Wersja PDF „Z nr 289 -Komentarz do ustawy – Ordynacja podatkowa; Dział III; rozdział 11a. Informacja o schematach podatkowych. wyd. I ; rok 2019”

32.00

Opis

Plik do pobrania.

Mamy zaszczyt zaprezentować pierwsze wydanie komentarza do przepisów Ordynacji podatkowej regulujących  raportowanie schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules; dalej: MDR).
Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w kulminacyjną fazę zmiany prawa podatkowego oraz ustaw regulujących wykonywanie zawodów prawniczych. Mają one unikatowy charakter na skalę Europy i wpisują się w szerszy nurt ograniczania optymalizacji podatkowej – istnieje obowiązek raportowania schematów podatkowych, który w uproszczeniu dotyczy zarówno schematów transgranicznych, czego wymaga prawo unijne, jak i schematów krajowych, których raportowanie nie jest harmonizowane prawem unijnym.
Komentowane przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa wprowadzająca MDR) jako rozdział 11a w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: OP). Polski ustawodawca narzucił obowiązek raportowania schematów podatkowych o rok wcześniej i w szerszym zakresie, niż nakazuje to prawo unijne – dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: dyrektywa 2018/822).
Przepisy dotyczące MDR są stosowane niecały rok, lecz już projektowana jest ich zmiana. W chwili przygotowywania komentarza na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ustawy nowelizującej). W komentarzu zaznaczono, które przepisy rozdziału 11a działu III OP są zmieniane i czy zmiana ta ma istotny wpływ na zasady raportowania schematów podatkowych.
Przepisy o MDR dotyczą szerokiego kręgu adresatów. Osobami obowiązanymi do raportowania schematów podat – kowych są np. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi itp., występujący w roli tzw. promotorów. Krąg tzw. wspomagających jest praktycznie nieograniczony – zgłoszenia musi dokonać każdy, kto pomagał realizować schemat podatkowy (najczęściej będą to księgowi, notariusze i prawnicy pomagający realizować uzgodnienie). Ostatnią kategorią podmiotów obowiązanych do raportowania są tzw. korzystający, czyli przedsiębiorcy, którzy muszą dokonywać zgłoszeń swoich działań.
W obiegowej opinii MDR są utożsamiane z podatkami dochodowymi, ale jest to błąd, ponieważ dotyczą one również innych podatków; zarysowało się także odniesienie obowiązków raportowania jedynie do dużych podmiotów, podczas gdy dotyczą one wszystkich podatników. Największe ryzyko powstaje w przypadku podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, ponieważ wiele osób jest nieświadomych ciążącego na nich obowiązku i sankcji wynikających z jego naruszenia.
Nasz komentarz adresowany jest do promotorów, wspomagających i korzystających w rozumieniu omawianych przepisów oraz do osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat raportowania schematów podatkowych. Ustalenie treści normy prawnej jest trudne z powodu braku judykatury oraz praktyki stosowania przepisów przez organy administracji skarbowej. W dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe pt. Informacje o schematach podatkowych (MDR) (dalej: objaśnienia podatkowe MDR), które nie odpowiedziały jednak na wszystkie pytania i wątpliwości. Mamy nadzieję, że uczyni to nasz komentarz w sposób obiektywny i prosty w zrozumieniu. W szczególności omawiamy następujące problemy:
1) przesłanki uznania danego sposobu postępowania za schemat podatkowy;
2) sposób zgłoszenia schematu podatkowego;
3) rolę promotora, wspomagającego i korzystającego;
4) odpowiedzialność za naruszenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (administracyjna i karna skarbowa);
5) zagadnienia intertemporalne związane z wprowadzeniem i nowelizacją przepisów o MDR.
Komentarz dotyczy stanu prawnego obowiązującego na dzień 7 października 2019 r. z uwzględnieniem nowelizacji projektowanej w chwili wydania.

 

Wydawca

 

Pobierz spis treści

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji