Podatki 2019 – rewolucja w przepisach.

Zakopane – Hotel Belvedere, 5 – 8 marca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Hotel Belvedere

Szanowni Państwo,

Rok 2018 przyniósł kolejne zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie w trakcie roku. Działo się dużo, a będzie jeszcze więcej. Sejm kończy pracę nad kilkunastoma nowelizacjami w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych, które będą obowiązywały w 2019 roku. Szykuje się rewolucja podatkowa, o której zapewne dowiemy się dopiero w pierwszych dniach grudnia. W trakcie naszego szkolenia przedstawimy Państwu zastosowanie rozwiązań wynikających z praktyki stosowania tych rozwiązań przez Instytut podczas codziennej obsługi największych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. Przedstawione zostaną wszystkie zmiany wraz z drogą ich wdrożenia w Państwa firmach.

 

Program merytoryczny szkolenia:

 

VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu


1. Przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT.

 
2. Uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?

 
3. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku, - zmiany od początku przyszłego roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi (numer NIP na fakturze).

 
4 Opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.

 
5. Na czym polega obowiązkowa podzielona płatność? Które towary i usługi będą objęte tym obowiązkiem? Czy można obronić się przed tym przymusem?

 
6. Zmiana koncepcji podzielonej płatności: czy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?

 
7. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.


8. Czy w stosunku do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. może być legalnie zastosowana podzielona płatność? (Nie).    

 

9. Co zrobić, gdy kontrahent wbrew umowie wpłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)?

 
10. Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na rachunek VAT kontrahenta.

 
11. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
12. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),

 
13. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)


14. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 oraz informacji VAT-27: co będzie w zamian? Przejściowa deklaracja VDEK.  Jak przygotować się do tej rewolucji?

 
15. Dlaczego faktura pro forma chroni nas przed podzieloną płatnością?

 
16. Jakie zarządzenia i polecenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:

 • działa w dobrej wierze,
 • dochowuje należytej staranności.

 
17. Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o prowadzenie rejestru VAT będzie zobowiązywać kontrahenta do składania zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 74 ustawy o praniu pieniędzy?


18. Kiedy rozliczenie podatku od towarów i usług (prowadzenie ewidencji) może wiązać się z ryzykiem postawienia zarzutu prania pieniędzy.


19. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?

 

Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r. oraz podsumowanie zmian na rok 2018

 

I. Uchwalone zmiany na 2019 r. – uwaga na przepisy przejściowe

 1. Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing);
 2. Nowa 9 % stawka podatku zamiast stawki 15 % - kto zyska 9 % a kto straci 15 %?
 3. Podatek wyjścia (exit tax).
 4. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
 5. Uegulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami wirtualnymi.
 6. nowe zasady definiowania podmiotów powiązanych i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 7. prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła od dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz w przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
 8. Zmiana definicji małego podatnika.

 


II. Wprowadzenie podziału na źródła przychodów – jak stosować konstrukcyjną zmianę bez precedensu w 2018 r.

 1. Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
 2. w jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł?
 3. Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – nowa proporcja?
 4. Jak rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych na nowych zasadach?


III. Wyłączenia z kosztów w 2018 r. z uwzględnieniem bieżących interpretacji

 1. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
 2. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 3. Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach (bez wyłączeń wydatków z kosztów)?
 4. Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem  wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)


IV. Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.

 1. podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów,
 2. zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 3. wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika,
 4. dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – uwaga na brak przepisów przejściowych!
 5. zmiana zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (przeciwdziałanie amortyzacji wartości utworzonych uprzednio przez podatnika);


V. Nowy podatek dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.

 1. Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości rozliczanego w ramach CIT w 2018 a kto będzie zobowiązany w 2019 r.?!
 2. Analiza kontrowersji związanych z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019 – obowiązki zakładu pracy jako płatnika… i nie tylko

 

1. Przychody pracowników w latach 2018i 2019  – opodatkowanie czy zwolnienie – w tym następujące zagadnienia:


a) wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne;


b) działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków;

 • zapomogi - które są wolne od podatków,
 • paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS,
 • uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wiadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany;


c) kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS;


d) podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku;


e) korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych;


f) pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach;


g) świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 


2. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika:

 • umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców;
 • członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
 • prawa autorskie – limit 50% kosztów uzyskania i problemy wynikające z nieprecyzyjnych przepisów;
 • problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.

 
3. Obowiązki informacyjne płatnika za 2018 r.:

 • PIT-11, PIT-8C, IFT-1R – terminy i sposób przekazania,

 
4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.


5. Skutki zmian dotyczące płatników na 2018 r.:

 • zmiana ustalania kwoty zmniejszającej podatek – co wynika z tego dla zaliczek od stycznia 2018 r.;
 • podniesienie limitu zwolnienia dla zapomóg od związków zawodowych;
 • pozostałe zapomogi ( zwłaszcza dla pracowników ) – podniesienie limitu zwolnienia od podatku i uprzywilejowanie finansowania z ZFŚS;
 • świadczenia od byłych pracodawców dla obecnych emerytów i rencistów – całkowite zwolnienie od podatku;
 • świadczenie rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – niemal trzykrotny wzrost kwoty wolnej;
 • podniesienie limitu 50% kosztów uzyskania, zwłaszcza dla twórców.

 


6. Inne ważne zmiany wprowadzone na 2018 r.:

 • progresja stawek ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z prywatnego najmu / dzierżawy ( 8,5% i 12,5% );
 • zryczałtowany podatek dochodowy od budynków handlowo-usługowych i biurowych i kogo dotyczy ?


7. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – skutki w PIT nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2019 r.


8. Zmiany dotyczące wspólnego rozliczania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci – już w zeznaniach za 2018 r.


9. Zmiany od dnia 1 stycznia 2019 r. dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości i spółdzielczych praw do lokalu albo budynku:

 • nowe zasady liczenia 5 lat w przypadku zbycia nieruchomości odziedziczonej lub po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • zmiany w zakresie zwolnienia z tytułu wydatkowania przychodów ze zbycia na własne cele mieszkaniowe;


10. Nowy podatnik PIT – przedsiębiorstwo w spadku


11. Konsultacje i odpowiedzi na pytania uczestników.  

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego - (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.Terminy:

  

5 - 8 marca 2019 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 5 marca 2019 r. do godz. 13.00 dnia 8 marca 2019 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 6 marca 2019 r. o godz. 9.00

 

4 - 7 czerwca 2019 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 4 czerwca 2019 r. do godz. 13.00 dnia 7 czerwca 2019 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 5 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

 

26 - 29 listopada 2019 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 13.00 dnia 29 listopada 2019 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 27 listopada 2019 r. o godz. 9.00

 

3 - 6 grudnia 2019 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 3 grudnia 2019 r. do godz. 13.00 dnia 6 grudnia 2019 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 4 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1390 zł (dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1190 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej