Podatki 2021: bieżąca problematyka dla praktyków

Warszawa – Grecja (Zachodnia Kreta), 3-10 października 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z początkiem 2021 r. weszła w życie kolejna fala istotnych zmian w podatku od towarów i usług: dotyczy to nowelizacji ustawy uchwalonej w dniu 27 listopada 2020 r. oraz nowe rozporządzenia wykonawcze, w tym wprowadzające zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M.  Istotne znaczenie mają również skutki obszernych zmian, które z początkiem roku wprowadza się w podatkach dochodowych.

     W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił dwie ustawy wprowadzające szereg nowych rozwiązań oraz modyfikacji podatku dochodowego od osób prawnych. Obie ustawy są obecnie procedowane w Senacie. Pierwsza z nich wprowadza tzw. „estoński CIT”, czyli rozwiązanie pozwalające na odroczenie zapłaty podatku aż do momentu wypłaty przez podatnika zysku wspólnikom. Drugie rozwiązanie przewidziane tą ustawą to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach koszach podatkowych. Oba rozwiązania mają charakter proinwestycyjny, ale będą stosowane alternatywnie – podatnik będzie mógł korzystać tylko z jednego z tych instrumentów. Z rządowych kalkulacji wynika, że w kręgu ewentualnych beneficjentów tych preferencji jest około 200 tys. podatników CIT.

     Druga z ustaw wprowadza wiele zmian, przy czym najdonioślejszą z nich jest objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, a także niektórych spółek jawnych. W ustawie przewidziano także inne rozwiązania jak zmiana zasad amortyzacji w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia oraz w przypadku używanych środków trwałych, czy dalsze ograniczenie możliwości rozliczania straty podatkowej. Ustawa zawiera także rozwiązania korzystne do których należy zaliczyć przede wszystkim podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze stawki 9%, ale także niektóre zmiany w zakresie cen transferowych oraz przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Program szkolenia obejmuje wszystkie powyższe, a także wiele pozostałych zmian przewidzianych w tej ustawie.

     Wprowadzano również kolejne zmiany, które mają zmierzać do uszczelniania systemu podatkowego. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

     Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

     Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2021 roku.

     Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

 

 

 

VAT: 1 lipca 2021 r. – najnowsze zmiany dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku od towarów i usług w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o VAT oraz wyroków TSUE

 

 1. Zarządzenie wprowadzające nowe zasady dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania transgranicznej sprzedaży na rzecz konsumentów (1 lipca 2021 r.).
  • nowe pojęcia „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość” oraz  „sprzedaży na odległość towarów importowanych” (likwidacja tzw. sprzedaży wysyłkowej),
  • nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz konsumentów towarów importowanych o nieprzekraczającej wartości 150 euro,
  • zwolnienie z opodatkowania importu towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro od których podatek będzie rozliczany i deklarowany przez IOSS,
  • zmiana zasad procedury szczególnej (MOSS) w formę „OSS”, dotyczącą świadczenia niektórych usług na rzecz konsumentów w innych państwach UE oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość ( „punkt kompleksowej obsługi”),
  • alternatywne zasady opodatkowania importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro poza systemem IOSS,
  • obowiązek rozliczania i zapłaty za dostawę towarów przez operatora w przypadku użycia interfejsu elektronicznego.
 2. Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług dla potrzeb JPK VAT 7-M i JPK – VAT – 7K nowelizacji przepisów wykonawczych (1 lipca 202 r.)
 3. Zmiany w zasadach korekty podatku naliczonego w przypadku WNT, importu usług oraz odwrotnego obciążenia – wyrok TSUE.
 4. Rozszerzenie zakresu możliwej korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu braku zapłaty w świetle najnowszego wyroku TSUE (art. 89 a ustawy o VAT).
 5. Brak możliwości zastosowania sankcji ukazanej w art. 112 b ustawy o VAT w przypadku nie będącym „oszustwem”- wyrok TSUE.
 6. Obowiązek dokumentowania, ewidencjonowania obrotów wewnętrznych oddziałów spółki, a spółkach położonych w różnych państwach: najnowszy wyrok TSUE.
 7. Opodatkowanie posiłków wydanych na wynos – najnowszy wyrok TSUE.
 8. Graniczna płatność, z tytułu WNT na podstawie art. 103 ust 5a ustawy o VAT będzie prawdopodobnie uznana za sprzeczną z prawem UE – kolejny wyrok TSUE.
 9. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 10. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 11. „Porozumienia” utrzymane na 2021 r. stare zasady ewidencjonowania faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży.
 12. Zmiany dotyczące opodatkowania i dokumentowania podatku należnego i podstawy opodatkowania:
  • nowy moment ujęcia ewidencji podatkowej – zmiany w podatku należnym wynikające z wystawiania faktur korygujących ( in plus i in minus),
  • nowe zasady kursów walutowych dla celów obliczenia podstawy opodatkowania.
 13. Zmiany dotyczące podatku naliczonego, korekty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.
  • wydłużenie do 3 miesięcy okresu, w którym można dokonać odliczenia,
  • rewolucyjne zmiany w zasadach uproszczenia w ewidencji zakupu faktur korygujących (in plus i in minus),
  • likwidacja zakazu odliczenia w przypadku zakupu usług noclegowych w celu od sprzedaży.
 14. Pozostałe zmiany.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 2021

 1. „estoński CIT” oraz specjalny fundusz inwestycyjny – 1 stycznia 2021 r.:
  1. na czym polegają te rozwiązania?
  2. kto może z nich skorzystać?
  3. jakie warunki należy spełnić?
  4. czy w przypadku wybrania któregoś z tych rozwiązań nadal mogę korzystać z innych preferencji?
 2. Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – 1 stycznia – 1 maja 2021 r.:
  1. jaki był dotychczasowy model opodatkowania oraz jak będzie wyglądał po objęciu opodatkowaniem?
  2. jakie są różnice w opodatkowaniu komplementariusza i komandytariusza?
  3. kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?
  4. w jaki sposób odroczyć moment objęcia opodatkowaniem CIT do dnia 1 maja 2021 r.?
  5. za jakie okresy sporządzić wówczas sprawozdanie finansowe oraz kiedy zamknąć księgi?
 3. Wprowadzenie sprawozdań z realizacji strategii podatkowej – 1 stycznia 2021 r.:
  1. jakie podmioty będą zobowiązane do sporządzenia sprawozdania?
  2. co powinno zawierać takie sprawozdanie?
  3. kiedy i za jaki rok należy złożyć pierwsze sprawozdanie?
 4. Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze stawki 9% – 1 stycznia 2021 r.,
 5. Zmiana zasad amortyzacji używanego środka trwałego oraz w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia – 1 stycznia 2021 r.,
 6. Zmiany w zakresie cen transferowych – 1 stycznia 2021 r.,
 7. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową – 1 stycznia 2021 r.,
 8. Ograniczenia w zakresie rozliczania straty podatkowej w przypadku przejęcia innego podmiotu lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – 1 stycznia 2021 r.,
 9. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki – 1 stycznia 2021 r.,
 10. Przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – 1 stycznia 2021 r.

 

Wykłady poprowadzą:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Miejsce:

Kreta – 4-gwiazdkowy Hotel Sirios Village. Pięknie położony na łagodnym wzniesieniu schodzącym do morza, wśród zieleni i kwiatów wypielęgnowanego ogrodu z trawnikami i egzotycznymi roślinami o powierzchni 2,7 ha. Zadbany i świetnie prowadzony z bardzo dobrymi ocenami osób, które spędziły w nim wakacje. Profesjonalna obsługa i sympatyczna atmosfera gwarantują spełnienie wakacyjnych marzeń. Tylko kilka kilometrów od pełnej życia i rozrywek Chanii, najpiękniejszego miasta na Krecie. Zakwaterowanie w bungalowach superior. Publiczna plaża 400 metrów od hotelu. W serwisach hotelowych ma opinię jako bardzo dobry – 8,7 punktów na 10. Nasz pobyt w hotelu odbędzie się w formule all inclusive.

 

 

Termin:

  

3-10 października 2021 r.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 7490 zł .

Cena obejmuje szkolenie, przelot, zakwaterowanie, wyżywienie all inclusive, bogaty program turystyczny na miejscu.

Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

Szczegóły organizacyjne 500 196 451

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej