Rewolucja w konstrukcji „podatku u źródła” od 2019 r. Praktyczne aspekty stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wrocław, 12 września 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
 1. Podatek u źródła kto i kiedy jest zobowiązany do jego zapłaty - podstawowe pojęcia i zasady związane z poborem podatku u źródła (ograniczone i nieograniczony obowiązek podatkowy, podatnik, płatnik,
 2. Dochód osiągnięty na terytorium RP - skutki zmian wprowadzonych w 2017 r.
 3. Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Modelowej Konwencji OECD dla podatku u źródła.
 4. Nowa odwrócona zasada poboru podatku u źródła obowiązujące od 2019 r. - kogo dotyczy ? jak liczyć próg 2 mln zł ? jak wypełnić od 2019 r. oświadczenie o prawidłowym rozliczeniu podatku ? kto powinien się pod nim podpisać ?
 5. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 6. Katalog czynności przy zakupie których powstaje obowiązek poboru podatku u źródła - definicje i problem z zakresem opodatkowania:
  • zapłata odsetek,
  • zakup praw autorskich i pokrewnych - w tym należności licencyjne (programy komputerowe - ważna zmiana w orzecznictwie sądów administracyjnych),
  • zakup należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego (know how),
  • zakup użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
  • zakup biletów lotniczych,
  • zakup zagranicznych usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • zawieranie umów o dzieło/zlecenia z nierezydentami,
  • zakup tłumaczeń z zagranicy,
  • zakup usług świadczonych przez nierezydentów w zakresie działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej - nauczyciele akademiccy z zagranicy, wykładowcy itp.,
  • praktykanci i studenci zagraniczni,
  • oddelegowanie pracowników.
 7. Certyfikaty rezydencji zmiany w ważności dokumentów od 2019 r. - problemy praktyczne m. in.:
  • znaczenie certyfikatów rezydencji,
  • forma certyfikatów rezydencji,
  • czy certyfikat posiada datę ważności?
  • czy certyfikaty należy aktualizować?
  • data pozyskania certyfikatu a kontrola podatkowa (certyfikaty pozyskiwane "na bieżąco" i "ex post").
  • skutki braku certyfikatu podatkowego
  • certyfikaty dla osób fizycznych - nierezydentów
 8. Problemy praktyczne płatników związane z odliczenie poborem i wpłacenie podatku u źródła:
  • kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
  • co gdy podatnik odmawia potrącenia podatku u źródła?
  • pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu dla płatnika (czym jest ubruttowienie podstawy opodatkowana i kiedy jest dopuszczalne),
  • podatek u źródła a potrącenia/kompensaty,
  • zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe,
  • wynajem środków transportu za granicą,
  • płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
  • podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.
  • stawki podatku w polskich przepisach i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • nadpłata podatku u źródła - zasady zwrotu
 9. Rewolucja w poborze podatku „u źródła” od 2019 r. z uwzględnieniem okresów przejściowych wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2018
  • zmiana definicji legalnej beneficial owner,
  • zmiany w zakresie sposobu poboru podatku "u źródła" dla niektórych płatników,
  • opinia urzędowa o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
  • kto może się zwrócić z wnioskiem o zwrot podatku - procedura zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności - treść wniosku, czas jego rozpatrywania wniosku
  • certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
  • zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
  • oświadczenie płatnika jako sposób zwolnienia się od nowych obowiązków płatnika - nowe zasady odpowiedzialności płatnika.
 10. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne płatnika:
  • deklaracja CIT-10Z / PIT-8AR (data złożenia, wymagane informacje),
  • informacja IFT-2/2R / IFT-1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
  • sankcje za niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych
  • organy podatkowe właściwe do składania deklaracji i informacji podatkowych
  • kiedy nie trzeba składać deklaracji i informacji związanych z podatkiem u źródła?
 11. Dyskusja i pytania.

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

12 września 2019 r., godz. 9.00-13.30, Wrocław, hotel Sofia, ul. Piłsudskiego 104

12 września 2019 r., godz. 9.00-13.30, Wrocław, hotel Sofia, ul. Piłsudskiego 104

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej