Usługi prawne

Kompleksowa pomoc prawna we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

Osoby do kontaktu

Jacek Pyssa

Jacek Pyssa

Dyrektor Departamentu Prawnego ISP,
Radca Prawny

Mariusz Kuśmierczyk

Dyrektor Departamentu Prawnego ISP,

Radca Prawny

 

tel: (+48) 22 517 30 60

Oferta usług prawnych świadczonych przez departament prawny Instytutu Studiów Podatkowych

Departament Prawny Instytutu Studiów Podatkowych pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie świadczenia pomocy prawnej we wszelkich sprawach prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Do państwa dyspozycji pozostają radcy prawni Instytutu Studiów Podatkowych, którzy są nie tylko ekspertami we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także dysponują praktyczną wiedzą z zakresu podatków i prawa podatkowego. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych dla Państwa usług Departament Prawny Instytutu Studiów Podatkowych współpracuje również z grupą wyspecjalizowanych doradców podatkowych, a także biegłych rewidentów.

W szczególności, departament prawny ISP oferuje Państwu pomoc prawną w zakresie wszelkich spraw dotyczących obowiązków ubezpieczeniowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną postępowań kontrolnych (wyjaśniających) przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanie odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz obsługę postępowań sądowych w tym zakresie.

Departament Prawny ISP świadczy również pomoc prawną w zakresie obsługi wszelkich postępowań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej w sprawach innych niż dotyczące zobowiązań podatkowych, a w szczególności: kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych oraz kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Ponadto, Departament Prawny zapewnia Państwu obsługę wszelkich postępowań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej w sprawach innych niż dotyczące zobowiązań podatkowych, a w szczególności: kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych oraz kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować, że departament prawny kancelarii podatkowej ISP posiada wieloletnie doświadczenie we wskazanych zakresach oraz liczne sukcesy w postaci wygranych postępowań.
Poza zakresami wskazanymi powyżej, departament prawny ISP prowadzi kompleksową obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi te obejmują w szczególności:

    • – bieżące doradztwo prawne – opinie i konsultacje prawne

    • – prowadzenie postępowań prawnych – zastępstwa procesowe przed sądami i organami administracji

    • – obsługa negocjacji handlowych i sporów.

Stały Nadzór Kontraktowy

Stały nadzór kontraktowy

Usługa obejmuje bieżącą analizę wszystkich umów zawieranych w Państwie firmie, a także dokumentów wewnętrznych, regulaminów – zarówno cywilnoprawnych jak i z zakresu prawa pracy, pod kątem optymalizacji treści w zakresie skutków podatkowych oraz optymalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej oraz cywilnoprawnej.

Audyt Prawny

Audyt prawny – unikatowy produkt

Usługa polega na jednorazowym lub okresowym przeglądzie wszystkich przedstawionych przez Zleceniodawcę umów gospodarczych i cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy w celu zweryfikowania prawidłowości postanowień umów.

Bieżące Doradztwo Prawne

Bieżące doradztwo prawne

Oferujemy usługę sporządzania opinii prawnych i udzielania konsultacji prawnych w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Państwa przedsiębiorstwa. Skomplikowane zagadnienia prawne pojawiające się w Państwa działalności wymagają fachowej obsługi przez zespół prawników wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa. Daleko idąca specjalizacja w poszczególnych dziedzinach prawa zapewnia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zespół departamentu prawnego ISP tworzą radcowie prawni oferujących Państwu swe doświadczenie w każdej dziedzinie szeroko pojętego prawa obrotu gospodarczego. Nadzór merytoryczny nad realizacją wszystkich zleceń sprawuje radca prawny, doradca podatkowy nr 00001 – prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Sąd

Obsługa sporów z ZUS

Departament Dawny ISP oferuje Państwu między innymi pomoc prawną w zakresie wszelkich spraw dotyczących obowiązków ubezpieczeniowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną postępowań kontrolnych (wyjaśniających) przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanie odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz obsługę postępowań sądowych w tym zakresie. Często kontrole ZUS w ostatnim czasie skutkują licznymi sporami pomiędzy ZUS a przedsiębiorcami. Departament Prawny ISP prowadzi kilkaset sporów w tym zakresie i odnosi liczne sukcesy.

Analiza

Postępowania prawne

Dział prawny ISP oferuje zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami oraz organami administracji. Pełnomocnikami w sporach są prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych – nie tylko przed sądami powszechnymi, ale także w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.
   
Od lat departament prawny ISP specjalizuje się w obsłudze sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Mam zaszczyt poinformować, że Departament Prawny ISP posiada wieloletnie doświadczenie we wskazanych dziedzinach oraz liczne sukcesy w postaci wygranych postępowań.

Postępowania w sprawach karnych skarbowych

Dział prawny zapewnia także zastępstwo procesowe oraz obronę w sprawach karnych skarbowych. Na swoim koncie mamy liczne sukcesy w postaci umorzenia postępowania przed finansowymi organami dochodzenia. Jeśli zaś mimo wszystko sprawa karna skarbowa trafia do sądu – zapewniamy profesjonalną obronę.

Procesy sądowe

Dział prawny ISP prowadzi liczne procesy sądowe. W naszym bogatym doświadczeniu znalazły się spory sądowe:

  • o charakterze odszkodowawczym przeciwko Skarbowi Państwa,
  • wnoszone na podstawie skargi pauliańskiej przeciwko rodzinie  niewypłacalnych dłużników,
  • wynikłe z kontraktów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności z tytułu umów dostaw, agencyjnych, dystrybucyjnych a przede wszystkim z kontraktów budowlanych.

Spory z instytucjami udzielającymi dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

ISP może pochwalić się znaczącymi sukcesami na polu relacji pomiędzy beneficjentami a instytucjami rozdzielającymi środki z funduszy unijnych na dofinansowanie projektów. Wygraliśmy wiele sporów powstałych po wydaniu przez instytucje wdrażające decyzji o konieczności zwrotu dofinansowania po zakończeniu realizowanego projektu. Wiele z tych sporów zostało rozstrzygniętych na korzyść naszych klientów już na etapie odwołanie od decyzji do ministra, pozostałe w większości zostały wygrane przed sądami administracyjnymi. Prawnicy Instytutu przyczynili się do kształtowania linii orzeczniczej w tej dziedzinie skutecznie zwyciężając przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a uzasadnienia orzeczeń zapadłych w tych sprawach są często cytowane w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych jako precedensowe.

Obsługa negocjacji handlowych i sporów

Departament Prawny ISP podejmuje szczególne starania w celu załatwiania sporów bez wkraczania na drogę sądową. Oferta obejmuje występowania w imieniu Państwa firmy w negocjacjach mających na celu ugodowe załatwienie sporu lub wypracowanie dla Państwa firmy optymalnej pozycji w relacjach z kontrahentami. W tym zakresie Departament Prawny ISP dysponuje nie tylko wyspecjalizowaną kadrą pracowników, ale także pełną infrastrukturą w celu zapewnienia obsługi kontaktów Państwa firmy z kontrahentami na najwyższym poziomie bez zbędnych dodatkowych kosztów. Zapewniamy Państwu dostęp do prestiżowych pomieszczeń konferencyjnych.

Głównym atutem współpracy z departamentem prawnym kancelarii podatkowej ISP jest fakt, iż prawnik działający na państwa zlecenie konsultuje obligatoryjnie swe działania z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami zapewniając Państwu pełną optymalizację rozwiązania prawnego pod kątem obowiązków podatkowych i zasad bilansowych.

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.