Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe nr 6/2023

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 100 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz   

 

Drodzy Czytelnicy

 

Na razie udało się odsunąć w czasie o rok katastrofę pod nazwą powszechnego obowiązku wystawiania i przyjmowania faktur ustrukturyzowanych, co jest niewątpliwym sukcesem wszystkich podatników. Przypomnę, że ten obowiązek miał powstać już w kwietniu 2023 r. Rozumiem, że ktoś chce zarobić wielkie pieniądze dzięki tej operacji, ma więc po swojej stronie całość wolnych (i reżimowych) mediów oraz również całą klasę polityczną. Takie są „obiektywne prawa Zachodu” niezależnie od tego, czy występuje w wersji „liberalnej” czy już „autorytarnej” demokracji. Na podatnikach trzeba zarobić i wcale nie idzie tu głównie o interes fiskalny. Ważniejsi są interesariusze, którzy rękami prawodawcy podatkowego chcą wyciągnąć pieniądze z kieszeni podatników, którzy będą musieli kupić obiektywnie zbędne oprogramowanie, aplikacje i tym podobne gadżety. Ale operacja pod tytułem „faktury ustrukturyzowane” jest czymś bez precedensu. Docelowo wszyscy podatnicy VAT (nawet jednoosobowe firmy zwolnione od tego podatku) będą musieli wystawiać i „przyjmować” faktury tylko w tej formie, co oczywiście jest założeniem groteskowym, ale dadzą oni potencjalnie trwały zarobek dostawcom oprogramowania. Sejm już kończy prace nad projektem, który zapewne bez rozgłosu będzie uchwalony głosami całego POPiS-u, bo w tym zakresie cała klasa polityczna mówi jednym głosem.

Projekt ten jest absurdalny zarówno w samej koncepcji, jak i w szczegółach. Wymienię tylko najważniejsze bzdury, które za chwilę będą uchwalone dla ośmieszenia rządzących:

–    nie będzie można w jakikolwiek sposób usunąć z KSeF-u („zniebylić”) faktury ustrukturyzowanej, którą podatnik wystawił pod wpływem błędu (np. pomylił nabywcę) lub którą ktoś wystawił złośliwie na szkodę firmy (np. na miliard złotych plus VAT). Faktury bowiem nie wystawia się na rzecz nabywcy, tylko wysyła do KSeF-u, czyli faktycznie do resortu finansów;

–    faktury te będą obowiązkowo wystawiane dla wszystkich podatników (również zwolnionych), a dostawca (usługodawca) przecież nie wie i nie jest w stanie sprawdzić, czy jego kontrahent jest, czy też nie jest „podatnikiem” w rozumieniu podatku od towarów i usług (nie musi być formalnie przedsiębiorcą);

–    wszystkie wystawione faktury korygujące będą musiały być „ustrukturyzowane”, mimo że dokument korygowany (np. wystawiony przed 5 laty) będzie miał formę papierową;

–    nabywcy (usługobiorcy) „wykluczeni cyfrowo” (czyli większość) nie będą płacić za zakupione towary i usługi, bo fizycznie nie otrzymają tych faktur, mimo że zostały dla nich (jakoby) wystawione;

–    faktury ustrukturyzowane mają być również wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych, która to sprzedaż jest ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących (podwójnie opodatkowana sprzedaż);

–    faktury wystawione w handlu zagranicznym będą miały dwie formy – ustrukturyzowaną i „normalną”, bo przecież nie będzie można zmusić nabywców (w tym również niebędących podatnikami!) do odbioru tych faktur z KSeF-u.

To tylko najbardziej rażące przykłady nonsensów, które będą obowiązywać od połowy przyszłego roku. Ustawa jest sprzeczna z decyzją wykonawczą Rady Europejskiej, która zezwoliła na wprowadzenie tego obowiązku wyłącznie w obrocie między podatnikami (B2B), czyli w obrocie z innymi podatnikami nakaz ten jest nielegalny.

Jaki będzie finał tej operacji? Odpowiedź jest dość banalna: w maju lub czerwcu przyszłego roku będzie w trybie ekspresowym uchwalona ustawa przesuwająca w czasie termin wejścia w życie tego wynalazku, czyli powtórzą się po raz kolejny korowody, które już poznaliśmy chociażby w związku z wprowadzeniem obowiązku przesyłania ksiąg przez podatników VAT.

Ale podatnikami nikt się nie przejmuje. Gorzej, że prawdopodobnie spadną dochody budżetowe, bo przecież nikt nie będzie płacić za dostawy i usługi, dokąd nie otrzyma fizycznie faktury. Do łask wrócą więc rachunki i przede wszystkim faktury pro forma. Pogłębi się narastający już kryzys fiskalny, który zaczął się w tym roku.

 

Z poważaniem


redaktor naczelny

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia  

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji