Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe nr 2/2023

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 100 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz   

 

Drodzy Czytelnicy

Niedawno, w związku z protestami, które wywołała kolejna ustawowa wersja zmuszania podatników do wytwarzania i przyjmowania tzw. faktur ustrukturyzowanych, dowiedzieliśmy się, że zdaniem wysokich urzędników istnieją jakieś „faktury konsumenckie”. Uważają oni, że „nie dają one prawa do odliczenia” i w dodatku są wystawiane „wyłącznie na żądanie konsumenta”.

Przypomnę, że w oprotestowanej wersji tego projektu również „faktury konsumenckie” miały być formą ustrukturyzowaną, czyli emerytka spod Mławy miałaby je sobie ściągać z KSeF-u, co już nie jest groteską, lecz nonsensem. Owe „faktury konsumenckie” mają być w dalszym ciągu wystawiane w sposób tradycyjny i to – zdaniem tychże urzędników – ma (jakoby) nie dopuścić do „rozszczelnienia” podatku od towarów i usług, bo z nieznanych powodów „nie dają prawa do odliczenia”.

Oczywiście dziękujemy za szczerość w ujawnianiu swoich poglądów, ale śpieszę poinformować, że nie ma, nie było i prawdopodobnie nie będzie odrębnego rodzaju faktur, które można by nazwać „konsumenckimi”, bo brak numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy na fakturze nie zmienia jej statusu prawnego. Wyjaśniam więc fakty:

–    każdy faktyczny nabywca towarów (który jest w istocie anonimowy) może zażądać wystawienia faktury od sprzedawcy, jeśli poda dowolne dane, a sprzedawca ten ma obowiązek ją wystawić i wpisać do faktury te dane (nie może odmówić wystawienia dokumentu);

–    osoby fizyczne posiadają NIP i przy wystawianiu faktury mogą je podać wraz z danymi nabywcy albo usługobiorcy (imię, nazwisko, adres) – jest to faktura wystawiana zarówno na konsumenta, jak i na każdego podatnika;

–    podatnikiem podatku od towarów i usług jest osoba fizyczna, a nie „działalność” osoby fizycznej (np. Jan Kowalski, a nie jego firma pod nazwą np. Złota Rybka);

–    podatnik VAT będący osobą fizyczną nie musi podawać sprzedawcy (usługodawcy) nazwy prowadzonej działalności. Musi podać swoje imię, nazwisko, adres (podatnika) oraz NIP. Nie musi bowiem ujawniać, z którą jego działalnością (może mieć ich wiele) związany jest zakup;

–    podatnik tego podatku nie musi prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o tejże działalności, np. jeśli osoba fizyczna sprzedaje działki budowlane, może się stać podatnikiem VAT bez rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG;

–    osoba fizyczna, która stała się podatnikiem VAT, może jeszcze nie być zarejestrowana na potrzeby VAT (i nie być podatnikiem VAT czynnym) w momencie wystawiania faktury przez dostawcę lub usługodawcę na jej rzecz, a faktury te w określonych przypadkach dają prawo do odliczenia;

–    faktury wystawione z tytułu dostaw gazu, prądu, energii cieplnej, usług komunalnych czy najmu niczym nie różnią się w przypadku, gdy są wystawiane na osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy są, czy też nie są podatnikami VAT, i nie są wystawiane „na żądanie konsumenta”.

Przypomnę, że powyższe zasady znane są powszechnie od prawie 30 lat i nie zostały istotnie zmienione po naszym wejściu do UE i – co najważniejsze – są zgodne z prawem unijnym.

Co to oznacza? Każdy podmiot (nie tylko osoba fizyczna) może zażądać wystawienia faktury, a nabywca (usługobiorca) może odliczyć z tego tytułu podatek naliczony. Prawo do odliczenia przysługuje w związku z zamiarem przeznaczenia towarów (usługi) do czynności dających prawo do odliczenia, a nie w związku z dopisanym do faktury rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej przez nabywcę. Przypomnę, że „rolnik zrezygnowany” jest pełną gębą podatnikiem VAT czynnym, a przecież nie prowadzi „pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Te zasady są znane i czytelne dla wszystkich księgowych. O co więc chodzi z jakimiś „fakturami konsumenckimi”, które jakoby „nie przyczynią się do rozszczelnienia” podatku od towarów i usług? Od około 10 lat, gdy w języku używanym przez resort finansów pojawiły się jakieś „instrumenty informatyczne”, które (jakoby) „uszczelniają ten podatek”, nastąpiła destrukcja jakości nie tylko przepisów tego podatku, lecz także wiedzy na jego temat. W tym czasie wprowadzono w tychże przepisach luki podatkowe, przez które uciekły do prywatnych kieszeni dziesiątki miliardów złotych. Przypomnę „wynalazek” w postaci „odwrotnego obciążenia”, za którego załatwienie płacono sowite wynagrodzenia lobbystom (ja też byłem „wyróżniony” takimi propozycjami, ale ich nie przyjąłem, bo nie chcę uczestniczyć w destrukcji systemu podatkowego). Czy owe „faktury ustrukturyzowane” są koronnym pomysłem lobbystów owych „instrumentów informatycznych”? Ponoć wszystkich podatników trzeba zmusić do wystawiania i przyjmowania tych faktur. Otóż nie – ma pozostać luka dla pokaźnej grupy podmiotów, które nie będą musiały wystawiać i przyjmować tych faktur. Jaka? Każdy ją szybko odnajdzie, jeśli przeczyta te projekty. Przypadek? Być może.

Wniosek ogólny jest jeden: VAT jest zbyt ważnym podatkiem, aby kształtowany był przez interesariuszy, tu potrzebne są wiedza, dobra wiara i działanie w interesie publicznym.

 

Z poważaniem
redaktor naczelny

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia  

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji