Wersja PDF „Z nr 281 – Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur w świetle zmian w prawie karnym (wybrane zagadnienia) wydanie III rozszerzone 2018” rok wyd.2018

26.00

Opis

Plik do pobrania.

 

Słowo wstępne od Wydawcy

Dzień 1 marca 2017 r. jest jedną ze znaczących dat współczesnej ewolucji polskiego systemu podatkowego. Od tego dnia zostały podniesione do rangi przestępstw pospolitych czyny związane z wystawianiem i ewidencjonowaniem faktur w rozumieniu ustawy o VAT. Miliony osób na co dzień uczestniczą w ich wystawianiu i wprowadzaniu do ewidencji. Zmienia to znacząco hierarchię ważności spraw, którymi zajmują się podatnicy, w tym wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wystawianie i „używanie” tych faktur.

Wejście w życie trzech nowych przestępstw:

– podrabiania i przerabiania faktur w celu użycia jako autentyczną,

– poświadczenie nieprawdy na wystawianej fakturze,

– użycie faktur sfałszowanych (podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę) w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznej lub jej zwrotu (czyli zaewidencjonowanie dla potrzeb podatkowych),

zmienia praktycznie świat każdego podatnika i jego hierarchię istotności. Istotą czynów zabronionych dotyczących powyższych faktur jest „wystawienie” lub „użycie”:

– w celu użycia jak autentyczną,

– w zakresie okoliczności fakturowych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności publicznej.

Cel użycia jak autentyczną jest oczywisty: tylko wtedy może być popełnione przestępstwo, aby ktoś fałszując faktury po to, aby jej użyć jako autentyczną lub posługuje się sfałszowaną przez kogoś fakturą jak autentyczną. Co należy przez to rozumieć? Są nimi te działania, które mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe, czyli:

– prowadzenie ewidencji podatkowych dla potrzeb złożenia deklaracji,

– uwzględnienie w deklaracji podatkowej kwot wynikających ze sfałszowanych faktur.

Dopiero bowiem zaewidencjonowanie tych dokumentów w rejestrach podatkowych oraz zadeklarowanie tych kwot zgodnie z przepisami prawa podatkowego może mieć wpływ na określenie należności publicznych lub ich zwrotów. Czyli ryzyko popełnienia tych czynności pojawia się w związku z rutynowymi działaniami rozliczeniowymi: prowadzeniem ksiąg podatkowych i sporządzaniem deklaracji.

Wszystkie osoby uczestniczące w wystawianiu lub posługiwaniu się fakturami muszą zrozumieć sens tych przepisów i podjąć działania mające na celu zapobieżenie popełnienia tych przestępstw. Niniejsza publikacja autorstwa ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego ma ułatwić Czytelnikom zmierzenie się z tymi zagrożeniami.

Wydawca

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji