Akademia sprawozdawczości finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – zakres danych niezbędnych do przygotowania nowego załącznika 12 „Informacja dodatkowa”

Zakopane – Hotel Belvedere, 5-8 marca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Hotel Belvedere

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania w roku 2019 rocznej sprawozdawczości finansowej według stanu na 31 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem specyfiki nowego załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu RB mające swój wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną przykładowe tabele i zestawienia wykazywane w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” za rok 2018.

 

Szkolenie 3-dniowe dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

 

Program:

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową oraz finansową.
 2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” i na sprawozdaniu finansowym, a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych i jego związek z jednolitym plikiem kontrolnym.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce – „stary” a „nowy” plan kont na rok 2018 oraz przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w poszczególnych rodzajach jednostek.
 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2018 - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 5. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 – VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków.
 6. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy.
 7. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 8. Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 – typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie, problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz problem braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej.
 9. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe - analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdaniem finansowym za rok 2018 - problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych.
 10. Wzór sprawozdania finansowego za rok 2018 i jego nowe elementy – analiza nowych druków sprawozdawczych.
 11. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 12. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 13. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.

·      Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 w zakresie:

· szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,

·         zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,

·  kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,

·         wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,

·   wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,

·     liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,

·         danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,

·         danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,

·         podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,

·         kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,

·         kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,

·   kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,

·         wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,

·        łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,

·         kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,

·         innych informacji dla pozycji 1.16.,

·         wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,

·    kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,

·         kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,

·  informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,

·         innych informacji dla pozycji 2.5.,

·     inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..

 1. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 ”Informacja dodatkowa”, a także pełny ich zakres merytoryczny w podziale na zadania własne i zlecone – przykłady liczbowe i zadania z praktyki.
 2. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń i problemów dysponenta II stopnia.
 3. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 4. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 – korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 5. Odpowiedzi na pytania.

 

 

 

Wykłady poprowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993‒2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.Termin:

  

5 - 8 marca 2019 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 5 marca 2019 r. do godz. 13.00 dnia 8 marca 2019 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 6 marca 2019 r. o godz. 9.00

 

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1390 zł (dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1190 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765


Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej