Kierowca i kierujący w firmie – zatrudnienie od a do z: czas pracy, dokumentacja, odpowiedzialność – warsztaty, wzory, wyjaśnienia

Wrocław, 27 czerwca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie skierowane do pracodawców zatrudniających kierowców zawodowych, ale również do tych, którzy zatrudniają pracowników kierujących pojazdem, nawet sporadycznie. Szkolenie stanowi warsztat zatrudnienia pracownika – omawia na wzorach z przykładami prawidłowych zapisów dokumentację – kierowcy i kierującego, omawia szczegółowo zagadnienia planowania, dokumentowania i rozliczania czasu pracy kierowcy zawodowego i pracownika kierującego, przedstawia zasady odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie (samochód, przewożony towar). W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze orzeczenia dotyczące kierowców i osób kierujących, które wpływają na prawa i obowiązki pracodawcy.

 

 1. Kierowca i kierujący – dokumentacja kadrowa
  1. obowiązki wynikające z ogólnych przepisów prawa pracy
   • jak określić miejsce pracy w umowie o pracę
  2. obowiązki szczególne dotyczące wyłącznie kierowcy
   • ustalenie posiadanych kwalifikacji
   • zakres badań lekarskich
   • zakres obowiązków kierowcy
   • informacja o przepisach z zakresu czasu pracy
   • oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy
   • oświadczenie / zaświadczenie o niekaralności
  3. zatrudnienie kierowcy na innej podstawie prawnej
   • umowy cywilnoprawne
   • „samozatrudnienie”
 2. Regulacja prawna czasu pracy kierowców i kierujących
  1. Ustawa o transporcie drogowym
  2. Ustawa o czasie pracy kierowców
  3. Kodeks pracy
  4. Rozporządzenie 561/2006 WE
  5. Umowa AETR
 3. Czas pracy kierowcy i kierującego:
  1. Który system czasu pracy wybrać: podstawowy, równoważny czas pracy, przerywany czas pracy, zadaniowy czas pracy, mieszany czas pracy
  2. odpoczynek dobowy i tygodniowy
  3. praca w godzinach nadliczbowych
   • dopuszczalność i forma polecenia służbowego
   • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
   • dzienne, tygodniowe i roczne limity
   • praca w dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy
  4. praca w porze nocnej
  5. praca w niedziele i święta
  6. dyżur i dyspozycja
 4. Okresy prowadzenia i przerwy w prowadzeniu
  1. planowanie przewozu drogowego dla jednego kierowcy – ćwiczenie
  2. załoga - definicja efektywność pracy załogi (2 kierowców),
  3. planowanie przewozu drogowego dla załogi - ćwiczenie
  4. odpoczynek
   • dzienny i jego rodzaje
   • odpoczynek w załodze
   • odpoczynek tygodniowy
 5. Podróże służbowe, transport międzynarodowy
  1. należności z tytułu krajowych podróży służbowych
  2. należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
  3. podróż służbowa a delegowanie – praktyka państw członkowskich UE
  4. wymogi pracodawcy względem kierowcy świadczącego usługę transportu międzynarodowego
  5. Pakiet Mobilności – założenia, obecny postęp prac
 6. Dokumentowanie czasu jazdy i czasu pracy kierowcy i kierującego
  1. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców
  2. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
  3. Potwierdzanie obecności w pracy
  4. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu („urlopówka)
  5. Ewidencja czasu pracy kierowcy i kierującego:
   • obowiązek prowadzenia ewidencji,
   • forma ewidencji,
   • okresy przechowywania zapisów z urządzenia rejestrującego,
   • zagrożenia związane z brakiem ewidencji
  6. Obowiązki związane z tachografami:
   • obowiązki pracodawcy oraz kierowcy,
   • odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika
 7. Organy kontrolne i ich uprawnienia
  1. zasady ogólne dotyczące kontroli – organy uprawnione, zakres kontroli, częstotliwość, książka kontroli, miejsce i czas przeprowadzenia kontroli, sprzeciw wobec przeprowadzenia kontroli
  2. kontrola Inspekcji Transportu Drogowego
   • zasady prowadzenia kontroli przez ITD.
   • kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych
   • odpowiedzialność kierowcy
   • odpowiedzialność zarządzającego transportem
  3. kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
 8. Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie w postaci samochodu
 9. Najważniejsze orzeczenia i stanowiska ETS, sądów krajowych, organów kontrolnych w zakresie czasu pracy kierowców i kierujących – przegląd, omówienie, konsekwencje

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpie­czeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 50 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

27 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Wrocław, hotel Sofia, ul. Piłsudskiego 104

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej