Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Grudzień 2017

Nowe zasady opodatkowania akcyzą obrotu suszem tytoniowym obowiązujące od 15 grudnia 2017 r.

Z dniem 15 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy
mające na celu uszczelnienie poboru podatku w zakresie obrotu suszem tytoniowym, a z drugiej strony ułatwienie
prowadzenia działalności gospodarczej podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (dalej określanej jako „ustawa”) wprowadzone na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (dalej określanej jako „nowelizacja”)
polegają m.in. wprowadzeniu obowiązków przekazywania informacji przez nabywców suszu tytoniowego oraz prowadzenia
ewidencji suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy
nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym.

W wyniku zmian w art.9b ustawy, pośredniczące podmioty
tytoniowe oraz przedsiębiorcy zagraniczni posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, zostali objęci
obowiązkiem przekazywania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa danych dotyczących masy
surowca tytoniowego skupionego od jego producentów, wyrażonej w kilogramach, w podziale na grupy użytkowe odmian.
Jednocześnie producenci surowca tytoniowego zostali zobowiązani do informowania o masie surowca tytoniowego
dostarczonego nabywcy na podstawie umowy. Obie informacje co do zasady powinny być zbieżne. Ich porównanie ma
umożliwiać bieżące monitorowanie obrotu suszem tytoniowym i przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowych, podczas
których weryfikacji podlegać ma ilość sprzedanego suszu tytoniowego z ilością suszu skupionego.

Należy zaznaczyć, że grupy odmian tytoniu, o których
mowa w dodanym art.9b ust. 6 ustawy określa załącznik III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 z dnia
20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz
zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113). Odpowiednio
do wskazanej regulacji, wyodrębnia się łącznie pięć następujących grup tytoniu, z zachowaniem których powinny być
podawane informacje:

 1. Suszony ogniowo-rurowo – w piecach o kontrolowanym
  przepływie powietrza, temperaturze i wilgotności, w szczególności Virginia;
 2. Suszony powietrzem na jasny – na powietrzu pod osłoną z
  uniemożliwieniem fermentacji, w szczególności Burley i Maryland;
 3. Suszony powietrzem na ciemny – na powietrzu pod osłoną,
  pozostawiony do naturalnej fermentacji przed wprowadzeniem do obrotu, w szczególności Badischer   
   Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta oraz Puławski;
 4. Suszony ogniowo-płomieniowo – ogniem, w szczególności
  Kentucky oraz Salento;
 5. Suszony na słońcu ? tzw. „odmiany orientalne”, w
  szczególności Basmas, Katerini i Kaba-Koulak.

 Zmodyfikowane zostały ponadto przepisy określające
przedmiot opodatkowania i podatników akcyzy w przypadku suszu tytoniowego. W wyniku zmian, sprzedaży suszu
tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, mogą  dokonać jedynie: podmiot
prowadzący skład podatkowy,  grupa  producentów  suszu  tytoniowego  zrzeszająca  rolników  oraz pośredniczący
podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik.

W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej
podmiotom dokonującym obrotu suszem, takim jak  pośredniczące podmioty tytoniowe oraz podmioty reprezentujące
przedsiębiorcę zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, wprowadzona została możliwość
złożenia wymaganego zabezpieczenia akcyzowego przez osobę trzecią. Osoba ta może zrealizować przedmiotowy obowiązek
zamiast pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego lub łącznie
z nim. Złożenie zabezpieczenia w tym trybie wymaga wniosku podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia
akcyzowego. Istnieje ponadto ograniczenie dotyczące formy zabezpieczenia. Może być ono złożone jedyne w postaci
depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ewentualnie czeku potwierdzonego zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 3 ustawy. Składająca zabezpieczenie osoba trzecia, na mocy nowych regulacji odpowiadać będzie całym majątkiem
za zobowiązania podatkowe podmiotu obowiązanego, tj. pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz podmiotu
reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju. Zgodnie z
nowym ust. 6 w art. 63 ustawy odpowiedzialność tych podmiotów jest solidarna.

dr Joanna
Kiszka

Konsultant podatkowy
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel.
(32) 259 71 50