Wersja PDF „Z nr 279 – Ewolucja dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług w latach 2017-2018” rok wyd.2018

30.00

Opis

Plik do pobrania.

Wstęp

Tematem publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest aktualna problematyka ewidencjonowania, dokumentowania i rozliczania podatku od towarów i usług w świetle prawa podatkowego, karnoskarbowego, a nawet karnego.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie opodatkowania usług budowlanych. Usługi te zostały objęte systemem odwrotnego obciążenia. Ponadto od dnia 1 lipca 2017 r. przestały obowiązywać ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT, co ma doniosłe znaczenie dla podmiotów działających w branżach finansowej i ubezpieczeniowej.

Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 10 sierpnia 2017 r. (PK I BP 024.13.2017), dotyczące zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku, zawierają zalecenia dla prokuratorów w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi, wiążącymi się z podatkiem od towarów i usług. Szczególne znaczenie ma bowiem wejście w życie z dniem 1 marca 2017 r. nowych przepisów Kodeksu karnego (art. 270a, 271a i 277a), wprowadzających pospolite przestępstwa fakturowe. Za wystawienie albo użycie faktur podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Ponadto w 2017 r. weszły w życie przepisy o tzw. rozszerzonej konfiskacie, dotyczące m.in. przepadku mienia pochodzącego z tych przestępstw, w tym również przepadku przedsiębiorstwa, które służyło do ich popełnienia, a nawet przepadku mienia osób trzecich, którym sprawca przekazał to mienie. Umożliwiają one orzeczenie przepadku zarówno wtedy, gdy właścicielem przedsiębiorstwa jest sprawca, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo wykorzystane do popełnienia czynu zabronionego nie stanowiło własności sprawcy.

W niniejszej książce zostały również omówione planowane przez ustawodawcę na 2018 r. zmiany dotyczące podatku od towarów i usług, takie jak: podzielona płatność (ang. split payment), nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonu fiskalnego, system elektronicznych kas fiskalnych. W przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywca towarów będzie miał możliwość zapłaty kwoty podatku na wyodrębniony rachunek, którym sprzedawca nie będzie mógł swobodnie dysponować. Odnośnie do kas elektronicznych projektowane zmiany nakładają na podatników obowiązek posia9

dania kas rejestrujących z wbudowaną funkcją umożliwiającą zautomatyzowany i bezpośredni przepływ danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas. Fakturę będzie można natomiast wystawić na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem wyłącznie wtedy, gdy paragon dokumentujący sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej. Ponadto od dnia 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą obowiązani składać co miesiąc plik JPK_VAT.

Niniejsza publikacja jest zbiorem materiałów dydaktycznych i artykułów, które ukazały się w 2017 r. w „Doradztwie Podatkowym – Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych” i w „Serwisie Doradztwa Podatkowego”.

Książka uwzględnia stan prawny na dzień 1 października 2017 r.

 

Wydawca

 

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji