Zarządzanie finansami/podatkami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie – w tym 3 dni pracy z „Bilansem” na komputerze

Warszawa, zajęcia w poniedziałki i wtorki, abyście mogli Państwo skorzystać z kursu bez długiej przerwy w pracy zawodowej 26 i 27 sierpnia, 2, 3, 9,10, 16, 17, 23, 24 września 2024 r. w godz. 9.00-17.00

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

80 godz. – 10 dni po 8 godzin w poniedziałki

Maksimum praktyki – minimum teorii.

 

Sprawozdanie finansowe jako najważniejsze narzędzie do zarządzania finansami w firmie (2 dni)
 1. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
  • Zasady wiernego obrazu w sprawozdaniu finansowym
  • Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  • Wycena bilansowa głównych elementów – zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6
  • Zdarzenie po dniu bilansowym
  • Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym
  • Wybrane zagadnienia inwentaryzacji – zasady, metody, terminy
  • Zasady kalkulacji odroczonego podatku dochodowego CIT
  • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
  • Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
  • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale
 2. Zagadnienia szczegółowe związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego
  • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)
  • Progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro- charakterystyka
  • Podpisywanie sprawozdań finansowych, format sprawozdań finansowych, sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, pozostałe zmiany w UoR spójność z zasadami polityki rachunkowości
  • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania , zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach
  • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
  • Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
  • E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
  • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Program finansowo księgowy jako źródło wiedzy dla menagera – zajęcia komputerowe (3 dni)
  • Uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami do zarządzania finansami jakie płyną z posługiwania się programem finansowo – księgowym na przykładzie programu Wapro
  • Które informacje są kluczowe w podejmowaniu decyzji finansowych i jak je znaleźć w programie?
  • Najważniejsze: sposoby kontroli pracy działu finansowo – księgowego
  • Jak sprawdzić „bilans” przed terminem sporządzenia – muszę wiedzieć dzisiaj
Analiza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, które mają wpływ na finanse w firmie – przewidywanie, likwidacja, zapobieganie (2 dni)

Monitorowanie zagrożeń, które mogą w istotny sposób obniżyć wyniki firmy. Określone zachowania:

  • Zlekceważenie lub odłożenie w czasie – ulubiona strategia menagerów?
  • Zdiagnozowanie zagrożenia, kiedy te przynoszą już straty – co zrobić?
  • Zdiagnozowanie zagrożenia zanim te zaczną przynosić straty – co zrobić?
  • Zdiagnozowanie zagrożenia w zarodku zanim te zaczną działać – co zrobić?
  • Zdiagnozowanie możliwość powstania zagrożenia – co zrobić?
  • Jak kierownictwo powinno zachować się w przypadku zdiagnozowania zagrożenia, aby ograniczyć stres zespołowi, który pojawia się w przypadku nagłych zagrożeń?
  • Jak ustawić priorytety w firmie w przypadku nagłego zagrożenia?
  • Jak monitorować zagrożenia?
  • Jak stworzyć system wczesnego ostrzegania?
Podatki w przedsiębiorstwie – najważniejszy element zarządzania finansami w firmie (2 dni)
  • Uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami w stosowaniu prawa podatkowego, które Instytut zdobył w czasie prawie 30 letniej działalności, a które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo, ograniczyć ryzyko oraz wpłynąć pozytywnie na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Przeprowadzenie koniecznych zmian prawnych, personalnych i logistycznych w celu poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa (1 dzień)
  • Prawo pracy – ograniczenia w przeprowadzeniu zmian personalnych
  • Relacje interpersonalne w firmie – jak wprowadzić zmiany bez konfliktu pomiędzy obecnymi pracownikami
  • Prawo podatkowe – ograniczenia wynikające z przepisów
  • Kodeks karny skarbowy – odpowiedzialność osób zarządzających
  • Długotrwałe umowy – ograniczenia w przeprowadzeniu zmian logistycznych
  • Konsekwencje finansowe i prawne zerwania umów z dostawcami i odbiorcami

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

Anna Stokłosa LL.M. –radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Kazimierz Nalepa – doradca biznesowy, coach i trener z ponad 30 – letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł).

Prowadzi zajęcia z coachingu na MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Zajmuje się strategicznym i operacyjnym zarządzaniem, problematyką władzy i skuteczności działań o strategicznym znaczeniu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle.

Od 15 lat szkoli i doradza w zakresie zarządzania sprzedażą, sprzedaży, sztuki wpływu, autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Prowadzi coaching dla właścicieli firm, zarządów, kadry menadżerskiej oraz osób prywatnych w zakresie makro i mikro osiągnięć oraz przekraczania osobistych i zawodowych problemów.

Przeszkolił osobiście ponad 25.000 menadżerów i pracowników firm.

Miejsce:

Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Termin:

10 dni po 8 godzin

Zajęcia w poniedziałki i wtorki, abyście mogli Państwo skorzystać z kursu bez długiej przerwy w pracy zawodowej 26 i 27 sierpnia, 2, 3, 9,10, 16, 17, 23, 24 września.

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 8290 zł wraz z materiałami.

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

 

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej