Certyfikowany samodzielny księgowy

Warszawa, 4 października – 18 grudnia 2019 – 12 dni, raz w tygodniu

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zapraszamy na kurs pt.

Certyfikowany samodzielny księgowy:

Obowiązki ewidencyjne, informacyjne i deklaracyjne podatnika w zakresie podatków i rachunkowości

Niezbędna aktualizacja wiedzy Księgowego

 

Kod zawodu 241103

     Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145).  Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kurs intensywny: 12 dni (raz w tygodniu po 6 godzin)

 

     Celem kursu: jest przekazanie niezbędnego kompendium wiedzy zawodowej na temat rozliczeń podatkowych, w tym obowiązków informacyjnych i deklaracyjnych, ewidencji podatkowej, rachunkowej oraz sprawozdawczości rachunkowej.

     Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów księgowości dla osób dopiero przygotowujących się do rozpoczęcia pracy w tym zakresie. 

     Uczestnicy na wielu przykładach praktycznych zapoznają się z problematyką dla celów podatkowych i rachunkowych rozliczeń miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych. Przedstawione zostaną zasady prawidłowego wykazania wszelkiego rodzaju transakcji, jak również zasady ich korygowania w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

     Przedmiotem zajęć są również najnowsze zmiany dotyczące omawianej problematyki. 

 

Szczegółowy Plan Kursu:

I. Obowiązki rejestracyjne – 4 października 2019

Przedmiotem tej części kursu jest praktyczne przedstawienie obowiązków podatnika związanych z rejestracją dla potrzeb podatków oraz rejestracją związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. W programie kursu:

  • Zgłoszenie rejestracyjne.
  • Zmiana danych.
  • NIP a PESEL.

 

II. Podatek od towarów i usług (VAT) – 11 i 18 października 2019

Przedmiotem tej części kursu jest praktyczne przedstawienie obowiązków podatnika związanych z wypełnianiem deklaracji VAT oraz analiza pozostałych obowiązków informacyjnych ciążących na podatniku. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Oto szczegółowy program kursu:

  1. Obowiązki w zakresie fakturowania.
  2. Obowiązki w zakresie stosowania kas rejestrujących.
  3. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku od towarów i usług.
  4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji (m.in. VAT-7, VAT-7K, VAT -13, VAT-9M, VAT-8, VAT- IM, VAT –UE, VAT-14, VAT-27).
  5. Zasady sporządzania deklaracji i informacji dla potrzeb VAT .
  6. Podpisywanie deklaracji.
  7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
  8. Terminy składania deklaracji.
  9. Zasady korygowania deklaracji.
  10. Skutki niezłożenia deklaracji.
  11. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji.
  12. Obowiązek składania informacji JPK – zasady i terminy składnia, konsekwencje braku złożenia.
  13. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory deklaracji, nowe obowiązki składania wraz z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K informacji MDR-3)
  14. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych: obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT.
  15. Pozostałe zagadnienia.

III. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 25 i 31 października 2019

Celem tej części kursu będzie prezentacja obowiązków związanych z wypełnianiem deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego os osób prawnych. Omówieniu będą również szczegółowo zagadnienia dotyczące funkcji płatnika w tym podatku. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Program kursu:

  1. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku dochodowego od osób prawnych.
  2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych (np. CIT -8, CIT-12, CIT -8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, IFT – 2R, CIT 10).
  3. Zasady składania deklaracji.
  4. Terminy składania deklaracji.
  5. Podpisywanie deklaracji.
  6. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
  7. Zasady korygowania deklaracji.
  8. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji.
  9. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
  10. Najważniejsze zmiany ( np. nowe wzory zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób prawnych w tym wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ i informacji CIT-NZI.
  11. Obowiązki płatnika (rodzaje deklaracji i informacji, terminy i zasady sporządzania, skutki niedopełnienia obowiązków, itp.)
  12. Pozostałe zagadnienia.

IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 8 listopada 2019 r.

W ramach tej części kursu omówione zostaną obowiązki związane z wypełnianiem deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego os osób fizycznych. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Program kursu:

  1. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A).
  3. Zasady składania deklaracji.
  4. Terminy składania deklaracji.
  5. Podpisywanie deklaracji.
  6. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
  7. Zasady korygowania deklaracji.
  8. Odpowiedzialność za niezłożeni deklaracji.
  9. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
  10. Najważniejsze zmiany ( np. nowe wzory zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS i informacji PIT-NZI).
  11. Pozostałe zagadnienia.

V. Wstęp do rachunkowości – podstawowe zagadnienia i pojęcia – 13 listopada 2019 r.

  1. Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce
  2. Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach
   • rodzaje podmiotów gospodarczych w Polsce
   • formy ewidencji podatkowych i rachunkowych prowadzonych w podmiotach gospodarczych
  3. Dokumenty jako podstawa zapisu księgowego
   • ogólne zasady tworzenia i gromadzenia dokumentacji księgowej
   • klasyfikacja dowodów księgowych
  4. Konto księgowo jako urządzenie wykorzystywane do ewidencji operacji gospodarczych.
  5. Polityka rachunkowości
  6. Zakładowy plan kont

VI. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – 20 i 27 listopada 2019 r.

  1. Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. Nadrzędne zasady rachunkowości
  3. Bilans – pojęcie i składniki
  4. Aktywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)
  5. Pasywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)
  6. Zdarzenia i operacje gospodarcze
  7. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
  8. Otwieranie i zamykanie kont
  9. Zestawienie obrotów i sald
  10. Rachunek zysków i strat
  11. Funkcjonowanie kont wynikowych
  12. Przykładowe zapisy na kontach bilansowych i wynikowych, otwieranie i zamykanie kont, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, bilansu oraz rachunku zysków i strat

VII. Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników – 4 i 11 grudnia 2019 r.

  1. Ewidencja aktywów trwałych
   • wartości niematerialne i prawne
   • rzeczowe składniki majątku trwałego
   • należności długoterminowe i inne inwestycje długoterminowe
   • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  2. Ewidencja księgowa obrotu pieniężnego – charakterystyka i zapisy na kontach księgowych
  3. Kapitały własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencja
  4. Zobowiązania – klasyfikacja i ewidencja księgowa
  5. Zasady ewidencji księgowej rozrachunków
   • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
   • rozrachunki publiczno-prawne
   • rozrachunki z pracowniami
   • pozostałe rozrachunki
  6. Zasady ewidencji obrotu towarowego oraz materiałów
   • wycena zakupu towarów i materiałów
   • wycena rozchodu towarów i materiałów (metody FIFO, LIFO, średnia ważona, szczegółowa identyfikacja)
  7. Zasady ustalania wyniku finansowego
   • konta przychodów i kosztów
   • sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów
   • kwalifikowanie kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa
   • ustalanie wyniku z podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej, finansowej oraz wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych
   • metody ustalania wyniku finansowego
   • rozliczenie działalności produkcyjnej – ustalenie kosztu wytworzenia produktu
   • zasady ewidencji księgowej działalności handlowej i usługowej
   • wynik finansowy, a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
   • zamknięcie kont wynikowych
  8. Inwentaryzacja – metody, zasady, terminy
  9. Sprawozdanie finansowe
   • elementy sprawozdania finansowego
   • terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
   • publikowanie sprawozdania finansowego
   • badanie sprawozdania finansowego Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie za pomocą programu finansowo-księgowego.
   • Sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego.

VIII. Zajęcia komputerowe na wybranym programie finansowo-księgowym – 18 grudnia 2019 r.

 


 

Wykłady prowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

Krystian Łatka – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia podatkowego od 7 lat (w ostatnich dwóch latach przeprowadził ponad 100 szkoleń).

 

Mariusz Sokołek – księgowy certyfikowany przez Ministerstwo Finansów, stały współpracownik Instytut Studiów Podatkowych, prowadził projekty szkoleniowe z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń dla największych firm działających na polskim rynku, posiada wieloletnią praktykę jako główny księgowy oraz przygotowanie pedagogiczne, prowadzi zajęcia tylko od strony praktycznej, stały wykładowca kursu dla doradców i ekspertów podatkowych. Prowadzi 90 proc. zajęć na kursie dla certyfikowanego księgowego.

 


 

TERMIN, MIEJSCE:

4 października – 18 grudnia 2019  r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 1880 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1580 zł wraz z materiałami.

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej