Wersja PDF „Z nr 278 – Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur w świetle zmian w prawie karnym ( wybrane zagadnienia ) wydanie II rozszerzone” rok wyd.2017

26.00

Opis

Plik do pobrania.

 

Słowo wstępne

Dzień 1 marca 2017 r. jest jedną ze znaczących dat

współczesnej ewolucji polskiego systemu podatkowego. Od

tego dnia zostały podniesione do rangi przestępstw pospolitych

czyny związane z wystawianiem i ewidencjonowaniem

faktur w rozumieniu ustawy o VAT. Miliony osób na co dzień

uczestniczą w ich wystawianiu i wprowadzaniu do ewidencji.

Zmienia to znacząco hierarchię ważności spraw, którymi

zajmują się podatnicy, w tym wszyscy pracownicy odpowiedzialni

za wystawianie i „używanie” tych faktur.

Wejście w życie trzech nowych przestępstw:

– podrabiania i przerabiania faktur w celu użycia jako

autentyczną,

– poświadczenie nieprawdy na wystawianej fakturze,

– użycie faktur sfałszowanych (podrobionych, przerobionych

lub poświadczających nieprawdę) w okolicznościach

faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia

należności publicznej lub jej zwrotu (czyli zaewidencjonowanie

dla potrzeb podatkowych),

zmienia praktycznie świat każdego podatnika i jego hierarchię

istotności. Istotą czynów zabronionych dotyczących powyższych

faktur jest „wystawienie” lub „użycie”:

– w celu użycia jak autentyczną,

– w zakresie okoliczności fakturowych mogących mieć

znaczenie dla określenia należności publicznej lub jej

zwrotu albo zwrotu innej należności publicznej.

Cel użycia jak autentyczną jest oczywisty: tylko wtedy

może być popełnione przestępstwo, aby ktoś fałszując faktury

po to, aby jej użyć jako autentyczną lub posługuje się

sfałszowaną przez kogoś fakturą jak autentyczną. Co należy

przez to rozumieć? Są nimi te działania, które mogą mieć

wpływ na rozliczenia podatkowe, czyli:

– prowadzenie ewidencji podatkowych dla potrzeb złożenia

deklaracji,

– uwzględnienie w deklaracji podatkowej kwot wynikających

ze sfałszowanych faktur.

Dopiero bowiem zaewidencjonowanie tych dokumentów

w rejestrach podatkowych oraz zadeklarowanie tych kwot

zgodnie z przepisami prawa podatkowego może mieć wpływ

na określenie należności publicznych lub ich zwrotów. Czyli

ryzyko popełnienia tych czynności pojawia się w związku

z rutynowymi działaniami rozliczeniowymi: prowadzeniem

ksiąg podatkowych i sporządzaniem deklaracji.

Wszystkie osoby uczestniczące w wystawianiu lub

posługiwaniu się fakturami muszą zrozumieć sens tych przepisów

i podjąć działania mające na celu zapobieżenie popełnienia

tych przestępstw. Niniejsza publikacja autorstwa

ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją prof.

dr hab. Witolda Modzelewskiego ma ułatwić Czytelnikom

zmierzenie się z tymi zagrożeniami.

Wydawca

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji