Polityka prywatności i warunki przetwarzania danych osobowych

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

 1. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 2. zawarcie oraz realizacja umowy między ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 3. informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi wydarzeniami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze,
 4. marketing bezpośredni,
 5. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
 6. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
 7. weryfikacja zdolności płatniczych,
 8. profilowanie danych ? w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.:

 1. przez czas wykonania tych obowiązków,
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

II. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?

 1. NIP
 2. PESEL
 3. adres zamieszkania
 4. adres do korespondencji
 5. adres poczty e-mail

– w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

III. Przekazywanie danych

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 1. pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
 2. świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 3. świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

IV. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 2. wydania kopii przetwarzanych danych,
 3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

V. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów ? mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

VI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.