Wersja PDF „Z nr 283- Ewolucja dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług w latach 2017-2018 wyd. II ” rok wyd.2018

30.00

Opis

Plik do pobrania.

Wstęp

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników najnowsze, drugie wydanie publikacji dotyczącej problematyki ewidencjonowania, dokumentowania i rozliczania podatku od towarów i usług.

W pracy zostały omówione najważniejsze zmiany w tym podatku, w szczególności mechanizm podzielonej płatności (split payment), obowiązek przekazywania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym na żądanie organu, wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych z rejestru VAT i przywróconych do tego rejestru.

Niniejsza publikacja jest zbiorem materiałów dydaktycznych i artykułów, które zostały opublikowane w „Doradztwie Podatkowym – Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych” i „Serwisie Doradztwa Podatkowego” w latach 2017-2018.

W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 listopada 2018 r.

Wydawca

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji