Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe nr 10/2019

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

Drodzy Czytelnicy

Obowiązkowa podzielona płatność dotyczy również dostaw towarów i usług wykonanych przed dniem 1 listopada 2019 r. Tak postawiona teza wynika wprost z treści przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzą z dniem 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Od tej daty każdy podatnik (również zwolniony) ma obowiązek zastosować ten mechanizm przy dokonywaniu zapłaty elektronicznym przelewem bankowym należności z faktury, która spełnia trzy cechy:
1) jej wartość brutto przekracza 15 tys. zł;
2) co najmniej jedną pozycją na tej fakturze jest towar lub usługa wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT;
3) wystawił ją podatnik VAT, który wykonał czynności dokumentowane tą fakturą.
Istotne jest to, czy płatność ma nastąpić od dnia 1 listopada 2019 r. Nie ma natomiast znaczenia, po pierwsze, kiedy wystawiono tę fakturę, oraz, po drugie, czy dotyczy ona czynności wykonanych przed dniem 1 listopada 2019 r. czy po tym dniu. Ustawa wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, który należy zastosować dopiero w momencie dokonywania płatności, co wynika z istoty tego nakazu. Nie wprowadzono również przepisu przejściowego, który ograniczyłby ten obowiązek do czynności wykonanych do dnia 1 listopada 2019 r. Co prawda znana od lat fascynacja (?) resortu finansów „odwróconym VAT-em” i skuteczna obrona tego rozwiązania zaowocowały opracowaniem przepisu przejściowego, który dotyczy wyłącznie tego przywileju – art. 10 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią, jeśli czynność do dnia 31 października 2019 r. objęta jest „odwróconym VAT-em”, to mimo jego likwidacji od dnia 1 listopada 2019 r. (uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT) będzie faktycznie bez podatku. Zapomniano jednak, że w załączniku nr 15, który określa towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, jest wiele pozycji, które do dnia 31 października 2019 r. nie są objęte przywilejem „odwróconego VAT-u” (np. wyroby węglowe, paliwa silnikowe, części pojazdów i motocykli, usługi budowlane świadczone przez podwykonawców). Z przyczyn racjonalnych w ustawie powinien się znaleźć przepis, że czynności dotyczące tych towarów i usług, wykonane do dnia 31 października 2019 r. na rzecz podatników i opodatkowane stawkami 23% i 8%, gdy wartość faktury przekracza 15 tys. zł, nie są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Takie uregulowanie oczywiście nie jest konieczne, ale jego wprowadzenie likwidowałoby tzw. ukrytą retroaktywność, która w przypadku przepisów dotyczących zjawisk masowych (a takimi są płatności) jest czymś zupełnie niepotrzebnym, zbędnie komplikującym życie obywateli. Należy zaznaczyć, że w świetle dorobku judykatury Trybunału Konstytucyjnego powyższy przypadek nie narusza art. 2 Konstytucji RP, bo zakaz działania prawa wstecz nie został naruszony. Skutkiem tych przepisów, jeśli po dniu 31 października 2019 r. podatnik będzie dokonywał również zaległej zapłaty przelewem elektronicznym należności z faktury, np. za paliwo lub węgiel, o wartości przekraczającej 15 tys. zł, dotyczącej czynności nawet sprzed 3 lat, będzie musiał zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Jakie wnioski praktyczne wynikają z powyższego stanu rzeczy? Po pierwsze minister finansów mógłby wydać wyjaśnienia lub interpretację ogólną, które w sposób niezbyt legalny, ale zgodny z oczekiwaniami podatników mogłyby wyłączyć zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do czynności wykonanych przed dniem 1 listopada 2019 r. Naraziłby się jednak na zarzut naruszenia ustawy, a to niezbyt ładnie pachnie. Poza tym, czy w tak niebezpiecznym dla każdego funkcjonariusza okresie, jakim jest perspektywa powołania nowego rządu, ktoś zdecydowałby się na tak desperacki czyn? Po drugie, chyba najważniejsze – po raz kolejny twórcy nowelizacji ustawy o VAT prezentują swoje umiejętności legislacyjne. Są wciąż debiutantami i trwa to zbyt długo. Trzeba wreszcie opracować nową ustawę o tym podatku, co zapowiedziano przed 4 laty i chyba podtrzymano w programie wyborczym PiS-u, który zapowiada ogólne „uporządkowanie prawa podatkowego”. Po trzecie wreszcie, ta kolejna wpadka potwierdza podejrzenie, że obrzydzanie podatnikom podzielonej płatności jest faktem, a główną rolę odgrywają tu właśnie twórcy tych przepisów. Czas na zmiany.

 

Z poważaniem
redaktor naczelny

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia  

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji