Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe nr 11/2023

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 100 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz   

 

Drodzy Czytelnicy

 

Wystawienie faktury ustrukturyzowanej (wysłanie do KSeF) nie rodzi ex lege skutków cywilnoprawnych. Tak postawiona teza zalicza się do tzw. oczywistych oczywistości. Aby jakikolwiek dokument mógł wywoływać skutki inter partes, musi być zgodna wola stron, chyba że wynika to z przepisu prawa regulującego wprost stosunki cywilnoprawne (ius cogens). Czy takie przepisy zawiera ustawa o VAT regulująca wystawianie faktur? Odpowiedź jest oczywista: nie, przynajmniej od dnia 1 lipca 2004 r., gdy zaczęła obowiązywać nowa, unijna ustawa z dnia 11 marca 2004 r. Przepisy o wystawianiu faktur na potrzeby podatku od towarów i usług są ściśle zharmonizowane, wywołują wyłącznie skutki prawnopodatkowe i nie mogą regulować stosunków prywatnoprawnych, bo prawo cywilne nie podlega harmonizacji. Oczywiście strony umowy mogą nadać tym fakturom status prywatnoprawny, ale to wymaga ich zgodnej woli. Tak stało się w naszym kraju jeszcze pod rządami starej ustawy o VAT, obowiązującej w latach 1993-2004. Pod rządami już unijnej wersji tego podatku podatnicy powszechnie używają faktur podatkowych jako faktur handlowych.

Gdy pojawiła się perspektywa zastąpienia dotychczasowych form fakturowania (papierowej i elektronicznej) tzw. fakturami ustrukturyzowanymi, które faktycznie są wysyłane tylko do władzy publicznej, większość podatników dostrzegła oczywiste wady tych dokumentów – po prostu nie nadają się one do roli dokumentów handlowych, które wywołują skutki cywilnoprawne. Na wszelki wypadek wysyłane są oświadczenia dostawcom lub usługodawcom, że wystawianie faktur ustrukturyzowanych od dnia 1 lipca 2024 r. nie wywoła jakichkolwiek skutków cywilnoprawnych i faktury te nie będą uznawane za dokument handlowy. Czy takie oświadczenie wystarczy? Z reguły tak, ponieważ wysyłanie tego dokumentu do KSeF nie jest jego „doręczeniem” w rozumieniu prawa cywilnego, bo umowy nie przewidują „wirtualnego doręczenia” poprzez wysyłkę jakiegoś dokumentu do osoby trzeciej (KSeF jest w tym przypadku osobą trzecią i nie jest pełnomocnikiem nabywcy lub usługobiorcy).

Wbrew temu, co można dość powszechnie przeczytać w „opiniotwórczych mediach”, niewielu (nikt?) będzie „używać faktur ustrukturyzowanych poza KSeF”, ponieważ po prostu nie da się ich używać. Fakturą ustrukturyzowaną jest byt elektroniczny w KSeF od momentu nadania jej numeru przez ten system – i tylko on; poza KSeF można wykorzystać co najwyżej jakąś wizualizację tego dokumentu, która już staje się jednak w sensie prawnym odrębnym dokumentem. Owa wizualizacja nie ma jednak większego sensu, chyba że chcemy użyć jej zgodnie z przeznaczeniem, tzn. na potrzeby zaewidencjonowania w rejestrze sprzedaży czy w rejestrze zakupu, czyli dla celów publicznych. Nie ma też sensu ani potrzeby przesyłania kontrahentom całości wizualizacji tego dokumentu, bo owe 400 pól nie ma w zasadniczej części jakiegokolwiek znaczenia cywilnoprawnego. Najważniejsze jest to, że wirtualna wersja tego dokumentu, a zwłaszcza jego wystawienie i „otrzymanie” przez osobą trzecią, nie ma statusu cywilnoprawnego. Bo nie ma.

Strony umów zastanawiają się, czym zastąpić od 1 lipca 2024 r. obecną fakturę podatkową, która jest powszechnie używana jako dokument handlowy, gdy przestanie pełnić tę ostatnią funkcję. Są tu co najmniej dwie drogi:

–     wprowadzić coś, co będzie nazywane „udostępnieniem faktury ustrukturyzowanej”, a zawierać będzie również treści o charakterze cywilnoprawnym (wezwanie do zapłaty, termin płatności, forma płatności, rachunek bankowy); temu dokumentowi nadany będzie wówczas status handlowy;

–     nadać obecnie stosowanym fakturom podatkowym status faktur proforma, które będą wywoływać skutki cywilnoprawne, a faktury ustrukturyzowane będą wysyłane później wyłącznie jako dokumenty techniczne.

Jedno jest pewne: czeka nas całkowite przebudowanie systemu fakturowania na potrzeby cywilnoprawne.

 

 

Z poważaniem


redaktor naczelny

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia  

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji