Usługi prawne

Kompleksowa pomoc prawna we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

Osoby do kontaktu

Jacek Pyssa

Jacek Pyssa

Dyrektor Departamentu Prawnego ISP,
Radca Prawny

Mariusz Kuśmierczyk

Dyrektor Departamentu Prawnego ISP,

Radca Prawny

 

tel: (+48) 22 517 30 79

Oferta usług prawnych świadczonych przez departament prawny Instytutu Studiów Podatkowych

Departament Prawny Instytutu Studiów Podatkowych pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie świadczenia pomocy prawnej we wszelkich sprawach prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Do państwa dyspozycji pozostają radcy prawni Instytutu Studiów Podatkowych, którzy są nie tylko ekspertami we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także dysponują praktyczną wiedzą z zakresu podatków i prawa podatkowego. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych dla Państwa usług Departament Prawny Instytutu Studiów Podatkowych współpracuje również z grupą wyspecjalizowanych doradców podatkowych, a także biegłych rewidentów.

W szczególności, departament prawny ISP oferuje Państwu pomoc prawną w zakresie wszelkich spraw dotyczących obowiązków ubezpieczeniowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną postępowań kontrolnych (wyjaśniających) przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanie odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz obsługę postępowań sądowych w tym zakresie.

Departament Prawny ISP świadczy również pomoc prawną w zakresie obsługi wszelkich postępowań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej w sprawach innych niż dotyczące zobowiązań podatkowych, a w szczególności: kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych oraz kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Ponadto, Departament Prawny zapewnia Państwu obsługę wszelkich postępowań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej w sprawach innych niż dotyczące zobowiązań podatkowych, a w szczególności: kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych oraz kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować, że departament prawny kancelarii podatkowej ISP posiada wieloletnie doświadczenie we wskazanych zakresach oraz liczne sukcesy w postaci wygranych postępowań.
Poza zakresami wskazanymi powyżej, departament prawny ISP prowadzi kompleksową obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi te obejmują w szczególności:

    • – bieżące doradztwo prawne – opinie i konsultacje prawne

    • – prowadzenie postępowań prawnych – zastępstwa procesowe przed sądami i organami administracji

    • – obsługa negocjacji handlowych i sporów.

Stały Nadzór Kontraktowy

Stały nadzór kontraktowy

Usługa obejmuje bieżącą analizę wszystkich umów zawieranych w Państwie firmie, a także dokumentów wewnętrznych, regulaminów – zarówno cywilnoprawnych jak i z zakresu prawa pracy, pod kątem optymalizacji treści w zakresie skutków podatkowych oraz optymalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej oraz cywilnoprawnej.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Audyt Prawny

Audyt prawny – unikatowy produkt

Usługa polega na jednorazowym lub okresowym przeglądzie wszystkich przedstawionych przez Zleceniodawcę umów gospodarczych i cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy w celu zweryfikowania prawidłowości postanowień umów.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Bieżące Doradztwo Prawne

Bieżące doradztwo prawne

Oferujemy usługę sporządzania opinii prawnych i udzielania konsultacji prawnych w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Państwa przedsiębiorstwa. Skomplikowane zagadnienia prawne pojawiające się w Państwa działalności wymagają fachowej obsługi przez zespół prawników wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa. Daleko idąca specjalizacja w poszczególnych dziedzinach prawa zapewnia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zespół departamentu prawnego ISP tworzą radcowie prawni oferujących Państwu swe doświadczenie w każdej dziedzinie szeroko pojętego prawa obrotu gospodarczego. Nadzór merytoryczny nad realizacją wszystkich zleceń sprawuje radca prawny, doradca podatkowy nr 00001 – prof. dr hab. Witold Modzelewski.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Sąd

Obsługa sporów z ZUS

Departament Dawny ISP oferuje Państwu między innymi pomoc prawną w zakresie wszelkich spraw dotyczących obowiązków ubezpieczeniowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną postępowań kontrolnych (wyjaśniających) przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanie odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz obsługę postępowań sądowych w tym zakresie. Często kontrole ZUS w ostatnim czasie skutkują licznymi sporami pomiędzy ZUS a przedsiębiorcami. Departament Prawny ISP prowadzi kilkaset sporów w tym zakresie i odnosi liczne sukcesy.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Analiza

Postępowania prawne

Dział prawny ISP oferuje zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami oraz organami administracji. Pełnomocnikami w sporach są prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych – nie tylko przed sądami powszechnymi, ale także w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.
   
Od lat departament prawny ISP specjalizuje się w obsłudze sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Mam zaszczyt poinformować, że Departament Prawny ISP posiada wieloletnie doświadczenie we wskazanych dziedzinach oraz liczne sukcesy w postaci wygranych postępowań.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Postępowania w sprawach karnych skarbowych

Dział prawny zapewnia także zastępstwo procesowe oraz obronę w sprawach karnych skarbowych. Na swoim koncie mamy liczne sukcesy w postaci umorzenia postępowania przed finansowymi organami dochodzenia. Jeśli zaś mimo wszystko sprawa karna skarbowa trafia do sądu – zapewniamy profesjonalną obronę.

Procesy sądowe

Dział prawny ISP prowadzi liczne procesy sądowe. W naszym bogatym doświadczeniu znalazły się spory sądowe:

  • o charakterze odszkodowawczym przeciwko Skarbowi Państwa,
  • wnoszone na podstawie skargi pauliańskiej przeciwko rodzinie  niewypłacalnych dłużników,
  • wynikłe z kontraktów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności z tytułu umów dostaw, agencyjnych, dystrybucyjnych a przede wszystkim z kontraktów budowlanych.

Spory z instytucjami udzielającymi dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

ISP może pochwalić się znaczącymi sukcesami na polu relacji pomiędzy beneficjentami a instytucjami rozdzielającymi środki z funduszy unijnych na dofinansowanie projektów. Wygraliśmy wiele sporów powstałych po wydaniu przez instytucje wdrażające decyzji o konieczności zwrotu dofinansowania po zakończeniu realizowanego projektu. Wiele z tych sporów zostało rozstrzygniętych na korzyść naszych klientów już na etapie odwołanie od decyzji do ministra, pozostałe w większości zostały wygrane przed sądami administracyjnymi. Prawnicy Instytutu przyczynili się do kształtowania linii orzeczniczej w tej dziedzinie skutecznie zwyciężając przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a uzasadnienia orzeczeń zapadłych w tych sprawach są często cytowane w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych jako precedensowe.

Obsługa negocjacji handlowych i sporów

Departament Prawny ISP podejmuje szczególne starania w celu załatwiania sporów bez wkraczania na drogę sądową. Oferta obejmuje występowania w imieniu Państwa firmy w negocjacjach mających na celu ugodowe załatwienie sporu lub wypracowanie dla Państwa firmy optymalnej pozycji w relacjach z kontrahentami. W tym zakresie Departament Prawny ISP dysponuje nie tylko wyspecjalizowaną kadrą pracowników, ale także pełną infrastrukturą w celu zapewnienia obsługi kontaktów Państwa firmy z kontrahentami na najwyższym poziomie bez zbędnych dodatkowych kosztów. Zapewniamy Państwu dostęp do prestiżowych pomieszczeń konferencyjnych.

Głównym atutem współpracy z departamentem prawnym kancelarii podatkowej ISP jest fakt, iż prawnik działający na państwa zlecenie konsultuje obligatoryjnie swe działania z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami zapewniając Państwu pełną optymalizację rozwiązania prawnego pod kątem obowiązków podatkowych i zasad bilansowych.

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.