki wynagrodzenie
  7. Ogólne zasady naliczania świadczeń z tytułu choroby
  8. Zasady naliczania płac
  9. Ewidencja księgowa płac
  10. Kartoteki wynagrodzeń oraz informacje składne do urzędu skarbowego oraz ZUS
  11. Podróże służbowe pracowników
 4. Ewidencja księgowa poszczególnych składników
  5 dni – 18, 25 maja, 8, 15, 22 czerwca 2021 r.
  1. Środki trwałe i wartości nie materialne i prawne
   • zasady ustalania wartości początkowej,
   • zasady amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
   • remont i modernizacja środków trwałych
   • zasady amortyzacji dla celów rachunkowych i podatkowych
   • sprzedaż i likwidacja
   • przeszacowanie wartości środków trwałych
   • przykład ustalenia wartości początkowej, ewidencji księgowej oraz prezentacja w sprawozdaniu
  2. Środki trwałe w budowie
   • pojęcie
   • zasady wyceny
   • przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  3. Leasing w ewidencji księgowej
   • regulacje w prawie cywilnym – leasing operacyjny, finansowy, zwrotny
   • prawo podatkowe w zakresie leasingu
   • ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
   • przykład ewidencji księgowej leasingu operacyjnego i finansowego
  4. Inwestycje – długo i krótko terminowe
   • zasady wyceny,
   • wpływ na wynik finansowy,
   • wartość godziwa a wartość historyczna inwestycji
   • ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie inwestycji
  5. Obrót towarami, materiałami oraz sprzedaż produktów
   • zasady wyceny – cena zakupu a cena nabycia, wartość wytworzenia, stałe ceny ewidencyjne
   • wycena rozchodu zapasów
   • zasady wyceny w przykładach
  6. Rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
   • rozrachunki długo i krótkoterminowe – zasady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
   • zasady wyceny dla celów bilansowych poszczególnych grup rozrachunków
   • kurs przyjęty do wyceny rozrachunków w przypadku rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
   • różnice kursowe dodatnie i ujemne w prawie bilansowym i podatkowym
   • wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej w prezentacji bilansu
   • przykład wyceny, ewidencji oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym obrotu krajowego wyrażonego w walucie, WNT, WDT, importu oraz exportu – praca na dokumentach
  7. Trwała utrata aktywów
   • moment ujęcia w księgach utraty wartości poszczególnych składaków aktywów
   • wpływ na wycenę bilansową
   • wpływ utraty wartości na wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania
   • case study ustalenia i wyceny utraty wartości aktywów
  8. Odpisy aktualizujące należności
   • moment ujęcia w księgach odpisu
   • wpływ na wycenę bilansową
   • zasady ujęcia w wyniku finansowym i podstawie opodatkowania
   • proces ustalenia i ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności na przykładzie
  9. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
   • istota RMK
   • istota rozliczeń międzyokresowych przychodów
   • czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
   • zasady i metody tworzenia rezerw
   • przykład ewidencji księgowej
   • ustalenia rezerwy oraz rozliczeń międzyokresowych na przykładach
  10. Wybór rachunku zysków i strat
   • zasady jakimi należy kierować się przy wyborze rachunku zysków i strat
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
   • ewidencja kosztów w zakresie układu rodzajowego, kalkulacyjnego oraz pełna ewidencja kosztów
   • zmiana stanu produktów
  11. Zasady ewidencji działalności handlowej
  12. Zasady ewidencji działalności usługowej i produkcyjnej
  13. Rachunek kosztów i kalkulacja cen
  14. Odroczony podatek dochodowy
   • istota kalkulacji odroczonego CIT
   • różnice stałe i przejściowe
   • kalkulacja, ewidencja i prezentacja w bilansie – przykład
  15. Inwentaryzacja
   • metody inwentaryzacji
   • terminy inwentaryzacji
   • zasady rzetelnie prowadzonej inwentaryzacji
   • ewidencja księgowa
  16. Sprawozdanie finansowe
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Informacja dodatkowa
   • uproszczenia w sprawozdawczości
   • zdarzenia po dniu bilansowym
   • analiza i weryfikacja kont
   • sporządzanie sprawozdania finansowego
  17. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa
   • analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku zysków i strat
   • analiza wskaźnikowa
   • interpretacja wyników analizy

Wykłady prowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

TERMIN, MIEJSCE:

30 marca – 22 czerwca 2021  r. w godz. 9.00-16.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 2490 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 2290 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej