VAT, budżet i inwestycje w 2020 roku w jednostkach sektora finansów publicznych

Zakopane – Hotel Belvedere, 2-5 czerwca 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

VAT, budżet, inwestycje 2020 – zasady dokonywania płatności z zastosowaniem białej listy VAT i z mechanizmem podzielonej płatności w zakresie wydatków bieżących i majątkowych jednostek sektora finansów publicznych

Szanowni Państwo,

     Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad wykonywaniu budżetu i planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych, zasad prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz zasad prawidłowego dokonywania płatności z zastosowaniem „białej listy VAT” i stosowania w roku 2020 mechanizmu podzielonej płatności (split payment), szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 dokumentowanych fakturami VAT z obowiązkowym dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności". Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, które należy wdrożyć w zakresie planowania i wykonywania budżetu, realizowania planu dochodów i wydatków budżetowych na kontach bankowych i kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT oraz ich ujęcia w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2020. Na szkoleniu omówiona zostanie problematyka tzw. „białej listy VAT” wraz z poszerzeniem wykazu o numery rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu przez jednostkę lub zakład budżetowy w roku 2020. Omówione zostaną również zasady składania zawiadomienia ZAW-NR, nowe przepisy w zakresie kas fiskalnych on-line, a także zasady generowania i posługiwania się nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – indywidualny rachunek podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT począwszy od 1 stycznia 2020 roku.

     Nowe przepisy podatkowe w znaczący sposób zmieniają zasady dokonywania wydatków bieżących i majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2020. Ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…) wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”. Dodatkowym celem szkolenia jest również podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rozliczania, wyceny i ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020.

     Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej tabeli amortyzacyjnej, a także z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.  Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2020. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa.

 

     Szkolenie 3-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych taki jak: ZUS, KRUS, PFRON, NFZ, SPZOZ, PAN, uczelnie publiczne, instytucje kultury, agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej.

 

 1. Zasady wykonywania budżetu i planu finansowego oraz nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020.
 2. VAT w państwowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT oraz specyfika pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – czy TSUE popełni kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie” i będzie się zajmować sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych (przykład: opłata przekształceniowa PUWG we własność)?
 4. Identyfikacja jednostki oraz zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru NIP.
 5. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego.
 6. Generator mikrorachunku podatkowego – co to jest i zakres jego zastosowania w roku 2019 i w roku 2020.
 7. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
 8. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa.
 9. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu.
 10. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek a zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020 – problem środków zgromadzonych na koncie VAT z tytułu realizacji dochodów budżetowych przelewanych przez bank z konta VAT przy dokonywaniu wydatków budżetowych oraz problem środków z tytułu zwrotów wydatków ujętych przez bank na koncie VAT.
 11. Problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako pracodawcy oraz samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT rozliczającego CIT na NIP samorządowego zakładu budżetowego.
 12. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" oraz kwota 15 tys. złotych - fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
 13. „Biała lista” VAT w roku 2020 – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu oraz problem kont dochodów i wydatków budżetu, rachunków dochodów własnych oświaty, państwowych funduszy celowych oraz innych rachunków bankowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym w zakresie obsługi płatności masowych zgłoszonych i niezgłoszonych do wykazu.
 14. Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 Wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz zasady składania i wzór zawiadomienia ZAW-NR.
 15. Zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do środków trwałych w budowie (inwestycji), zakupu gotowych środków trwałych oraz ich ulepszeń i remontów po 1 stycznia 2020 roku.
 16. Nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczne ewidencje VAT oraz termin ich wdrożenia w roku 2020 - zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 17. Nowe matryce stawek VAT obowiązujące w roku 2020 zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT – charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.
 18. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w roku 2020.
 19. Kasy fiskalne on-line i centralny rejestr kas – Centralne Repozytorium Kas.
 20. Zakres zastosowania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30.06.2020 i 31.12.2020 a kasy w formie oprogramowania (kasy wirtualne) jako nadchodząca przyszłość kas fiskalnych.
 21. Zasady prezentacji danych budżetowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań w roku 2020 – typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów i należności budżetowych w kwotach netto oraz zaangażowania, zobowiązań i wydatków budżetowych w kwotach brutto ale bez podlegającego odliczeniu podatku VAT (po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków).
 22. Polityka rachunkowości na rok 2020 i zakres zastosowania art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT w roku 2020.
 23. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2020.
 24. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2020 - charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 25. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2020.
 26. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 27. Klasyfikacja budżetowa i finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2020.
 28. Finansowanie środków trwałych a „biała lista” podatników VAT i mechanizm podzielonej płatności – związek z wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednostek.
 29. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 30. Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych pozabilansowo - nowa pozycja bilansowa i jednocześnie nadal nie do końca właściwie rozwiązany problem rachunkowości budżetowej w roku 2020.
 31. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 – problem licencji na oprogramowanie.
 32. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
 33. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 34. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
 35. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
 36. Amortyzacja środka trwałego - metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 37. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 38. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych.
 39. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – odpowiedni wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w odpowiedniej informacji dodatkowej w poszczególnych rodzajach jednostek sektora finansów publicznych.
 40. Wzory i schematy księgowań obowiązujące w roku 2020 dla jednostek nie uznanych za samodzielnego podatnika VAT objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz dla jednostek uznanych za samodzielnego podatnika VAT.
 41. Odpowiedzi na pytania.

 

Wykłady poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

 

 

Termin:

 

2-5 czerwca 2020 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 2 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 dnia 5 czerwca 2020 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 3 czerwca 2020 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej