Zmiany w prawie pracy, ZFŚS i obowiązkach płatnika w 2020 r. i 2019 r.

Wrocław, 1 kwietnia 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 1. Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia, dokumentacja, zasady stosowania, obowiązki płatnika w 2019 i w 2020 r
  1. warunki korzystania z „ulgi dla młodych”
   • przychody objęte zwolnieniem
   • roczny kwotowy limit zwolnienia w 2020 r.
   • osoby uprawnione do zwolnienia (zasady liczenia wieku
   • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
  2. KUP
   • na liście płac, PIT-11
   • 50% KUP w 2020 r. twórców a uprawnienie do ulgi
  3. zaliczka na podatek dochodowy 2020 r. a „ulga dla młodych”
   • po ukończeniu przez podatnika 26 roku życia
   • po przekroczeniu limitu zwolnienia
 2. Zmiany do kodeksu pracy - dostosowanie do RODO – problemy praktyczne
  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
   • nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem
   • zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
   • przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów
   • obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:
   • cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
   • podstawy przetwarzania danych osobowych
   • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny
   • proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych
  2. Pracownik
   • nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika
   • kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem
   • obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)
   • cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
   • podstawy przetwarzania danych osobowych
   • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów
   • wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.
  3. Monitoring w zakładzie pracy
   • dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
   • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.
   • monitoring poczty elektronicznej
   • monitoring lokalizacyjny GPS
  4. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu
  5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
 3. Zmiany w świadectwie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.
  1. oznaczenie terminu wydania świadectwa pracy w KP
  2. pozew o wydanie świadectwa pracy (równoległe zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego)
  3. nowe przepisy dt grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
  4. nowy termin żądania i powództwa o sprostowanie świadectwa pracy
  5. nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
 4. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy
  1. wymóg zmian regulaminów ZFŚS
  2. dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
  3. upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS
  4. nowy obowiązek – coroczny audyt dokumentacji ZFŚS – sposób dokumentowania realizacji
 5. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r. Zmiany przepisów dotyczących:
  1. przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy
  2. mobbingu i dyskryminacji
  3. uprawnień innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego
 6. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. – problemy praktyczne po roku stosowania
  1. zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
  2. wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście
  3. skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach
  4. obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika
  5. dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania
 7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2020 r. – obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń od 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków – zmiany od 01.12.2020 r.:
  1. nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych
  2. dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania i wydawania dokumentacji
  3. nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
  4. nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
  5. wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy
  6. konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi
 8. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
  1. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
  2. rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
  3. nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracowników
 9. Nowy PIT- 11 od 2020 r.
  1. numer informacji
  2. wiersze 1 i 2 – dla opodatkowanych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych – jakie przychody i za jaki okres należy wykazać w poszczególnych wierszach ?
  3. wiersze 4,5,6 – dla opodatkowanych przychodów z umowy zlecenia, o której mowa w art.13 pkt. 8 ustawy – jakie przychody i za jaki okres należy wykazać w poszczególnych wierszach ?
  4. przychody zwolnione przez płatnika w okresie od 1.08.2019r.
  5. składki ZUS (69 do 74) – zasady kwalifikacji
 10. Pozostałe zagadnienia:
  1. PESEL dla cudzoziemca – zasady pozyskiwania
  2. PPK
   • na liście płac
   • nowe obowiązki
    • informacyjne wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej
    • dokumentowania
    • kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń
  3. limit 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. (Waszyngton, The Catholic University of America) – radca prawny, czynny prawnik. Specjalista. Specjalista prawa pracy i ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych. W sposób zrozumiały przekazuje wiedzę i dzieli się doświadczeniem.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

1 kwietnia 2020 r., godz. 10.00-14.30, Wrocław, ibis Styles Wrocław Centrum, Plac Konstytucji 3 Maja 3 

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 369 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej