Wersja PDF „Z nr 288-Ewolucja podatków dochodowych w 2019 roku”

32.00

Opis

Plik do pobrania.

 

stan prawny na dzień 15 października 2019 roku

Pobierz spis treści

 

Wstęp

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników publikację będącą zbiorem artykułów napisanych przez pracowników Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o., przedstawiających zmiany, które zaczęły obowiązywać w listopadzie 2018 r. i w 2019 r. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Książka powstała w wyniku bieżącej analizy dokonywanych zmian legislacyjnych oraz prac badawczych prowadzonych w Instytucie Studiów Podatkowych. Jest także pokłosiem działalności doradczej, w tym także opinii i ekspertyz na temat podatków dochodowych, opracowanych na potrzeby toczących się postępowań podatkowych i sądowych, a przede wszystkim w celu odpowiedzi na pytania podatników chcących rozwiać swoje wątpliwości co do prawidłowego stosowania przepisów.
Stworzenie niniejszej publikacji stanowiło wyzwanie dla autorów i osób odpowiedzialnych za redakcję nie tylko ze względu na skomplikowaną materię podatków dochodowych w swojej istocie, lecz przede wszystkim mnogość nowelizacji, które weszły w życie w 2019 r., i ich złożoność.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych była w 2018 r. nowelizowana 25 razy, a w 2019 r. już 20 razy. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. została znowelizowana 19 razy, a w 2019 r. już 15 razy. Przekłada się to na ogromne zmiany w 2019 r. W publikacji co do zasady nie są omówione nowe przepisy, które wejdą w życie po dniu 31 grudnia 2019 r.
Zmiany dokonywane przez ustawodawcę – ze szczególną intensywnością w drugiej połowie 2018 r. – koncentrowały się na kilku obszarach.
Pierwszym z nich było ograniczenie transferów zagranicznych. Wyrazem tego jest zmiana modelu podatku u źródła oraz wprowadzenie konstrukcji podatku od wyjścia, do tej pory nieznanej polskiemu porządkowi prawnemu. Drugim obszarem aktywności legislacyjnej były zmiany zasad opodatkowania użytkowania samochodów w ramach prowadzonej działalności i zaliczania wydatków z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Rok 2018 przyniósł również regulację podatkową obrotu kryptowalutami. Należy też odnotować, że doszło do istotnych zmian w materii tzw. podatku budynkowego. W podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyróżnić obszerną sferę regulacji dotyczących przedsiębiorstwa w spadku oraz sprzedaży dziedziczonych nieruchomości. Trzeba też zauważyć, że zliberalizowano przepisy dzięki wprowadzeniu tzw. działalności nierejestrowej i towarzyszącej jej regulacji podatkowej.
Powyższa lista zmian dokonanych w 2018 r., wpływających na ewolucję podatków dochodowych w roku 2019, nie jest wyczerpująca. Oprócz tego doszło do wielu pomniejszych zmian, którym w niniejszym opracowaniu poświęciliśmy również dużo uwagi.

 

Wydawca

 

Pobierz spis treści

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji