Opublikowano

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0

1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.

     Najważniejszą proponowaną zmianą w tym względzie jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku i odejście od degresywnego charakteru tej kwoty. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł i maleje wraz ze wzrostem osiąganych przez podatnika dochodów, co oznacza, że tylko najuboższym przysługuje w wysokości 8 tys. zł. Względem największej grupy podatników zastosowanie znajduje obecnie 3 091 zł kwoty wolnej od podatku, zaś w stosunku do osób zarabiających powyżej 127 tys. rocznie kwota ta wynosi zero. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednolita kwota wolna od podatku znajdzie przełożenie także na zaliczki gdyż w myśl projektu będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł) – dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

     Projekt ustawy postuluje także wprowadzenie mechanizmu corocznej weryfikacji wysokości kwoty wolnej od podatku przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. W przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa minister ten przedkłada rządowi propozycję zmiany kwoty wolnej na rok następny poprzez zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w skali podatkowej.

 

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

     W myśl projektu do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%. W założeniu autorów projektu ma to chronić klasę średnią przed nadmierną podwyżką klina podatkowego.

     W obecnym stanie prawnym progiem dochodów po których przekroczeniu ma zastosowanie 32% stawka podatku jest 85 528 zł.

 

3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników.

     Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów i jest adresowana do podatników zatrudnianych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga dotyczy wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Należy podkreślić, że prawo do skorzystania z ulgi będą mieli jedynie ci podatnicy, których przychody z tego zatrudnienia mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

                                                            

4. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych

     Zmiany dotyczą wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców – podstawą wymiaru tej składki mają być rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Dochód będzie podstawą wymiaru składki dla:

 • osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
 • osób opłacających podatek dochodowy według 19% stawki podatku (art. 30c ustawy PIT) i
 • osób opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

     Dochód rzeczywisty, za rok kalendarzowy, stanowi różnicę między osiągniętymi przychodami (w rozumieniu ustawy PIT), a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, (w rozumieniu ustawy o PIT). Następnie ten dochód pomniejszany jest o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – pomniejszenie o te składki następuje jeżeli wymienione składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

     Projekt zakłada także minimalny limit rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne powiązany z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w dniu 1 stycznia danego roku.  Minimalną podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia danego roku. Również podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

     Zgodnie z projektem w trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Tak ustalony dochód ma być następnie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot tej różnicy. Zwrot będzie następował na wniosek ubezpieczonego.

     Projekt zakłada również likwidację przepisów umożliwiających odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy składki zdrowotnej.

     Nowelizacja wprowadza zróżnicowaną składkę zdrowotną w zależności od sposobu rozliczania się i przychodów danego podmiotu:

 • w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej – 9% od dochodu
 • w przypadku firm rozliczających się podatkiem liniowym – 4,9% od dochodu
 • w przypadku firm rozliczających się podatkiem zryczałtowanym – 9% od określonej części dochodu; w zależności od wysokości przychodu podstawa wyniesie 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia (progi to odpowiednio: poniżej 60 tys., 60 tys.-300 tys., od 300 tys. wzwyż)
 • w przypadku firm rozliczających się kartą podatkową – 9%, od najniższego wynagrodzenia krajowego.

 

5. Zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

     Zmiana polega na objęciu 20% kosztami również przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

6. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci:

Przyznano prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków również za rok, w którym został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego.

 

7. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie

     Zwolnienie dotyczy stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendiów naukowych otrzymanych na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki (art. 21 ust. 1 pkt 39f).

 

8. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych.

     Projektowane zwolnienie dotyczy to zbycia zabytków ruchomych na rzecz muzeum lub biblioteki.

 

9. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA .

     Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zwolnienie dotyczy dochodów z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

 

10. Dodanie zwolnienia dotyczącego odsetek otrzymanych w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT

     Projekt zakłada, że zwolnione od podatku dochodowego będą odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.           

 

11. Dodanie zwolnień, na podstawie których zwolnione od opodatkowania będą m.in. stypendia

     Projektodawca doprecyzowuje, że zwolnienie dotyczy zwolnień otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – dodanie nowych tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia

     Z ważniejszych tytułów uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wymienić m.in.:

 • odliczenie wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, (nie tylko związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne),

 • doprecyzowanie niektórych pojęć.

 

13. Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

     Ulga ta ma polegać na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej. Projektodawca zastrzega, że odliczenie nie będzie mogło jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Zakresem podmiotowym odliczenia mają być objęci:

 • podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%) oraz
 • podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

 

14. Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty związane z innowacyjnością

     Proponowane rozwiązania obejmują przychody z działalności gospodarczej związane z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. W ramach propozycji zawartych w projekcie zawarto m.in.:

 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową polegające na zwiększeniu kwoty przysługującego odliczenia,

 • wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek,

 • wprowadzenie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów.

 

15. Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

     Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele związane ze wspieraniem tych dziedzin.

 

16. Wprowadzenie ulgi na zabytki

     Adresatami ulgi są podatnicy podatku PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy ponieśli określone wydatki.

 

17. Wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność B+R oraz preferencji IP Box

     Umożliwienie korzystania jednocześnie z ulgi na działalność badawczo–rozwojową oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box; umożliwienie podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.

     W wyniku proponowanych zmian podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie już zobligowany do wybierania, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma preferencjami i będzie mógł skorzystać z obu jednocześnie.

 

18. Wprowadzenie ulgi na powrót

     Wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, w konsekwencji zmieniających rezydencję podatkową. W myśl projektu odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. W przypadku ulgi na powrót podatnik będzie mógł w ograniczonym stopniu samemu określić rok bazowy mając do wyboru: rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej. Projektodawca określa także wysokość odliczenia w kolejnych latach:

 • w I roku 50% podatku należnego za „rok bazowy”,
 • w II roku 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi,
 • w III i IV roku 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi (odpowiednio za II i III rok stosowania odliczenia).

     Prawo skorzystania z ulgi na powrót uzależnione jest od spełnienia określonych warunków.

     Zwolnienie będzie ograniczone limitem rocznym, który dla sumy przychodów wynosił będzie 85 528 zł.

                                  

19. Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

     Z opcji tej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) do Polski. Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość wyboru przez podatnika szczególnych zasad opodatkowania dedykowanych przychodom zagranicznym. Podatnik wybierający ten sposób opodatkowania zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanej kwoty podatku od przychodów uzyskanych ze źródeł położnych za granicą, bez konieczności wykazywania w zeznaniu źródeł tych przychodów, wysokości przychodu oraz państwa jego uzyskania. Zakres podmiotowy preferencji został ograniczony do osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej w określonym przedziale czasowym. Preferencyjny sposób opodatkowania ograniczono tylko do przychodów osiąganych poza granicami Polski, czyli przychodów, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

 

20. Zmiany dotyczące cen transferowych

     W aktualnym stanie prawnym korekta cen transferowych jest uzależniona m.in. od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta korekta dotyczy. W projekcie ustawy zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

 

21. Doprecyzowanie regulacji tzw. safe harbour finansowego

     Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 r. mechanizm safe harbour polega na uproszczeniu, dla celów cen transferowych, zasad rozliczeń dla określonych transakcji finansowych oraz odstąpieniu przez organ podatkowy od określenia dochodu lub straty podatnika w zakresie oprocentowania takich transakcji.

     Projekt zakłada doprecyzowanie momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego.

 

22. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych;

 • zmiana, w myśl której wartość transakcji kontrolowanej pomniejsza się o podatek od towarów i usług (z wyjątkami);

 • wprowadzenie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej (w dalszym ciągu będzie można sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych w wersji papierowej, ale oprócz tego będzie obowiązek sporządzenia jej w wersji elektronicznej).

 

23. Rozszerzenie wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na:

 • transakcje powiązane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,

 • transakcje kontrolowane objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym,

 • zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.

 

24. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego (z 7 do 14 dni)

 

25. Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu (przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych)

     Projekt postuluje rezygnację z potwierdzania, iż sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji stwierdzającej expressis verbis, że informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Równolegle, zgodnie z projektem, do formularza TPR-P i TPR-C zostanie dodany drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu różnymi kanałami elektronicznymi. W rezultacie podatnik będzie składał tylko jeden zintegrowany formularz.

 

26. Informacja o cenach transferowych – zmiany:

 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (powiązanego oraz innego niż powiązany w zakresie transakcji innych niż kontrolowane dla potrzeb transakcji z tzw. rajami podatkowymi),

 • zmiana organu do którego składa się informację na naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego,

 • wyłączenie możliwości podpisywania informacji przez pełnomocnika (z wyjątkami – prokurent, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident),

 • rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną.

 

27. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

 1. Zmiany polegają między innymi na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund. Zmiany mają również na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

28. Nowa forma publikowania formularzy PIT – publikowanie nie w rozporządzeniu lecz w BIP

     Odstąpienie od określania wzorów formularzy PIT w drodze rozporządzenia na rzecz ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

     Nowe rozwiązanie będzie stosowane po raz pierwszy do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

 

29. Wprowadzenie ulgi na robotyzację

     Wprowadzenie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowych 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację (projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej ulgi na badania i rozwój).

                                                                       

30. Wprowadzenie odliczeń dla kosztów związanych z wejściem na giełdę

     Wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną („POP”), określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

31. Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę

     Zgodnie z projektem przychodem z działalności gospodarczej mają się stać również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit.a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (art. 14 ust. 2 pkt 21 ustawy PIT). Będzie to przychód odpowiadający przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania na podstawie projektowanego art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy PIT. Przepis ten zwalnia od podatku dochodowego przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

     W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności – konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.

     W ten sposób nieuczciwy pracodawca niejako przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej.

     Nastąpi również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem” (art. 23 ust. 1 pkt 55c ustawy PIT). Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

 

32. Wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

     Wydatki z tego tytułu podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku zarówno w przypadku korzystania z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej jak i według jednolitej 19% stawki podatku. Maksymalna kwota jaką podatnik w roku podatkowym będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku została ograniczona:

 • maksymalnie 2500 zł w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących,

 • maksymalnie 1000 zł w pozostałych przypadkach.

 

33. Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności.

     Projekt przewiduje zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w art. 23b ust. 1 (leasing operacyjny) ustawy o PIT, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy PIT).

 

34. Zmiany w ustalaniu wartości początkowej składnika majątku przenoszonego z majątku prywatnego

     Proponowana zmiana polega na tym, by wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i był wykorzystywany do celów prywatnych, była ustalana według ceny jego zakupu, albo według wartości rynkowej jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

     Chodzi tu przykładowo o sytuację, gdy samochód osobowy, który nabyty był 5 lat wcześniej i wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, na dzień przyjęcia go do używania w działalności gospodarczej, ma dużo niższą wartość. Tymczasem na gruncie dotychczasowych przepisów amortyzowany jest jak nowy środek trwały.

 

35. Regulacje dotyczące opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań – rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji

     Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia tej jednostce redakcyjnej, w taki sposób, że nie określa się rodzaju umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dzięki temu, niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie, opodatkowaniu 70% stawką podatku zryczałtowanego będzie podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ww. umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania.

 

36. Drobne zmiany w ustawie o PIT uszczelniające przepisy w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

 

37. Wyłączenie spod amortyzacji i ujmowania w ewidencji nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej

     Nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko nie będą podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.

 

38. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

     Projekt wprowadza jednolite zasady opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

     Dotychczas podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy były zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był fakultatywną formą opodatkowania.

 

39. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne oraz zawody techniczne, (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych) – z 17% na 14%,

 • projekt przewiduje również obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT (z 15% na 12%).

 

40. Ograniczenie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej

     Jedynie podatnicy, którzy zdecydują się kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej, będą mogli ją wybrać ponownie – projekt odbiera możliwość wyboru tej formy opodatkowania wszystkim innym podmiotom.

     Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej skutkują zmianami dostosowawczymi w ustawie PIT i w ustawie o ryczałcie. W ustawie PIT są to zmiany w zakresie w jakim dotyczą możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

41. Modyfikacja zasad opodatkowania kartą podatkową działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub świadczenia usług weterynaryjnych

 

      W efekcie proponowanej zmiany, stawki karty podatkowej nie znajdą zastosowania, a tym samym, prawo do karty podatkowej będzie wyłączone w przypadku wykonywania tych działalności, jeżeli działalności te będą wykonywane na rzecz:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo
 • osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

42. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa obejmie także określonych podatników PIT:

– podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą,

– podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

 

43. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK)

 • doprecyzowanie przesłanek konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną,

 • rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną,

 • wprowadzenie piątego rodzaju zagranicznej jednostki kontrolowanej poprzez odniesienie się do stopy zwrotu z posiadanych aktywów.

 

44. Ulga konsolidacyjna

     Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł. Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu określonych warunków.

 

45. Ograniczenie generowania sztucznych kosztów (ukrytej dywidendy)

     Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”. W przypadku stwierdzenia, że wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

 

46. Przejściowy podatek dochodowy – możliwość ujawnienia wcześniej nieopodatkowanych dochodów

     Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest rozwiązaniem adresowanym do podmiotów:

 • zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych lub
 • zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym.

     Podatnicy i płatnicy dobrowolnie w okresie do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawnopodatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został w pełni obiektywnie i uczciwie zadeklarowany do opodatkowania albo w ogóle nie został zadeklarowany do opodatkowania.

 

47. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

     Proponowana zmiana rozszerza katalog warunków, które muszą być spełnione, żeby podatnik mógł skorzystać preferencji w opodatkowaniu dochodów w związku z wymianą udziałów.

                     

48. Poszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej o przychód z otrzymania środków pieniężnych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną

     Obecnie, w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, orzecznictwo sądowe uznaje, że nie powstaje przychód do opodatkowania, co prowadzi do możliwości wyprowadzenia majątku ze spółki przez wspólników bez opodatkowania powstałych dochodów. Projekt postuluje w tym względzie zmiany.

 

 

1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.

     Najważniejszą proponowaną zmianą w tym względzie jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku i odejście od degresywnego charakteru tej kwoty. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł i maleje wraz ze wzrostem osiąganych przez podatnika dochodów, co oznacza, że tylko najuboższym przysługuje w wysokości 8 tys. zł. Względem największej grupy podatników zastosowanie znajduje obecnie 3 091 zł kwoty wolnej od podatku, zaś w stosunku do osób zarabiających powyżej 127 tys. rocznie kwota ta wynosi zero. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednolita kwota wolna od podatku znajdzie przełożenie także na zaliczki gdyż w myśl projektu będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł) – dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

     Projekt ustawy postuluje także wprowadzenie mechanizmu corocznej weryfikacji wysokości kwoty wolnej od podatku przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. W przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa minister ten przedkłada rządowi propozycję zmiany kwoty wolnej na rok następny poprzez zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w skali podatkowej.

 

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

     W myśl projektu do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%. W założeniu autorów projektu ma to chronić klasę średnią przed nadmierną podwyżką klina podatkowego.

     W obecnym stanie prawnym progiem dochodów po których przekroczeniu ma zastosowanie 32% stawka podatku jest 85 528 zł.

 

3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników.

     Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów i jest adresowana do podatników zatrudnianych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga dotyczy wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Należy podkreślić, że prawo do skorzystania z ulgi będą mieli jedynie ci podatnicy, których przychody z tego zatrudnienia mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

                                                            

4. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych

     Zmiany dotyczą wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców – podstawą wymiaru tej składki mają być rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Dochód będzie podstawą wymiaru składki dla:

 • osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
 • osób opłacających podatek dochodowy według 19% stawki podatku (art. 30c ustawy PIT) i
 • osób opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

     Dochód rzeczywisty, za rok kalendarzowy, stanowi różnicę między osiągniętymi przychodami (w rozumieniu ustawy PIT), a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, (w rozumieniu ustawy o PIT). Następnie ten dochód pomniejszany jest o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – pomniejszenie o te składki następuje jeżeli wymienione składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

     Projekt zakłada także minimalny limit rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne powiązany z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w dniu 1 stycznia danego roku.  Minimalną podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia danego roku. Również podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

     Zgodnie z projektem w trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Tak ustalony dochód ma być następnie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot tej różnicy. Zwrot będzie następował na wniosek ubezpieczonego.

     Projekt zakłada również likwidację przepisów umożliwiających odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy składki zdrowotnej.

     Nowelizacja wprowadza zróżnicowaną składkę zdrowotną w zależności od sposobu rozliczania się i przychodów danego podmiotu:

 • w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej – 9% od dochodu
 • w przypadku firm rozliczających się podatkiem liniowym – 4,9% od dochodu
 • w przypadku firm rozliczających się podatkiem zryczałtowanym – 9% od określonej części dochodu; w zależności od wysokości przychodu podstawa wyniesie 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia (progi to odpowiednio: poniżej 60 tys., 60 tys.-300 tys., od 300 tys. wzwyż)
 • w przypadku firm rozliczających się kartą podatkową – 9%, od najniższego wynagrodzenia krajowego.

 

5. Zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

     Zmiana polega na objęciu 20% kosztami również przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

6. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci:

Przyznano prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków również za rok, w którym został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego.

 

7. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie

     Zwolnienie dotyczy stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendiów naukowych otrzymanych na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki (art. 21 ust. 1 pkt 39f).

 

8. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych.

     Projektowane zwolnienie dotyczy to zbycia zabytków ruchomych na rzecz muzeum lub biblioteki.

 

9. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA .

     Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zwolnienie dotyczy dochodów z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

 

10. Dodanie zwolnienia dotyczącego odsetek otrzymanych w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT

     Projekt zakłada, że zwolnione od podatku dochodowego będą odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.           

 

11. Dodanie zwolnień, na podstawie których zwolnione od opodatkowania będą m.in. stypendia

     Projektodawca doprecyzowuje, że zwolnienie dotyczy zwolnień otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – dodanie nowych tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia

     Z ważniejszych tytułów uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wymienić m.in.:

 • odliczenie wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, (nie tylko związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne),

 • doprecyzowanie niektórych pojęć.

 

13. Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

     Ulga ta ma polegać na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej. Projektodawca zastrzega, że odliczenie nie będzie mogło jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Zakresem podmiotowym odliczenia mają być objęci:

 • podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%) oraz
 • podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

 

14. Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty związane z innowacyjnością

     Proponowane rozwiązania obejmują przychody z działalności gospodarczej związane z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. W ramach propozycji zawartych w projekcie zawarto m.in.:

 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową polegające na zwiększeniu kwoty przysługującego odliczenia,

 • wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek,

 • wprowadzenie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów.

 

15. Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

     Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele związane ze wspieraniem tych dziedzin.

 

16. Wprowadzenie ulgi na zabytki

     Adresatami ulgi są podatnicy podatku PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy ponieśli określone wydatki.

 

17. Wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność B+R oraz preferencji IP Box

     Umożliwienie korzystania jednocześnie z ulgi na działalność badawczo–rozwojową oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box; umożliwienie podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.

     W wyniku proponowanych zmian podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie już zobligowany do wybierania, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma preferencjami i będzie mógł skorzystać z obu jednocześnie.

 

18. Wprowadzenie ulgi na powrót

     Wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, w konsekwencji zmieniających rezydencję podatkową. W myśl projektu odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. W przypadku ulgi na powrót podatnik będzie mógł w ograniczonym stopniu samemu określić rok bazowy mając do wyboru: rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej. Projektodawca określa także wysokość odliczenia w kolejnych latach:

 • w I roku 50% podatku należnego za „rok bazowy”,
 • w II roku 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi,
 • w III i IV roku 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi (odpowiednio za II i III rok stosowania odliczenia).

     Prawo skorzystania z ulgi na powrót uzależnione jest od spełnienia określonych warunków.

     Zwolnienie będzie ograniczone limitem rocznym, który dla sumy przychodów wynosił będzie 85 528 zł.

                                  

19. Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

     Z opcji tej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) do Polski. Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość wyboru przez podatnika szczególnych zasad opodatkowania dedykowanych przychodom zagranicznym. Podatnik wybierający ten sposób opodatkowania zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanej kwoty podatku od przychodów uzyskanych ze źródeł położnych za granicą, bez konieczności wykazywania w zeznaniu źródeł tych przychodów, wysokości przychodu oraz państwa jego uzyskania. Zakres podmiotowy preferencji został ograniczony do osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej w określonym przedziale czasowym. Preferencyjny sposób opodatkowania ograniczono tylko do przychodów osiąganych poza granicami Polski, czyli przychodów, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

 

20. Zmiany dotyczące cen transferowych

     W aktualnym stanie prawnym korekta cen transferowych jest uzależniona m.in. od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta korekta dotyczy. W projekcie ustawy zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

 

21. Doprecyzowanie regulacji tzw. safe harbour finansowego

     Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 r. mechanizm safe harbour polega na uproszczeniu, dla celów cen transferowych, zasad rozliczeń dla określonych transakcji finansowych oraz odstąpieniu przez organ podatkowy od określenia dochodu lub straty podatnika w zakresie oprocentowania takich transakcji.

     Projekt zakłada doprecyzowanie momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego.

 

22. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych;

 • zmiana, w myśl której wartość transakcji kontrolowanej pomniejsza się o podatek od towarów i usług (z wyjątkami);

 • wprowadzenie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej (w dalszym ciągu będzie można sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych w wersji papierowej, ale oprócz tego będzie obowiązek sporządzenia jej w wersji elektronicznej).

 

23. Rozszerzenie wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na:

 • transakcje powiązane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,

 • transakcje kontrolowane objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym,

 • zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.

 

24. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego (z 7 do 14 dni)

 

25. Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu (przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych)

     Projekt postuluje rezygnację z potwierdzania, iż sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji stwierdzającej expressis verbis, że informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Równolegle, zgodnie z projektem, do formularza TPR-P i TPR-C zostanie dodany drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu różnymi kanałami elektronicznymi. W rezultacie podatnik będzie składał tylko jeden zintegrowany formularz.

 

26. Informacja o cenach transferowych – zmiany:

 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (powiązanego oraz innego niż powiązany w zakresie transakcji innych niż kontrolowane dla potrzeb transakcji z tzw. rajami podatkowymi),

 • zmiana organu do którego składa się informację na naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego,

 • wyłączenie możliwości podpisywania informacji przez pełnomocnika (z wyjątkami – prokurent, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident),

 • rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną.

 

27. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

 1. Zmiany polegają między innymi na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund. Zmiany mają również na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

28. Nowa forma publikowania formularzy PIT – publikowanie nie w rozporządzeniu lecz w BIP

     Odstąpienie od określania wzorów formularzy PIT w drodze rozporządzenia na rzecz ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

     Nowe rozwiązanie będzie stosowane po raz pierwszy do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

 

29. Wprowadzenie ulgi na robotyzację

     Wprowadzenie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowych 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację (projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej ulgi na badania i rozwój).

                                                                       

30. Wprowadzenie odliczeń dla kosztów związanych z wejściem na giełdę

     Wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną („POP”), określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

31. Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę

     Zgodnie z projektem przychodem z działalności gospodarczej mają się stać również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit.a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (art. 14 ust. 2 pkt 21 ustawy PIT). Będzie to przychód odpowiadający przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania na podstawie projektowanego art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy PIT. Przepis ten zwalnia od podatku dochodowego przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

     W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności – konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.

     W ten sposób nieuczciwy pracodawca niejako przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej.

     Nastąpi również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem” (art. 23 ust. 1 pkt 55c ustawy PIT). Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

 

32. Wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

     Wydatki z tego tytułu podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku zarówno w przypadku korzystania z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej jak i według jednolitej 19% stawki podatku. Maksymalna kwota jaką podatnik w roku podatkowym będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku została ograniczona:

 • maksymalnie 2500 zł w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących,

 • maksymalnie 1000 zł w pozostałych przypadkach.

 

33. Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności.

     Projekt przewiduje zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w art. 23b ust. 1 (leasing operacyjny) ustawy o PIT, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy PIT).

 

34. Zmiany w ustalaniu wartości początkowej składnika majątku przenoszonego z majątku prywatnego

     Proponowana zmiana polega na tym, by wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i był wykorzystywany do celów prywatnych, była ustalana według ceny jego zakupu, albo według wartości rynkowej jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

     Chodzi tu przykładowo o sytuację, gdy samochód osobowy, który nabyty był 5 lat wcześniej i wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, na dzień przyjęcia go do używania w działalności gospodarczej, ma dużo niższą wartość. Tymczasem na gruncie dotychczasowych przepisów amortyzowany jest jak nowy środek trwały.

 

35. Regulacje dotyczące opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań – rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji

     Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia tej jednostce redakcyjnej, w taki sposób, że nie określa się rodzaju umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dzięki temu, niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie, opodatkowaniu 70% stawką podatku zryczałtowanego będzie podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ww. umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania.

 

36. Drobne zmiany w ustawie o PIT uszczelniające przepisy w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

 

37. Wyłączenie spod amortyzacji i ujmowania w ewidencji nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej

     Nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko nie będą podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.

 

38. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

     Projekt wprowadza jednolite zasady opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

     Dotychczas podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy były zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był fakultatywną formą opodatkowania.

 

39. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne oraz zawody techniczne, (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych) – z 17% na 14%,

 • projekt przewiduje również obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT (z 15% na 12%).

 

40. Ograniczenie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej

     Jedynie podatnicy, którzy zdecydują się kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej, będą mogli ją wybrać ponownie – projekt odbiera możliwość wyboru tej formy opodatkowania wszystkim innym podmiotom.

     Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej skutkują zmianami dostosowawczymi w ustawie PIT i w ustawie o ryczałcie. W ustawie PIT są to zmiany w zakresie w jakim dotyczą możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

41. Modyfikacja zasad opodatkowania kartą podatkową działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub świadczenia usług weterynaryjnych

 

      W efekcie proponowanej zmiany, stawki karty podatkowej nie znajdą zastosowania, a tym samym, prawo do karty podatkowej będzie wyłączone w przypadku wykonywania tych działalności, jeżeli działalności te będą wykonywane na rzecz:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo
 • osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

42. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa obejmie także określonych podatników PIT:

– podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą,

– podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

 

43. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK)

 • doprecyzowanie przesłanek konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną,

 • rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną,

 • wprowadzenie piątego rodzaju zagranicznej jednostki kontrolowanej poprzez odniesienie się do stopy zwrotu z posiadanych aktywów.

 

44. Ulga konsolidacyjna

     Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł. Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu określonych warunków.

 

45. Ograniczenie generowania sztucznych kosztów (ukrytej dywidendy)

     Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”. W przypadku stwierdzenia, że wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

 

46. Przejściowy podatek dochodowy – możliwość ujawnienia wcześniej nieopodatkowanych dochodów

     Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest rozwiązaniem adresowanym do podmiotów:

 • zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych lub
 • zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym.

     Podatnicy i płatnicy dobrowolnie w okresie do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawnopodatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został w pełni obiektywnie i uczciwie zadeklarowany do opodatkowania albo w ogóle nie został zadeklarowany do opodatkowania.

 

47. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

     Proponowana zmiana rozszerza katalog warunków, które muszą być spełnione, żeby podatnik mógł skorzystać preferencji w opodatkowaniu dochodów w związku z wymianą udziałów.

                     

48. Poszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej o przychód z otrzymania środków pieniężnych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną

     Obecnie, w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, orzecznictwo sądowe uznaje, że nie powstaje przychód do opodatkowania, co prowadzi do możliwości wyprowadzenia majątku ze spółki przez wspólników bez opodatkowania powstałych dochodów. Projekt postuluje w tym względzie zmiany.

 

 

1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.

     Najważniejszą proponowaną zmianą w tym względzie jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku i odejście od degresywnego charakteru tej kwoty. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł i maleje wraz ze wzrostem osiąganych przez podatnika dochodów, co oznacza, że tylko najuboższym przysługuje w wysokości 8 tys. zł. Względem największej grupy podatników zastosowanie znajduje obecnie 3 091 zł kwoty wolnej od podatku, zaś w stosunku do osób zarabiających powyżej 127 tys. rocznie kwota ta wynosi zero. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednolita kwota wolna od podatku znajdzie przełożenie także na zaliczki gdyż w myśl projektu będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł) – dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

     Projekt ustawy postuluje także wprowadzenie mechanizmu corocznej weryfikacji wysokości kwoty wolnej od podatku przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. W przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa minister ten przedkłada rządowi propozycję zmiany kwoty wolnej na rok następny poprzez zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w skali podatkowej.

 

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

     W myśl projektu do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%. W założeniu autorów projektu ma to chronić klasę średnią przed nadmierną podwyżką klina podatkowego.

     W obecnym stanie prawnym progiem dochodów po których przekroczeniu ma zastosowanie 32% stawka podatku jest 85 528 zł.

 

3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników.

     Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów i jest adresowana do podatników zatrudnianych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga dotyczy wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Należy podkreślić, że prawo do skorzystania z ulgi będą mieli jedynie ci podatnicy, których przychody z tego zatrudnienia mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

                                                            

4. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych

     Zmiany dotyczą wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców – podstawą wymiaru tej składki mają być rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Dochód będzie podstawą wymiaru składki dla:

 • osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
 • osób opłacających podatek dochodowy według 19% stawki podatku (art. 30c ustawy PIT) i
 • osób opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

     Dochód rzeczywisty, za rok kalendarzowy, stanowi różnicę między osiągniętymi przychodami (w rozumieniu ustawy PIT), a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, (w rozumieniu ustawy o PIT). Następnie ten dochód pomniejszany jest o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – pomniejszenie o te składki następuje jeżeli wymienione składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

     Projekt zakłada także minimalny limit rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne powiązany z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w dniu 1 stycznia danego roku.  Minimalną podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia danego roku. Również podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

     Zgodnie z projektem w trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Tak ustalony dochód ma być następnie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot tej różnicy. Zwrot będzie następował na wniosek ubezpieczonego.

     Projekt zakłada również likwidację przepisów umożliwiających odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy składki zdrowotnej.

     Nowelizacja wprowadza zróżnicowaną składkę zdrowotną w zależności od sposobu rozliczania się i przychodów danego podmiotu:

 • w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej – 9% od dochodu
 • w przypadku firm rozliczających się podatkiem liniowym – 4,9% od dochodu
 • w przypadku firm rozliczających się podatkiem zryczałtowanym – 9% od określonej części dochodu; w zależności od wysokości przychodu podstawa wyniesie 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia (progi to odpowiednio: poniżej 60 tys., 60 tys.-300 tys., od 300 tys. wzwyż)
 • w przypadku firm rozliczających się kartą podatkową – 9%, od najniższego wynagrodzenia krajowego.

 

5. Zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

     Zmiana polega na objęciu 20% kosztami również przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

6. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci:

Przyznano prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków również za rok, w którym został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego.

 

7. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie

     Zwolnienie dotyczy stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendiów naukowych otrzymanych na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki (art. 21 ust. 1 pkt 39f).

 

8. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych.

     Projektowane zwolnienie dotyczy to zbycia zabytków ruchomych na rzecz muzeum lub biblioteki.

 

9. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA .

     Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zwolnienie dotyczy dochodów z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

 

10. Dodanie zwolnienia dotyczącego odsetek otrzymanych w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT

     Projekt zakłada, że zwolnione od podatku dochodowego będą odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.           

 

11. Dodanie zwolnień, na podstawie których zwolnione od opodatkowania będą m.in. stypendia

     Projektodawca doprecyzowuje, że zwolnienie dotyczy zwolnień otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – dodanie nowych tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia

     Z ważniejszych tytułów uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wymienić m.in.:

 • odliczenie wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, (nie tylko związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne),

 • doprecyzowanie niektórych pojęć.

 

13. Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

     Ulga ta ma polegać na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej. Projektodawca zastrzega, że odliczenie nie będzie mogło jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Zakresem podmiotowym odliczenia mają być objęci:

 • podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%) oraz
 • podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

 

14. Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty związane z innowacyjnością

     Proponowane rozwiązania obejmują przychody z działalności gospodarczej związane z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. W ramach propozycji zawartych w projekcie zawarto m.in.:

 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową polegające na zwiększeniu kwoty przysługującego odliczenia,

 • wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek,

 • wprowadzenie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów.

 

15. Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

     Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele związane ze wspieraniem tych dziedzin.

 

16. Wprowadzenie ulgi na zabytki

     Adresatami ulgi są podatnicy podatku PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy ponieśli określone wydatki.

 

17. Wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność B+R oraz preferencji IP Box

     Umożliwienie korzystania jednocześnie z ulgi na działalność badawczo–rozwojową oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box; umożliwienie podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.

     W wyniku proponowanych zmian podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie już zobligowany do wybierania, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma preferencjami i będzie mógł skorzystać z obu jednocześnie.

 

18. Wprowadzenie ulgi na powrót

     Wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, w konsekwencji zmieniających rezydencję podatkową. W myśl projektu odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. W przypadku ulgi na powrót podatnik będzie mógł w ograniczonym stopniu samemu określić rok bazowy mając do wyboru: rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej. Projektodawca określa także wysokość odliczenia w kolejnych latach:

 • w I roku 50% podatku należnego za „rok bazowy”,
 • w II roku 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi,
 • w III i IV roku 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi (odpowiednio za II i III rok stosowania odliczenia).

     Prawo skorzystania z ulgi na powrót uzależnione jest od spełnienia określonych warunków.

     Zwolnienie będzie ograniczone limitem rocznym, który dla sumy przychodów wynosił będzie 85 528 zł.

                                  

19. Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

     Z opcji tej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) do Polski. Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość wyboru przez podatnika szczególnych zasad opodatkowania dedykowanych przychodom zagranicznym. Podatnik wybierający ten sposób opodatkowania zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanej kwoty podatku od przychodów uzyskanych ze źródeł położnych za granicą, bez konieczności wykazywania w zeznaniu źródeł tych przychodów, wysokości przychodu oraz państwa jego uzyskania. Zakres podmiotowy preferencji został ograniczony do osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej w określonym przedziale czasowym. Preferencyjny sposób opodatkowania ograniczono tylko do przychodów osiąganych poza granicami Polski, czyli przychodów, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

 

20. Zmiany dotyczące cen transferowych

     W aktualnym stanie prawnym korekta cen transferowych jest uzależniona m.in. od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta korekta dotyczy. W projekcie ustawy zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

 

21. Doprecyzowanie regulacji tzw. safe harbour finansowego

     Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 r. mechanizm safe harbour polega na uproszczeniu, dla celów cen transferowych, zasad rozliczeń dla określonych transakcji finansowych oraz odstąpieniu przez organ podatkowy od określenia dochodu lub straty podatnika w zakresie oprocentowania takich transakcji.

     Projekt zakłada doprecyzowanie momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego.

 

22. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych;

 • zmiana, w myśl której wartość transakcji kontrolowanej pomniejsza się o podatek od towarów i usług (z wyjątkami);

 • wprowadzenie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej (w dalszym ciągu będzie można sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych w wersji papierowej, ale oprócz tego będzie obowiązek sporządzenia jej w wersji elektronicznej).

 

23. Rozszerzenie wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na:

 • transakcje powiązane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,

 • transakcje kontrolowane objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym,

 • zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.

 

24. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego (z 7 do 14 dni)

 

25. Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu (przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych)

     Projekt postuluje rezygnację z potwierdzania, iż sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji stwierdzającej expressis verbis, że informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Równolegle, zgodnie z projektem, do formularza TPR-P i TPR-C zostanie dodany drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu różnymi kanałami elektronicznymi. W rezultacie podatnik będzie składał tylko jeden zintegrowany formularz.

 

26. Informacja o cenach transferowych – zmiany:

 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (powiązanego oraz innego niż powiązany w zakresie transakcji innych niż kontrolowane dla potrzeb transakcji z tzw. rajami podatkowymi),

 • zmiana organu do którego składa się informację na naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego,

 • wyłączenie możliwości podpisywania informacji przez pełnomocnika (z wyjątkami – prokurent, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident),

 • rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną.

 

27. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

 1. Zmiany polegają między innymi na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund. Zmiany mają również na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

28. Nowa forma publikowania formularzy PIT – publikowanie nie w rozporządzeniu lecz w BIP

     Odstąpienie od określania wzorów formularzy PIT w drodze rozporządzenia na rzecz ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

     Nowe rozwiązanie będzie stosowane po raz pierwszy do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

 

29. Wprowadzenie ulgi na robotyzację

     Wprowadzenie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowych 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację (projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej ulgi na badania i rozwój).

                                                                       

30. Wprowadzenie odliczeń dla kosztów związanych z wejściem na giełdę

     Wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną („POP”), określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

31. Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę

     Zgodnie z projektem przychodem z działalności gospodarczej mają się stać również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit.a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (art. 14 ust. 2 pkt 21 ustawy PIT). Będzie to przychód odpowiadający przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania na podstawie projektowanego art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy PIT. Przepis ten zwalnia od podatku dochodowego przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

     W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności – konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.

     W ten sposób nieuczciwy pracodawca niejako przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej.

     Nastąpi również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem” (art. 23 ust. 1 pkt 55c ustawy PIT). Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

 

32. Wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

     Wydatki z tego tytułu podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku zarówno w przypadku korzystania z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej jak i według jednolitej 19% stawki podatku. Maksymalna kwota jaką podatnik w roku podatkowym będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku została ograniczona:

 • maksymalnie 2500 zł w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących,

 • maksymalnie 1000 zł w pozostałych przypadkach.

 

33. Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności.

     Projekt przewiduje zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w art. 23b ust. 1 (leasing operacyjny) ustawy o PIT, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy PIT).

 

34. Zmiany w ustalaniu wartości początkowej składnika majątku przenoszonego z majątku prywatnego

     Proponowana zmiana polega na tym, by wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i był wykorzystywany do celów prywatnych, była ustalana według ceny jego zakupu, albo według wartości rynkowej jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

     Chodzi tu przykładowo o sytuację, gdy samochód osobowy, który nabyty był 5 lat wcześniej i wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, na dzień przyjęcia go do używania w działalności gospodarczej, ma dużo niższą wartość. Tymczasem na gruncie dotychczasowych przepisów amortyzowany jest jak nowy środek trwały.

 

35. Regulacje dotyczące opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań – rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji

     Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia tej jednostce redakcyjnej, w taki sposób, że nie określa się rodzaju umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dzięki temu, niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie, opodatkowaniu 70% stawką podatku zryczałtowanego będzie podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ww. umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania.

 

36. Drobne zmiany w ustawie o PIT uszczelniające przepisy w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

 

37. Wyłączenie spod amortyzacji i ujmowania w ewidencji nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej

     Nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko nie będą podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.

 

38. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

     Projekt wprowadza jednolite zasady opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

     Dotychczas podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy były zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był fakultatywną formą opodatkowania.

 

39. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne oraz zawody techniczne, (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych) – z 17% na 14%,

 • projekt przewiduje również obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT (z 15% na 12%).

 

40. Ograniczenie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej

     Jedynie podatnicy, którzy zdecydują się kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej, będą mogli ją wybrać ponownie – projekt odbiera możliwość wyboru tej formy opodatkowania wszystkim innym podmiotom.

     Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej skutkują zmianami dostosowawczymi w ustawie PIT i w ustawie o ryczałcie. W ustawie PIT są to zmiany w zakresie w jakim dotyczą możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

41. Modyfikacja zasad opodatkowania kartą podatkową działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub świadczenia usług weterynaryjnych

 

      W efekcie proponowanej zmiany, stawki karty podatkowej nie znajdą zastosowania, a tym samym, prawo do karty podatkowej będzie wyłączone w przypadku wykonywania tych działalności, jeżeli działalności te będą wykonywane na rzecz:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo
 • osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

42. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa obejmie także określonych podatników PIT:

– podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą,

– podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

 

43. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK)

 • doprecyzowanie przesłanek konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną,

 • rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych konstytuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną,

 • wprowadzenie piątego rodzaju zagranicznej jednostki kontrolowanej poprzez odniesienie się do stopy zwrotu z posiadanych aktywów.

 

44. Ulga konsolidacyjna

     Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł. Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu określonych warunków.

 

45. Ograniczenie generowania sztucznych kosztów (ukrytej dywidendy)

     Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”. W przypadku stwierdzenia, że wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

 

46. Przejściowy podatek dochodowy – możliwość ujawnienia wcześniej nieopodatkowanych dochodów

     Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest rozwiązaniem adresowanym do podmiotów:

 • zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych lub
 • zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym.

     Podatnicy i płatnicy dobrowolnie w okresie do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawnopodatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został w pełni obiektywnie i uczciwie zadeklarowany do opodatkowania albo w ogóle nie został zadeklarowany do opodatkowania.

 

47. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

     Proponowana zmiana rozszerza katalog warunków, które muszą być spełnione, żeby podatnik mógł skorzystać preferencji w opodatkowaniu dochodów w związku z wymianą udziałów.

                     

48. Poszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej o przychód z otrzymania środków pieniężnych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną

     Obecnie, w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, orzecznictwo sądowe uznaje, że nie powstaje przychód do opodatkowania, co prowadzi do możliwości wyprowadzenia majątku ze spółki przez wspólników bez opodatkowania powstałych dochodów. Projekt postuluje w tym względzie zmiany.

 

 

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Prawnik, konsultant podatkowy 
tel. 32 259 71 50 
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Grupa VAT – Polski Ład 2.0


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych bez VAT

Zgodnie z zaprezentowanym najnowszym projektem ustawy z dnia 8 września 2021 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1] przewidywane są znaczące zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685 t.j.) w zakresie grupy VAT. W art. 2 pojawił się nowy ustęp 46) zawierający definicję grupy VAT jako grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku. Pojawił się też kolejny ustęp 47) zawierający definicję przedstawiciela grupy VAT tj. podmiotu reprezentujący grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy.
 
W art. 3 dodany został ust. 7 wskazujący naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedstawiciela grupy VAT jako podmiot właściwy w sprawach opodatkowania grupy VAT.W dziale II po rozdziale 2a dodany został rozdział 2b zatytułowany Opodatkowanie w grupie VAT. Art. 8c. punkt 1 rzeczonego rozdziału stanowi, iż dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu. Dalej w tym artykule wskazane są zasady klasyfikacji dostaw dokonywanych przez grupę VAT jak i na rzecz takiej grupy tj.:
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy uważa się za dokonane przez tę grupę.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT na rzecz:
  1. podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,
  2. innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju
        – uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT przez:
  1. podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,
  2. inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju
        – uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane przez tę grupę VAT.
 
Nowy art. 8d. omawianego projektu ustawy stanowi, że grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników. grupa VAT jest obowiązana złożyć deklarację podatkową za okres rozliczeniowy, w którym utraciła status podatnika, a kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji, podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. Do zwrotu różnicy podatku stosuje się odpowiednio art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
W przypadku utraty przez grupę VAT statusu podatnika przedstawiciel grupy VAT może dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, w których grupa VAT była podatnikiem, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy, Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, ze zm. ).
 
W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę tego statusu, odpowiedzialność członków grupy VAT za jej zobowiązania z tytułu podatku jest solidarna.
 
Po art. 15 omawianej ustawy dodany został art. 15a. Stanowi on iż, podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Warunkami dla podatników chcących utworzyć taką grupę jest posiadanie siedziby na terytorium kraju lub nieposiadanie siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju. Aby w świetle ustawy uznać podatników za powiązanych finansowo, jeden z podatników będących członkiem grupy VAT musi posiadać bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.
 
W art. 19a dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego zaszła zmiana  w ust. 5 w pkt 1 w lit. b gdzie wyrazy „własności towarów w zamian za odszkodowanie” planuje zastąpić się wyrazami „lub przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie”;
 
Dla uznania podatników za powiązanych ekonomicznie konieczne jest zajście jednej z przesłanek:1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.
 
Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.
 
Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT ani nie może być rozszerzona o innych członków, ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.
 
Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie. Główne elementy które musi  zawierać to:1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających co najmniej 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;5) wskazanie okresu na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszy jednak niż 3 lata.
 
Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy, w tym wynikających z omawianej ustawy, Ordynacji podatkowej, ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Nabycie statusu podatnika przez grupę VAT następuje z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (rejestracja przez naczelnika urzędu skarbowego podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników,  których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie przepisów szczegółowych – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdzenie tego zarejestrowania).Aby przedłużyć okres funkcjonowania grupy VAT jej przedstawiciel składa do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania istniejącej grupy VAT nową umowę zawartą pomiędzy członkami istniejącej grupy VAT, w terminie 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT.W projekcie ustawy na  przedstawiciela grupy VAT został nałożony obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Utrata statusu podatnika przez grupę VAT następuje z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika oraz z upływem terminu na jaki została utworzona.
 
W art. 42b po ust. 8a dodany został ust. 8aa który stanowi, iż nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 20zt pkt 4 Ordynacji podatkowej. W ust. 8b tego artykułu po wyrazach „w ust. 8a”  dodano wyrazy „i 8aa”.W art. 43 dodane zostały ust. 22–24 w brzmieniu:
 • „22. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:
  1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  2. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.
 • Podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.
 • Podatnik, który zrezygnował z opodatkowania zgodnie z ust. 23, może ponownie wybrać opodatkowanie zgodnie z ust. 22, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze zwolnienia.”;
 
W art. 86 w ust. 2g dotyczącym określenia proporcji i jej zaokrąglenia rozszerzono odpowiednie stosowanie art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 o artykuły 10c–10g.W art. 87 w ust. 2 w zdaniu pierwszym frazę „z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a,” uzupełniono o ust.6d i otrzymała brzmienie „z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 6d”.W ust. 2c tego artykułu w zdaniu pierwszym wyrazy „o którym mowa w ust. 2, 5a i 6,” zastąpiono wyrazami „o którym mowa w ust. 2, 5a, 6 i 6d,”Po ust. 6b dodane zostały ust. 6c-6l w brzmieniu:
 • „6c. Podatnikowi, u którego zidentyfikowano, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), nie zapewniał możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie przysługuje zwrot różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 6, za okres rozliczeniowy:
 
1) w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;2) za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.
 • Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 15 dni, licząc od dnia:
1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1–3, w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.
 • Przepis ust. 6d stosuje się w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie, był nie niższy niż 80%,

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794 i poz. 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%;

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 6d pkt 1 lit. a, podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;

4) podatnik przez kolejne:

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3,
 • Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 15 dni, licząc od dnia:
1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1–3, w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.
 • Do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 6e pkt 1 i 2, nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2, i ustala w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas.
 • Całkowitą wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa ust. 6e pkt 1 lit. a, ustala się w oparciu o dane zawarte w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.
 • Do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6d, przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.
 • Warunki, o których mowa w ust. 6e, są weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6d, albo decyzja o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie, nie zostaną podjęte albo odebrane w terminie 4 dni od dnia:
  1. rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej – w przypadku, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej,
  2. złożenia pisma w urzędzie gminy (miasta) – w przypadku, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej,
  3. wpłynięcia tego postanowienia albo tej decyzji na adres do doręczeń elektronicznych – w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598)
        – doręczenie uważa się za dokonane z upływem terminu tych 4 dni.
 • Przepis ust. 6j pkt 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 150a Ordynacji podatkowej.
 • Przepisy ust. 6j pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 151 Ordynacji podatkowej dotyczącym doręczeń osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
 
W art. 90 po ust. 10b dodano ustępy 10c–10g które otrzymały treść:
 1. W przypadku grupy VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się odrębnie dla każdego jej członka, przy czym w roku, w którym ta grupa uzyskała status podatnika, proporcję tę przyjmuje się w wartości ustalonej przez członków grupy VAT na moment jej utworzenia. Przepisy ust. 3–6 i 8–10, art. 90a i 90b oraz art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku gdy grupa VAT dokonuje nabyć towarów lub usług, które są przez nią wykorzystywane do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, oraz nie jest możliwe przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych jej członków, grupa ta jest obowiązana do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi czynnościami, w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w sposób określony w ust. 1. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w zdaniu pierwszym, grupa VAT jest obowiązana do ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 2. Proporcja, o której mowa w zdaniu drugim jest wyliczana szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Przepisy ust. 3–6 i 8–10, art. 90a, 90b oraz art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku podatnika, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, proporcja, o której mowa w ust. 2, ustalona dla niego odrębnie przed utratą statusu podatnika przez grupę VAT, nie ulega zmianie do końca roku, w którym ta grupa utraciła ten status. Przepisy art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio dla każdego z podatników, który był członkiem grupy VAT. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się.
 4. W przypadku gdy podatnik, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu dla ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 10e, byłaby niereprezentatywna, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmuje proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.
 5. Przez obrót, o którym mowa w ust. 3, osiągnięty przez podatnika, który był w poprzednim roku podatkowym członkiem grupy VAT i dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, rozumie się obrót:

a) jaki można przyporządkować dla tego podatnika za okres, w którym był członkiem grupy VAT, oraz

b) osiągnięty przez tego podatnika po utracie statusu podatnika przez grupę VAT.

 
W art. 90a w ust. 1 wyrazy „art. 90 ust. 3–10a” zastąpiono wyrazami „art. 90 ust. 3–10a, 10c–10g”.W art. 91 w ust. 1 wyrazy „w art. 90 ust. 2–6, 10 lub 10a” zastąpiono wyrazami „w art. 90 ust. 2–6, 10, 10a, lub 10c–10g”.W art. 96 przewidziane są poniższe zmiany:

a) w ust. 1 po wyrazach: „o których mowa w art. 15” dodano wyrazy „i art. 15a”,

b) po ust. 3a dodano ust. 3b stanowiący, iż w przypadku grupy VAT jej przedstawiciel składa zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego przedstawiciela, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT.

c) po ust. 4c dodano ust. 4d o charakterze technicznym dotyczącym braku rejestracji przez naczelnika urzędu skarbowego grupy VAT jako podatnika VAT w przypadku niespełnienia warunków uznania grupy VAT za podatnika, i zawiadomienia o braku rejestracji przedstawiciela grupy VAT.

d) po ust. 7b dodano ust. 7ba i 7bb, które dotyczą w przypadku 7ba. wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego z urzędu z rejestru jako podatnika VAT członka grupy VAT Z chwilą rejestracji grupy VAT jako podatnika, natomiast 7bb. traktuje o wykreśleniu z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnika VAT grupy VAT, która utraciła status podatnika, i zawiadomieniu o wykreśleniu przedstawiciela grupy VAT.

e) po ust. 9j dodano ust. 9k dotyczący przywrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowanego członka tej grupy jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT.

 
W art. 96b po ust. 3b dodaje się ust. 3c wskazującym iż w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 7ba, dane członka grupy VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 13, podlegają uwidocznieniu w wykazie jako dane tej grupy.”;
 
W art. 97 w ust. 1 po wyrazach „o których mowa w art. 15” dodano wyrazy „i art. 15a”, natomiast ust. 16 tego artykułu otrzymał brzmienie: „Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 7, 7b-7bb i 8-9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. Przepisy art. 96 ust. 8b i 9g-9k stosuje się odpowiednio.”
 
W art. 99 w ust. 3a w pkt 3 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 4 w brzmieniu: „4) w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.”
 
Po ust. 3d art. 99 dodano ust. 3e dotyczący podatników, o których mowa w ust. 2 i 3, u których zidentyfikowano, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:1) w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli ta identyfikacja nastąpiła w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy ta identyfikacja nastąpiła w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;2) następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli ta identyfikacja nastąpiła w trzecim miesiącu kwartału.
 
Kolejną zmianą art. 99 jest dodanie po ust. 4a ustępu 4b dotyczącym podatników, u których stwierdzono, którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne na zasadach przewidzianych w ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.
 
W art. 109 po ust. 11f dodano 3 nowe ustępy: 11g dotyczący obowiązku elektronicznego prowadzenia ewidencji przez członków grupy VAT,11h  zawierający niezbędne elementy wskazanej ewidencji oraz 11i zawierający obowiązek przekazania ewidencji w ciągu 7 dni od momentu otrzymania takiego żądania.   
 
W art. 111 po ust. 6ka dodaje się ust. 6kb dotyczący decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 5000 zł  w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.
 
Konsekwentnie  w ust. 6l w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 6j i 6ka” zastąpiono wyrazami „ust. 6j, 6kai 6kb”, a w zdaniu drugim wyrazy „ust. 6j i 6ka” zastąpiono wyrazami „ust. 6j, 6ka i 6kb.
 
W art. 120 w ust. 1 wprowadzono zmiany o charakterze technicznym tj. w pkt 1:– w lit. b wyrazy „(CN 9702 00 00)” zastąpiono się wyrazami „(CN 9702)”,– w lit. c wyrazy „(CN 9703 00 00)” zastąpiono się wyrazami „(CN 9703)”,w pkt 2 w lit. b wyrazy „(CN 9705 00 00)” zastąpiono wyrazami „(CN 9705)”, a w pkt 3 wyrazy „(CN 9706 00 00)” zastąpiono wyrazami „(CN 9706)”.
 
W przepisach przejściowych i końcowych po art. 146j dodany został art. 146k stanowiący iż w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6d, warunek o którym mowa w art. 87 ust. 6e pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 65%. Do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 1, nie wlicza wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2, i ustala w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas.


Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0

Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41 przedmiotowej ustawy zwalnia się od podatku odpowiednio:
 • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;
 • usługi zarządzania:

a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,

d) otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,

e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,

f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

g) pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a) spółkach,

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 i 355), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
W związku z powyższym podatnicy świadczący usługi mieszczące się w powyższym zakresie korzystają obligatoryjnie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (w zakresie tychże usług).Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy
nr 1532) przewiduje wprowadzenie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. możliwości rezygnacji przez podatników z powyższych zwolnień (fakultatywne opodatkowanie). Opcja ta ma dotyczyć jednak jedynie usług świadczonych na rzecz podatników, a zatem tego typu usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT w dalszym ciągu będą zwolnione z tego podatku (nawet w przypadku wyboru rezygnacji ze zwolnienia). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy: „Na gruncie przepisów dyrektywy 2006/112/WE usługi finansowe korzystają zasadniczo ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 135 ust. 1 lit. b-g dyrektywy 2006/112/WE). Państwa członkowskie mogą jednakże wprowadzić możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania świadczonych przez niego usług finansowych. Opcja ta uregulowana została w art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie mogą przyznać podatnikom prawo wyboru opodatkowania transakcji finansowych, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b-g. Państwa członkowskie zobowiązane są przy tym określić szczegółowe zasady korzystania z prawa wyboru opodatkowania usług finansowych, mogą również ograniczyć zakres tego prawa. Należy podkreślić, że przewidziana w art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE opcja opodatkowania nie dotyczy usług ubezpieczeniowych. Opcję opodatkowania usług finansowych wprowadziło dotychczas 8 państw członkowskich, m.in. Austria, Belgia, Francja i Niemcy. Państwa, które przyznały podatnikom prawo wyboru opodatkowania usług finansowych na podstawie art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE, stosują przy tym różne modele opodatkowania. Przykładowo, wprowadzone we Francji rozwiązanie przewiduje możliwość wyboru przez podatnika opcji opodatkowania usług finansowych, przy czym dokonanie takiego wyboru oznacza konieczność opodatkowania VAT wszystkich świadczonych przez tego podatnika usług finansowych, zarówno wykonywanych na rzecz podatników, jak i podmiotów niebędących podatnikami (np. osób fizycznych). Z kolei Niemcy stosują możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych wyłącznie w relacjach B2B, czyli usług świadczonych na rzecz podatników. Niektóre państwa, stosując opcję wyboru przez podatnika możliwości opodatkowania usług finansowych, ograniczają taki wybór do określonych rodzajów usług. W projekcie ustawy proponuje się, zgodnie z art. 137 ust. 1 lit a dyrektywy 2006/112/WE, wprowadzenie w Polsce możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania wykonywanych przez niego usług finansowych. Proponuje się przy tym wprowadzenie modelu niemieckiego, polegającego na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.Przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych ma na celu zapewnienie większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym, co mogłoby stanowić dodatkową zachętę do lokowania w Polsce nowych inwestycji podmiotów z branży finansowej. Obecnie stosowane zwolnienie od podatku powoduje, że podatek naliczony związany ze świadczeniem tych usług nie podlega co do zasady odliczeniu. Opodatkowanie usług finansowych spowoduje powstanie u podmiotów świadczących te usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług. Z kolei podmioty będące podatnikami – nabywcy takich opodatkowanych usług finansowych – będą miały prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie opodatkowanych usług finansowych na ogólnych zasadach, tj. jeżeli usługi te będą związane z wykonywaniem przez nich czynności opodatkowanych”. Jak w praktyce ma wyglądać przedmiotowa rezygnacja ze zwolnienia? Najistotniejsze regulacje w tym zakresie stanowią, iż:
 • rezygnacja ze zwolnienia nie będzie możliwa jedynie do wybranych usług – innymi słowy: jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z przedmiotowej opcji, to wszystkie wskazane wcześniej usługi świadczone na rzecz podatników (B2B) będzie miał obowiązek opodatkować podatkiem od towarów i usług;
 • w związku z brakiem dodatkowych regulacji w zakresie możliwości stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług do przedmiotowych usług należy uznać, że będą one opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług, która obecnie wynosi 23%;
 • w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podatnik będzie miał obowiązek opodatkowywać przedmiotowe usługi przez okres co najmniej 2 lat od momentu rezygnacji ze zwolnienia od podatku; dopiero po upływie tego okresu będzie możliwe ponowne skorzystanie z możliwości zwolnienia przedmiotowych usług;
 • podatnik korzystający z opcji będzie miał obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; w przypadku podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni powstanie dodatkowo obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny;
 • warunkiem ponownego skorzystania ze zwolnień będzie złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego pisemnego zawiadomienia, przed początkiem okresu rozliczeniowego od którego podatnik chce ponownie skorzystać ze zwolnień; w takiej sytuacji podatnik będzie miał obowiązek korzystania ze zwolnień przez okres 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik ponownie skorzystał ze zwolnień.
Maciej Jendraszczyk
Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy
nr wpisu 12 238
tel. 61 848 33 48
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy, lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0

SPIS TREŚCI:
 
1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa)
3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników
4. Zakres zwolnień przedmiotowych
5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
6. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)
7. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)
8. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
8.1. Korekty cen transferowych
8.2. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
8.3. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego
8.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
8.5. Informacje o cenach transferowych

9. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
9.1. Definicja rzeczywistego właściciela.
9.1.1. Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
9.1.2. Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
9.2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT.
9.3. Kryterium należytej staranności.
9.4. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji.
9.5. Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych.
9.6. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji.
10. Wprowadzenie reżimu holdingowego
11. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”
12. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego
13. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI
14. Zmiany w zakresie małej klauzuli
15. Ulga konsolidacyjna
16. Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 

1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Planowane zmiany przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”), dotyczą m.in. propozycji na rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Z uwagi na wysokie zainteresowanie tą formą opodatkowania przewidziane zostało rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu oraz złagodzenie warunków niezbędnych do spełnienia celem wyboru tej formy.

Objęcie ryczałtem od dochodów jak najszerszego grona przedsiębiorców z sektora MŚP, pozwoli im na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, w wyniku przesuniętego momentu powstania obowiązku podatkowego – do momentu wypłaty zysku. W szczególności zmiany zakładają:

 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem włączając w to spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
 • rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie,;
 • rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego;
 • dopasowanie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a nawet (w niektórych przypadkach) zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania;
 • uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania;

W związku z prezentowaną zmianą, zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[1] od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika[2] z wypłat podzielonych zysków spółki, które zostały osiągnięte w okresie opodatkowania ryczałtem, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[3]. Jeżeli wypłaty pochodzą z podziału zysków, wówczas podlegają pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki – dotyczy małych podatników lub podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, których zyski są opodatkowane stawką ryczałtu od dochodów spółek w wysokości 10% albo

 • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku innych podatników, których zyski są opodatkowane stawką ryczałtu od dochodów spółek w wysokości 20%. W art. 41 ust. 4ab została wprowadzona zmiana stanowiąca, że płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani uwzględniać pomniejszenie na zasadach określonych w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT.

 

2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa)

Zmiana ta jest skierowana do podatników, którzy w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt.

Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom, osiągającym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy podatku kosztów dotyczących produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jednak ustawodawca zakłada, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach ulgi nie będą brane pod uwagę wszystkie działania mające na celu uzyskanie certyfikatów i zezwoleń. Wsparcie będzie obejmowało te działania, które zmierzają do uzyskania przez podatnika tylko tych certyfikatów i zezwoleń, bez których zgodnie
z obowiązującym prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu.

 

3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników

Obecnie, jeżeli podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), ma możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych przewidzianych w ustawach podatkowych w ramach ulgi B+R w wysokości 200%. Natomiast podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć jedynie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Powyższe dotychczasowe rozwiązania mają być zmienione na korzyść podatników, gdyż projektowane działania umożliwiają odliczenie powyższych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników.

W świetle obowiązujących przepisów wynika, że ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczaniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% peryferyjnej stawce podatku w ramach IP Box. Nie ma zatem możliwości równoczesnego stosowania ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Proponowana zmiana umożliwi symultaniczne korzystanie z ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box.

W ramach ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje odliczenie, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej (pozostający w ogólnym czasie pracy) w danym miesiącu wynosił co najmniej 50%, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenie lub umowy o działo w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosił co najmniej 50%.

 

4. Zakres zwolnień przedmiotowych

W ramach planowanej zmiany pojawi się nowy katalog zwolnień przedmiotowych:

 • zwolnienie dotyczące dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego

  w rozumieniu art. 2 lit.e Umowy między RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.[4] mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz,

 • zwolnienie dla przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, muzeom lub bibliotekom[5].

 

5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Nowe rozwiązanie w podatku dochodowym, mające na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego polegać będzie na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik pomimo zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, dostanie prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym dzięki odliczeniu od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego jak i również finansowanie stypendiów sportowych. Koszty mogą dotyczyć również sfinansowania stypendium sportowego. W ramach realizacji ulgi koszty mogą być poniesione również na imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przypadku ulgi na działalność kulturową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na działalność kulturową co w rozumieniu ustawy oznacza tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, a także jej finansowanie przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m. in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika  z uczelnią.

 

6. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)

W ramach projektu przewiduje się złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania, a także zabezpieczenie podatkowych grup kapitałowych przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności. Działania te mają na celu umożliwienie tworzenia podatkowych grup kapitałowych przez mniejsze podmioty oraz urealnienie obecnie funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK.

 

7. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)

Preferencja podatkowa dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej ma na celu wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów w związku z „wejściem na giełdę”.

Zgodnie z projektowanymi zmianami podstawa opodatkowania ustalana zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d i 18ea-18ec ww. ustawy, będzie mogła być pomniejszona o kwotę stanowiącą:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, poniesienie opłaty notarialnej, sądowej, skarbowej i giełdowej oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,

 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym podatkowego i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych[6].

 

8. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych

8.1. Korekty cen transferowych

W wyniku planowanych zmian będzie istnieć możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus, w sytuacji gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości. Dodatkowo zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

Wprowadzono również zmianę porządkującą, która uchyla warunek dokonania korekty cen transferowych polegający na istnieniu zawartej przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem podmiotu powiązanego. Pozostawiono natomiast konieczność istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

 

8.2. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

W projekcie przedstawiona została propozycja zmian dotyczących wydłużenia terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, w wyniku, których to lokalną dokumentację należy sporządzić w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Chcący uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej: w przypadku depozytu jest to wartość kapitału, w przypadku umów ubezpieczenia lub reasekuracji jest to suma ubezpieczenia, a w przypadku spółek niebędących osobą prawną jest to łączna wartość wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną.

Dodatkowo przewidziane zostały wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • dla transakcji kontrolowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi polskimi rezydentami;

 • zwolnione z obowiązku będą transakcje kontrolowane objęte porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym;

 • zwolnione z obowiązku będą transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie „czystego fakturowania”.

Planowane zmiany dotyczące mikro i małych przedsiębiorców, a także transakcji z tzw. rajami podatkowymi będą miały zastosowanie do dokumentacji cen transferowych sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.

W odniesieniu do „czystego fakturowania” zwolnienie z obowiązku dokumentacji ograniczone będzie kilkoma warunkami celem uniknięcia ryzyka zaniżenia dochodu w transakcjach kontrolowanych:

 • transakcja refakturowana nie powinna wiązać się z przyrostem wartości dobra lub usługi, których koszt zakupu jest refakturowany;

 • w przypadku rozliczenia nie stosuje się klucza alokacji (brak zastosowania klucza alokacji przy refakturowaniu jest zgodny z zasadą ceny rynkowej), wydatek należy rozliczyć (przenieść) na jeden podmiot powiązany w całości;

 • rozliczenie nie może być bezpośrednio powiązane z inną transakcją kontrolowaną (refakturowanie wydatków z tytułu kosztów mediów, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nie będzie wówczas uznawane za zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego);

 • rozliczenie wydatku pomiędzy podmiotami powiązanymi na rzecz podmiotu niepowiązanego powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego przez podmiot powiązany ponoszący wydatek;

 • podmiot przenoszący wydatek nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

 

8.3. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

W projekcie przedstawiono ułatwienie polegające na wydłużeniu terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu z 7 do 14 dni. Zgodnie z nowelizacją organ podatkowy będzie uprawniony do skierowania do podatnika żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w odniesieniu do wskazanych transakcji kontrolowanych, wobec których podatnikowi przysługuje zwolnienie ze względu na skorzystanie z mechanizmu safe harbour. Jednak organ podatkowy będzie obowiązany wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.2.

8.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Przewiduje się likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz rezygnację z potwierdzenia, że sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz, że do ww. formularzy dodany zostanie drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych.

W związku z powyższym podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu tylko jeden zintegrowany formularz.

 

8.5. Informacje o cenach transferowych

W projekcie proponuje się wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Projekt wprowadza zmianę w zakresie organu, do którego składana jest informacja o cenach transferowych. Zgodnie z nowym przepisem, informację składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego. Projektowane przepisy precyzują także obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych dla spółek niebędących osobami prawnymi. W takim przypadku informację tę składa się, co do zasady, do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki. Jednocześnie proponuje się zmianę w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych, która będzie mogła być podpisywana przez:

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Uproszczeniem przewidzianym w projekcie jest rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę.

 

9. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła

Zmiany wprowadzane niniejszą ustawą obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

9.1. Definicja rzeczywistego właściciela.

9.1.1. Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

Zmiana w definicji rzeczywistego właściciela ma wyłącznie charakter techniczny, bowiem polega na wyeliminowaniu z treści przepisów słów „prawnie lub faktycznie”, które mogły sugerować zawężenie zakresu pojęcia zobowiązania na potrzeby przedmiotowej definicji.

9.1.2. Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej

Zmieniony zostaje art. 4a pkt 29 poprzez usunięcie referencji do art. 24a ust. 18 ustawy o 15 lutego 1992 r. oraz w miejsce tej referencji wskazanie, że przy ocenie czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności. Powyższe zmiany powinny zbliżyć rozumienie pojęcia rzeczywistego właściciela do jego rozumienia na gruncie międzynarodowym. Zmiana ta nie powinna wpływać na interpretację pojęcia rzeczywistego właściciela, a jednocześnie powinna ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

9.2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT.

Zawęża się stosowanie mechanizmu WHT refund w stosunku do podmiotów powiązanych zdefiniowanych w przepisach o cenach transferowych oraz do płatności o charakterze biernym. Projektowana ustawa zakłada również wyłączenie z mechanizmu WHT refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

9.3. Kryterium należytej staranności.

Zgodnie ze zmianą, przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie wymogów związanych z weryfikacją dochowania należytej staranności oraz pozwoli na zróżnicowanie wymogów związanych z należytą starannością w odniesieniu do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych.

9.4. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji.

Poszerza się zakres przedmiotowy dotychczasowej opinii o stosowaniu zwolnienia również na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poszerzenie zakresu stosowania tego instrumentu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza konieczność dodania stosownych regulacji do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianę nazwy samego instrumentu na opinię o stosowaniu preferencji.

9.5. Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych.

Wymóg przedstawienia dokumentów wymaganych w procedurze refund w zakresie statusu rzeczywistego właściciela i prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej stosuje się gdy z przepisów odrębnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika obowiązek badania spełnienia przesłanek, o których mowa w tych przepisach.

9.6. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji.

W celu posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji informacje z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Dodatkowo zmiany obejmują także obszar wypłat należności poprzez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.

 

10. Wprowadzenie reżimu holdingowego

Podstawowym celem zawartych w projekcie zmian jest stworzenie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków do zakładania i kontroli grup holdingowych oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego celem zachęcenia do powrotu polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. Dodatkowym celem jest stworzenie dla inwestorów zagranicznych korzystnego środowiska do lokowania w Polsce spółek holdingowych (np. regionalnych), co powinno przełożyć się na wzrost kapitału obecnego w Polsce.

Zakładane preferencje w związku z wprowadzeniem reżimu holdingowego będą opierały się na poniższych filarach:

 • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidendy otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;

 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Z powyższych preferencji będzie można skorzystać pod warunkiem posiadania przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok. Ograniczenie zakresu definicji spółek zależnych do spółek:

 • w kapitale których spółka holdingowa posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów lub akcji nieprzerwanie przez minimum 1 rok; oraz

 • które nie posiadają więcej niż 5% udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

Do projektowanych preferencji będą miały zastosowanie regulacje antyabuzywne oraz szczególne wyłączenia (w tym dla transakcji z podmiotami powiązanymi). Ma to na celu:

 • zachowanie spójności w ramach systemu podatkowego (m.in. w zakresie regulacji o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) oraz z obecną polską międzynarodową polityką podatkową;

 • zapewnienie spójności z zasadami wyznaczonymi przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) – Code of Conduct (Business taxation);

 • zapobieganie rozszczelnieniu systemu podatkowego, poprzez minimalizację ryzyka potencjalnych nadużyć.

Regulacje antyabuzywne będą dotyczyć zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzonych reżimem holdingowym.

Na podstawie projektowanego art. 24m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., przepis ten ustanawia definicję spółki holdingowej oraz spółki zależnej, gdzie:

Spółką holdingową, która będzie mogła korzystać z preferencji, będzie spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym. W celu ograniczenia transferu zysków ze sprzedaży udziałów (akcji) do wielopoziomowych, potencjalnie nietransparentnych grup podmiotów, bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami (akcjonariuszami) spółki holdingowej nie mogą być podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia:

 • w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Finansów na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.); lub

 • w jurysdykcjach wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych; lub

 • w jurysdykcjach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji ws. podatkowych.

Spółką zależną może natomiast być zarówno polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (projektowany art. 24m pkt 3 – definicja krajowej spółki zależnej), jak i zagraniczna spółka będąca podatnikiem zagranicznego podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej  (projektowany art. 24m pkt 4 – definicja zagranicznej spółki zależnej). W przypadku zagranicznych spółek zależnych, z definicji wyłączone są jednak podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia:

 • w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Finansów na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.); lub

 • w jurysdykcjach wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych; lub

 • w jurysdykcjach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji ws. podatkowych

Projektowany art. 24n ust. 1 zakłada zwolnienie od opodatkowania otrzymywanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej dywidendy wskazanej w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., w części odpowiadającej 95% kwoty tej dywidendy.

Pozostała część dywidendy, nieobjęta projektowanym zwolnieniem (tj. 5% kwoty dywidendy), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach ogólnych dla opodatkowania dywidend, według stawki podatku 19%. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości należy podkreślić, że ta część dywidendy nie będzie objęta zwolnieniami z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r..

Projektowany art. 24o przewiduje wprowadzenie preferencji w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej. Opisywane zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie, jeśli nabywcą udziałów/akcji jest podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Możliwość zastosowania zwolnienia jedynie do podmiotów niepowiązanych ma na celu ograniczenie ryzyka potencjalnych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej (tj. spółki holdingowej) naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów/akcji w spółce zależnej. Oświadczenie będzie musiało zawierać również:

 • dane identyfikacyjne obu stron transakcji (imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej);

 • analogiczne dane identyfikacyjne spółki zależnej, która będzie zbywana;

 • wskazanie, jaki udział w kapitale spółki zależnej będzie przedmiotem zbycia (tj. jaka część udziałów/akcji spółki zależnej będzie zbywana przez spółkę holdingową);

 • planowaną datę zawarcia umowy.

Zgodnie z projektowanym art. 24p podatnicy korzystający z preferencji będą obowiązani wykazać dane dotyczące tych preferencji w odpowiedniej deklaracji.

 

11. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”

W projekcie zaprezentowane zostało rozwiązanie odnoszące się do kwestii nielegalnego zatrudnienia pracowników oraz nieujawnienia jego części wynagrodzenia.

W wyniku prezentowanych zmian proponowane rozwiązanie będzie znosiło odpowiedzialność za pracownika, który nielegalnie został zatrudniony oraz otrzymywał część wynagrodzenia „pod stołem”, natomiast konsekwencje dotyczące podatku dochodowego poniesie pracodawca.

Następnym rozwiązaniem wynikającym z wprowadzanych zmian mających przeciwdziałać szarej strefie jest propozycja wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”. W wyniku tych zmian pracodawca przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym od osoby fizycznej.

Również kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenie emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia – rozwiązanie to dotyczy analogicznie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas składki pracowników należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego oraz wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem” będą w całości finansowane przez pracodawcę.

Proponowane zmiany znajdą zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia oraz nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od dnia wejścia w życie ustawy.

 

12. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego

Zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez:

 • doprecyzowanie i uszczelnienie przepisów odnoszących się do dochodów z Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej;

 • wprowadzenie podstawy do opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów, w celu wyeliminowania możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania;

 • wprowadzenie przepisów ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych sztucznych kosztów w związku z wypłatą świadczeń będących tzw. „ukrytą dywidendą”;

 • uszczegółowienie kryterium zarządu na terytorium Polski w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

13. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI

Proponowana zmiana w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. dotycząca art. 17 ust. 1 pkt 34a ma na celu uszczelnienie i doprecyzowanie poprzez zniesienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu. Projekt ustawy wskazuje, że ze zwolnienia będą mogli korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu i uzyskiwane przez nich dochody pochodzą wyłącznie z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji.

 

14. Zmiany w zakresie małej klauzuli

W ramach projektu wprowadzone mają zostać zmiany uszczelniające w odniesieniu do małej klauzuli zawartej w art. 17 ust 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych mających na celu uniknięcie opodatkowania z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych podjętych przez podatnika celem uzyskania zwolnienia podatkowego. Do tych czynności zaliczyć można np. wystąpienie schematów optymalizacji podatkowej dotyczących wykorzystania dochodu zwolnionego z opodatkowania uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

 

15. Ulga konsolidacyjna

Założenia przedstawione w projekcie mają na celu wsparcie podatnika decydującego się na międzynarodowy rozwoju swojego przedsiębiorstwa, za pomocą preferencyjnego traktowania poniesionych kosztów związanych z owym rozwojem.

Zgodnie z projektem i planowanymi zmianami, podatnik ponoszący koszty na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółek kapitałowej, miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Przewidziana maksymalna wielkość pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł.

Do wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej zaliczyć będzie można wydatki na obsługę prawną transakcji, odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty skarbowe, sądowe i notarialne. Nie będą jednak podlegały zaliczeniu wydatki takie jak cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego.

Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu następujących warunków:

 • spółka której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,

 • główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową).

 

16. Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane zmiany wprowadzające przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przewidują rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych jak i również podmiotów chcących wycofać się z działań optymalizacyjnych.

Z tych przepisów będą mogli skorzystać podmioty, którzy osiągnięte dochody nie zadeklarowali w całości lub w części do opodatkowania w Polsce dla celów podatku dochodowego od osób prawnych albo nie dokonali w prawidłowy sposób poboru podatku (jako płatnicy) od tych podmiotów. Dotyczy to sytuacji, gdy w przeszłości doszło do m.in.:

 • nieujawnienia dochodów w całości lub w części;

 • nieujawnienia źródła powstania dochodów;

 • przeniesienia lub utrzymania formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce, w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.;

 • stosowania postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów;

 • osiągnięcia korzyści podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej;

 • zmiany rezydencji podatkowej.

Przejściowy podatek będzie dobrowolny, co oznacza że podatnicy i płatnicy do końca 2022 r. będą mogli dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu po uprzednio przeprowadzonej własnej sytuacji prawno-podatkowej. Wyłączeniem nieobejmującym skorzystania z przejściowego podatku będzie sytuacja, w której podatnik uzyskał korzyść podatkową w związku z popełnieniem przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.  

  Opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym będzie dobrowolne, co oznacza że podatnicy i płatnicy dobrowolnie  w okresie do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawno-podatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został w pełni obiektywnie i uczciwie zadeklarowany do opodatkowania albo w ogóle nie został zadeklarowany do opodatkowania.

 

Zgodnie z założeniami projektu, powyższe zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

[1] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1426)

[2] rozumie się przez to: udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusza spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, oraz komandytariusza i komplementariusza spółki komandytowej

[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1406)

[4] Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154.

[5] Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954.

[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080

 

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

SPIS TREŚCI:
1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa)
3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników
4. Zakres zwolnień przedmiotowych
5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
6. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)
7. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)
8. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
   8.1. Korekty cen transferowych
   8.2. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
   8.3. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego
   8.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
9. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
10. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych
11. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”
12. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego
13. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI
14. Zmiany w zakresie małej klauzuli
15. Ulga konsolidacyjna
16. Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Planowane zmiany przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczą m.in. propozycji na rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Z uwagi na wysokie zainteresowanie tą formą opodatkowania przewidziane zostało rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu oraz złagodzenie warunków niezbędnych do spełnienia celem wyboru tej formy.

Objęcie ryczałtem od dochodów jak najszerszego grona przedsiębiorców z sektora MŚP, pozwoli im na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, w wyniku przesuniętego momentu powstania obowiązku podatkowego – do momentu wypłaty zysku. W szczególności zmiany zakładają:

 1. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem włączając w to spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
 2. rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu;
 3. rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego;
 4. dopasowanie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a nawet (w niektórych przypadkach) zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania;
 5. przeniesienie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych wypracowanych w okresie opodatkowania ryczałtem na czas faktycznej dystrybucji.

W związku z prezentowaną zmianą, zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[1] od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika[2] z wypłat podzielonych zysków spółki, które zostały osiągnięte w okresie opodatkowania ryczałtem, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[3]. Jeżeli wypłaty pochodzą z podziału zysków, wówczas podlegają pomniejszeniu o:

 • 75% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki – dotyczy małych podatników lub podatników rozpoczynających prowadzenie działalności albo
 • 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku innych podatników kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki.

W przypadku wypłat podzielonych zysków przez spółkę będącą podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek (inne niż mały podatnik lub podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą), która poniosła określony poziom nakładów inwestycyjnych w danym okresie
i uzyskała prawo do pomniejszenia stawki ryczałtu o 5% od wypłaty podzielonych zysków, wówczas pomniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki.

W art. 41 ust. 4ab została wprowadzona zmiana stanowiąca, że spółki dokonujące wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. są zobowiązane jako płatnicy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., z uwzględnieniem zasad określnych w art. 30a ust. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..

 

2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa). Zmiana ta jest skierowana do podatników, którzy w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt. Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom, osiągającym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy podatku kosztów dotyczących produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jednak ustawodawca zakłada, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach ulgi nie będą brane pod uwagę wszystkie działania mające na celu uzyskanie certyfikatów i zezwoleń. Wsparcie będzie obejmowało te działania, które zmierzają do uzyskania przez podatnika tylko tych certyfikatów i zezwoleń, bez których zgodnie
z obowiązującym prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu.

 

3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników

Obecnie, jeżeli podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), ma możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych przewidzianych w ustawach podatkowych w ramach ulgi B+R w wysokości 200%. Natomiast podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć jedynie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Powyższe dotychczasowe rozwiązania mają być zmienione na korzyść podatników, gdyż projektowane działania umożliwiają odliczenie powyższych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników.

W świetle obowiązujących przepisów wynika, że ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczaniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% peryferyjnej stawce podatku w ramach IP Box. Nie ma zatem możliwości równoczesnego stosowania ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Proponowana zmiana umożliwi symultaniczne korzystanie z ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box.

W ramach ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje odliczenie, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej (pozostający w ogólnym czasie pracy) w danym miesiącu wynosił co najmniej 50%, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenie lub umowy o działo w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosił co najmniej 50%.

 

4. Zakres zwolnień przedmiotowych

W ramach planowanej zmiany pojawi się nowy katalog zwolnień przedmiotowych:

 • zwolnienie dotyczące dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego
  w rozumieniu art. 2 lit.e Umowy między RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.[4] mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz,
 • zwolnienie dla przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, muzeom lub bibliotekom[5].

 

5.  Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Nowe rozwiązanie w podatku dochodowym, mające na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego polegać będzie na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik pomimo zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, dostanie prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym dzięki odliczeniu od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego jak i również finansowanie stypendiów sportowych.

W przypadku ulgi na działalność kulturową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na działalność kulturową co w rozumieniu ustawy oznacza tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, a także jej finansowanie przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały poniesione wydatki na stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo sporcie oraz stypendia naukowe dla doktorantów. Dodatkowo odliczeniu podlegać będą koszty opłat dotyczących kształcenia zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowym instytutem naukowym, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub instytutem badawczym. Odliczenie nie znajdzie zastosowania do podatnika będącego założycielem uczelni niepublicznej.

 

6. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)

W ramach projektu przewiduje się złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania, a także zabezpieczenie podatkowych grup kapitałowych przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności. Działania te mają na celu umożliwienie tworzenia podatkowych grup kapitałowych przez mniejsze podmioty oraz urealnienie obecnie funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK.

 

7. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)

Preferencja podatkowa dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej ma na celu wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów w związku z „wejściem na giełdę”.

Zgodnie z projektowanymi zmianami podstawa opodatkowania ustalana zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d i 18ea-18ec ww. ustawy, będzie mogła być pomniejszona o kwotę stanowiącą:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, poniesienie opłaty notarialnej, sądowej, skarbowej i giełdowej oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym podatkowego i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych[6].

 

8. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych

8.1.  Korekty cen transferowych

W wyniku planowanych zmian będzie istnieć możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus, w sytuacji gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości. Dodatkowo zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

 

8.2. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

W projekcie przedstawiona została propozycja zmian dotyczących wydłużenia terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, w wyniku, których to lokalną dokumentację należy sporządzić w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Chcący uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej: w przypadku depozytu jest to wartość kapitału, w przypadku umów ubezpieczenia lub reasekuracji jest to suma ubezpieczenia, a w przypadku spółek niebędących osobą prawną jest to łączna wartość wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną.

 Dodatkowo przewidziane zostały wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • dla transakcji kontrolowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi polskimi rezydentami;
 • zwolnione z obowiązku będą transakcje kontrolowane objęte porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym;
 • zwolnione z obowiązku będą transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie „czystego fakturowania”.

Planowane zmiany dotyczące mikro i małych przedsiębiorców, a także transakcji z tzw. rajami podatkowymi będą miały zastosowanie do dokumentacji cen transferowych sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.

W odniesieniu do „czystego fakturowania” zwolnienie z obowiązku dokumentacji ograniczone będzie kilkoma warunkami celem uniknięcia ryzyka zaniżenia dochodu w transakcjach kontrolowanych:

 • transakcja refakturowana nie powinna wiązać się z przyrostem wartości dobra lub usługi, których koszt zakupu jest refakturowany;
 • w przypadku rozliczenia nie stosuje się klucza alokacji (brak zastosowania klucza alokacji przy refakturowaniu jest zgodny z zasadą ceny rynkowej), wydatek należy rozliczyć (przenieść) na jeden podmiot powiązany w całości;
 • rozliczenie nie może być bezpośrednio powiązane z inną transakcją kontrolowaną (refakturowanie wydatków z tytułu kosztów mediów, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nie będzie wówczas uznawane za zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego);
 • rozliczenie wydatku pomiędzy podmiotami powiązanymi na rzecz podmiotu niepowiązanego powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego przez podmiot powiązany ponoszący wydatek;
 • podmiot przenoszący wydatek nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

 

8.3. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

W projekcie przedstawiono ułatwienie polegające na wydłużeniu terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu z 7 do 14 dni. Zgodnie z nowelizacją organ podatkowy będzie uprawniony do skierowania do podatnika żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w odniesieniu do wskazanych transakcji kontrolowanych, wobec których podatnikowi przysługuje zwolnienie ze względu na skorzystanie z mechanizmu safe harbour. Jednak organ podatkowy będzie obowiązany wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.2.

 

8.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Przewiduje się likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz rezygnację z potwierdzenia, że sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz, że do ww. formularzy dodany zostanie drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych.

W związku z powyższym podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu tylko jeden zintegrowany formularz.

 

9. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła

W ramach projektu zmiany dotyczące podatku u źródła polegają na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego odnośnie stosowania procedury zwrotu podatku oraz mają na celu poszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – obniżenie stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła. Zmiany dotyczą również wypłat należności przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.

 

10. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych

Podstawowym celem zawartych w projekcie zmian jest stworzenie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków do zakładania i kontroli grup holdingowych oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego celem zachęcenia do powrotu polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. Zakładane preferencje będą opierały się na poniższych filarach:

 • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidendy otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

            Z powyższych preferencji będzie można skorzystać pod warunkiem posiadania przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.

 

11. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”

W projekcie zaprezentowane zostało rozwiązanie odnoszące się do kwestii nielegalnego zatrudnienia pracowników oraz nieujawnienia jego części wynagrodzenia.

W wyniku prezentowanych zmian proponowane rozwiązanie będzie znosiło odpowiedzialność za pracownika, który nielegalnie został zatrudniony oraz otrzymywał część wynagrodzenia „pod stołem”, natomiast konsekwencje dotyczące podatku dochodowego poniesie pracodawca.

Następnym rozwiązaniem wynikającym z wprowadzanych zmian mających przeciwdziałać szarej strefie jest propozycja wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”. W wyniku tych zmian pracodawca przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym od osoby fizycznej.

Również kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenie emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia – rozwiązanie to dotyczy analogicznie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas składki pracowników należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego oraz wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem” będą w całości finansowane przez pracodawcę.

Proponowane zmiany znajdą zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia oraz nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od dnia wejścia w życie ustawy.

 

12. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego

Zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez:

 • doprecyzowanie i uszczelnienie przepisów odnoszących się do dochodów z Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej;
 • wprowadzenie podstawy do opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów, w celu wyeliminowania możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania;
 • wprowadzenie przepisów ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych sztucznych kosztów w związku z wypłatą świadczeń będących tzw. „ukrytą dywidendą”;
 • uszczegółowienie kryterium zarządu na terytorium Polski w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

13. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI

Proponowana zmiana w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. dotycząca art. 17 ust. 1 pkt 34a ma na celu uszczelnienie i doprecyzowanie poprzez zniesienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu. Projekt ustawy wskazuje, że ze zwolnienia będą mogli korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu i uzyskiwane przez nich dochody pochodzą wyłącznie z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji.

 

14. Zmiany w zakresie małej klauzuli

W ramach projektu wprowadzone mają zostać zmiany uszczelniające w odniesieniu do małej klauzuli zawartej w art. 17 ust 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych mających na celu uniknięcie opodatkowania z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych podjętych przez podatnika celem uzyskania zwolnienia podatkowego. Do tych czynności zaliczyć można np. wystąpienie schematów optymalizacji podatkowej dotyczących wykorzystania dochodu zwolnionego z opodatkowania uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

 

15. Ulga konsolidacyjna

Założenia przedstawione w projekcie mają na celu wsparcie podatnika decydującego się na międzynarodowy rozwoju swojego przedsiębiorstwa, za pomocą preferencyjnego traktowania poniesionych kosztów związanych z owym rozwojem.

Zgodnie z projektem i planowanymi zmianami, podatnik ponoszący koszty na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółek kapitałowej, miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Przewidziana maksymalna wielkość pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł.

Do wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej zaliczyć będzie można wydatki na obsługę prawną transakcji, odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty skarbowe, sądowe i notarialne. Nie będą jednak podlegały zaliczeniu wydatki takie jak cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego.

Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu następujących warunków:

 • spółka której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
 • główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową).

 

16. Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane zmiany wprowadzające przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przewidują rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych jak i również podmiotów chcących wycofać się z działań optymalizacyjnych.

Z tych przepisów będą mogli skorzystać podmioty, którzy osiągnięte dochody nie zadeklarowali w całości lub w części do opodatkowania w Polsce dla celów podatku dochodowego od osób prawnych albo nie dokonali w prawidłowy sposób poboru podatku (jako płatnicy) od tych podmiotów. Dotyczy to sytuacji, gdy w przeszłości doszło do m.in.:

 • nieujawnienia dochodów w całości lub w części;
 • nieujawnienia źródła powstania dochodów;
 • przeniesienia lub utrzymania formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce, w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.;
 • osiągnięcia korzyści podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej;
 • zmiany rezydencji podatkowej.

Przejściowy podatek będzie dobrowolny, co oznacza że podatnicy i płatnicy do końca 2022 r. będą mogli dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu po uprzednio przeprowadzonej własnej sytuacji prawno-podatkowej. Wyłączeniem nieobejmującym skorzystania z przejściowego podatku będzie sytuacja, w której podatnik uzyskał korzyść podatkową w związku z popełnieniem przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.  

 

Co do zasady przewiduje się, że powyższe zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

[1] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1426)

[2] rozumie się przez to: udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusza spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, oraz komandytariusza i komplementariusza spółki komandytowej

[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1406)

[4] Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154.

[5] Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954.

[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Opcja opodatkowania usług finansowych

Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41 przedmiotowej ustawy zwalnia się od podatku odpowiednio:

 

1. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;

 

2. usługi zarządzania:

a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,

d) otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,

e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,

f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

g) pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

 

3. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

 

4. usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

 

5. usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

 

6. usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a) spółkach,

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

 

7. usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 i 355), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

W związku z powyższym podatnicy świadczący usługi mieszczące się w powyższym zakresie korzystają obligatoryjnie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (w zakresie tychże usług).

Projekt ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. możliwości rezygnacji przez podatników z powyższych zwolnień (fakultatywne opodatkowanie). Opcja ta ma dotyczyć jednak jedynie usług świadczonych na rzecz podatników, a zatem tego typu usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT w dalszym ciągu będą zwolnione z tego podatku (nawet w przypadku wyboru rezygnacji ze zwolnienia). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy: „Na gruncie przepisów dyrektywy 2006/112/WE usługi finansowe korzystają zasadniczo ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 135 ust. 1 lit. b-g dyrektywy 2006/112/WE). Państwa członkowskie mogą jednakże wprowadzić możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania świadczonych przez niego usług finansowych. Opcja ta uregulowana została w art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie mogą przyznać podatnikom prawo wyboru opodatkowania transakcji finansowych, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b-g. Państwa członkowskie zobowiązane są przy tym określić szczegółowe zasady korzystania z prawa wyboru opodatkowania usług finansowych, mogą również ograniczyć zakres tego prawa. Należy podkreślić, że przewidziana w art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE opcja opodatkowania nie dotyczy usług ubezpieczeniowych.

Opcję opodatkowania usług finansowych wprowadziło dotychczas 8 państw członkowskich, m.in. Austria, Belgia, Francja i Niemcy. Państwa, które przyznały podatnikom prawo wyboru opodatkowania usług finansowych na podstawie art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE, stosują przy tym różne modele opodatkowania. Przykładowo, wprowadzone we Francji rozwiązanie przewiduje możliwość wyboru przez podatnika opcji opodatkowania usług finansowych, przy czym dokonanie takiego wyboru oznacza konieczność opodatkowania VAT wszystkich świadczonych przez tego podatnika usług finansowych, zarówno wykonywanych na rzecz podatników, jak i podmiotów niebędących podatnikami (np. osób fizycznych). Z kolei Niemcy stosują możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych wyłącznie w relacjach B2B, czyli usług świadczonych na rzecz podatników. Niektóre państwa, stosując opcję wyboru przez podatnika możliwości opodatkowania usług finansowych, ograniczają taki wybór do określonych rodzajów usług.

W projekcie ustawy proponuje się, zgodnie z art. 137 ust. 1 lit a dyrektywy 2006/112/WE, wprowadzenie w Polsce możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania wykonywanych przez niego usług finansowych. Proponuje się przy tym wprowadzenie modelu niemieckiego, polegającego na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.

Przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych ma na celu zapewnienie większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym, co mogłoby stanowić dodatkową zachętę do lokowania w Polsce nowych inwestycji podmiotów z branży finansowej. Obecnie stosowane zwolnienie od podatku powoduje, że podatek naliczony związany ze świadczeniem tych usług nie podlega co do zasady odliczeniu. Opodatkowanie usług finansowych spowoduje powstanie u podmiotów świadczących te usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług. Z kolei podmioty będące podatnikami – nabywcy takich opodatkowanych usług finansowych – będą miały prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie opodatkowanych usług finansowych na ogólnych zasadach, tj. jeżeli usługi te będą związane z wykonywaniem przez nich czynności opodatkowanych”.

 

Jak w praktyce ma wyglądać przedmiotowa rezygnacja ze zwolnienia? Najistotniejsze regulacje w tym zakresie stanowią, iż:

1. rezygnacja ze zwolnienia nie będzie możliwa jedynie do wybranych usług – innymi słowy: jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z przedmiotowej opcji, to wszystkie wskazane wcześniej usługi świadczone na rzecz podatników (B2B) będzie miał obowiązek opodatkować podatkiem od towarów i usług;

 

2. w związku z brakiem dodatkowych regulacji w zakresie możliwości stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług do przedmiotowych usług należy uznać, że będą one opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług, która obecnie wynosi 23%;

 

3. w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podatnik będzie miał obowiązek opodatkowywać przedmiotowe usługi przez okres co najmniej 2 lat od momentu rezygnacji ze zwolnienia od podatku; dopiero po upływie tego okresu będzie możliwe ponowne skorzystanie z możliwości zwolnienia przedmiotowych usług;

 

4. podatnik korzystający z opcji będzie miał obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; w przypadku podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni powstanie dodatkowo obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny;

 

5. warunkiem ponownego skorzystania ze zwolnień będzie złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego pisemnego zawiadomienia, przed początkiem okresu rozliczeniowego od którego podatnik chce ponownie skorzystać ze zwolnień; w takiej sytuacji podatnik będzie miał obowiązek korzystania ze zwolnień przez okres 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik ponownie skorzystał ze zwolnień.

 

Maciej Jendraszczyk
Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy
nr wpisu 12 238
tel. 61 848 33 48
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy, lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

PAKIET SLIM VAT 2

Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2, po poprawkach Senatu RP została przekazana do Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów podkreśla, że pakiet Slim VAT 2 wpisuje się w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministerstwa Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Zmiany w przeważającej większości mają wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

W zakresie podatku od towarów i usług ustawa przewiduje następujące zmiany:

1. Transakcje łańcuchowe (art. 22 ust 2e i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa jednoznacznie, której dostawie będzie przyporządkowana wysyłka lub transport towarów, gdy w transakcji łańcuchowej to nie nabywca lub podmiot pośredniczący organizują transport. Założeniem będzie, że jeśli transport jest organizowany przez pierwszego lub ostatniego nabywcę, to wysyłka lub transport towarów będzie przyporządkowany dostawie organizowanej przez pierwszego lub ostatniego nabywcę.

 

2. Zmiana zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług (art. 86 ust. 10b i 10h ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

Zmiany w zakresie art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. mają na celu modyfikację warunku polegającego na ustanowieniu terminu, zgodnie z którym skorzystanie z prawa do odliczenia jest uzależnione od wykazania w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy – zmiana ta stanowi realizację wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A. Trybunał uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie terminu odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Chodzi o obecnie obowiązującą zasadę, zgodnie z którą odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod warunkiem, że podatnik wykaże ten VAT należny w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym przypadku, podatek naliczony wykazywany jest na „bieżąco”. Zdaniem Trybunału, nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest VAT należny. Rozwiązania takie wykraczają bowiem poza to, co jest konieczne do zapewnienia prawidłowego poboru podatku oraz zapobiegania oszustwom podatkowym. Dostosowując przepisy do powyższego orzeczenia, odstąpiono od tego warunku.

W ślad za powyższą zmianą należało również dokonać identycznej zmiany w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, odnoszącym się do transakcji importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa, rozliczanych w ramach systemu odwrotnego obciążenia. W związku z powyższym w zakresie tych transakcji zrezygnowano z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadkach w nich wskazanych, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

W odniesieniu do prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nadal utrzymany pozostanie warunek otrzymania faktury, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Należy wskazać, że w wyroku w sprawie C-895/19 TSUE nie zakwestionował istniejącego warunku. Uwzględniając jednak wyrok Trybunału, aby umożliwić podatnikom realizację prawa od odliczenia VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest podatek należny, konieczna jest zmiana art. 86 ust. 10h ustawy z dnia 11 marca 2004 r.. Zgodnie bowiem z obecnym brzmieniem tego przepisu, jeżeli podatnik otrzyma fakturę w terminie późniejszym niż określony w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r., może on dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał fakturę.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 10h ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podatnik w powyżej opisanej sytuacji będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zadeklarował podatek należny.

Zmiana powyższych przepisów obowiązywać będzie od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

 

3. Odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę (art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

Zmiana przewiduje, że w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej:

 • za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
 • za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

– nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo.

 

4. Korekta „in minus” w przypadku importu usług i WNT (art. 29a ust. 15a, art. 30a ust. 1a i art. 86 ust. 19c ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

Ustawa zakłada uregulowanie zasad  dotyczących okresu, w którym podatnik powinien rozliczyć korektę obniżającą podstawę opodatkowania w przypadku importu usług oraz WNT. Aktualnie, w związku z brakiem ustawowych regulacji w tym zakresie, podatnicy bazują na praktyce organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. Planowana nowelizacja ma natomiast jednoznacznie potwierdzić i uporządkować tę praktykę. Tym samym, w ustawie z dnia11 marca 2004 r. wprost znaleźć się ma przepis wiążący moment ujęcia korekty z momentem powstania jej przyczyny. Tym samym:

 • korekta spowodowana przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość) będzie musiała zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano pierwotną transakcję,
 • korekta spowodowana przyczynami zaistniałymi już po dokonaniu transakcji (np. udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta) będzie rozliczana na bieżąco, w deklaracji za miesiąc zaistnienia przyczyny korekty.

Korekta po stronie podatku należnego będzie wiązała się z obowiązkiem dokonania analogicznej korekty po stronie podatku naliczonego w tym samym okresie.

 

5. Korekta deklaracji z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6a i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

Zmiana ma na celu umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. W przypadku gdy podatnik nie rozliczy podatku w prawidłowej wysokości i nie złoży w terminie stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji. Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami. Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej dotyczyć będzie podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym, z którego podatek nie został w całości rozliczony w deklaracji podatkowej. 

Przed zmianą przepisów wprowadzoną z dniem 1 października 2020 r. mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. warunkiem do skorzystania z rozliczenia zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. było przedstawienie naczelnikowi urzędy celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W praktyce przepis ten umożliwiał podatnikowi dokonanie korekty deklaracji w przypadku stwierdzenie przez tego podatnika lub jego przedstawiciela, że wykazana została nieprawidłowa kwota podatku i przedstawienia w terminie dokumentów potwierdzających  prawidłowe rozliczenie podatku.  Obecnie przepisy uniemożliwiają dokonanie korekty po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik miał rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów. Powyższe rozwiązanie przywróci stosowaną wcześniej przez podatników praktykę.

Zmiana powyższych przepisów obowiązywać będzie od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

 

6. Sprzedaż nieruchomości (art. 43 ust. 10 pkt 2 oraz art. 43 ust 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

Ustawa przewiduje dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w samym akcie notarialnym. Zmiana brzmienia art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 200 4r.  wprowadza dla dokonującego dostawy i nabywcy budynku, budowli lub ich części możliwość złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy tych obiektów zgodnie z:

 • dotychczasowym rozwiązaniem (lit. a), tj. przed dniem dokonania dostawy tych obiektów – właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub
 • rozwiązaniem dodatkowym (lit. b) – w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów.

W efekcie zmiana art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b stanowi alternatywę dla podatników VAT w stosunku do dotychczasowego rozwiązania zawartego w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. a – obowiązku złożenia najpóźniej przez dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego ds. VAT.

Oznacza to, że strony dostawy budynku, budowli lub ich części będą mogły dokonać wyboru i albo złożyć właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego ds. VAT zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy tych obiektów – najpóźniej na dzień przed dokonaniem dostawy tej nieruchomości, albo złożyć to oświadczenie w akcie notarialnym.

Dopuszczalne jest zatem zawarcie w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia nabywcy i dostawcy o wyborze opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.

Do oświadczeń złożonych przez strony dostawy tych obiektów zarówno właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, jak i do oświadczeń złożonych w akcie notarialnym będzie miał zastosowanie art. 43 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie to musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy oraz adres budynku, budowli lub ich części, a także (w przypadku oświadczenia złożonego do naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem dostawy nieruchomości) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy „(…) brzmienie proponowanego art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b wskazuje na oświadczenie, które mogą złożyć zarejestrowani podatnicy VAT czynni przed notariuszem w akcie notarialnym.

Przy czym projektowane w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b rozwiązanie nie generuje odrębnego obowiązku przekazywania przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy odpisu aktu notarialnego, w którym zawarto oświadczenie.

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania oznacza efektywnie, że podatnicy dokonujący wyboru złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym, nie będą mieli odrębnego obowiązku składania, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, oświadczenia dotyczącego wyboru opodatkowania przed dokonaniem tej dostawy”.

 

7. Samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)- zmiana terminu złożenia VAT 26.

Zmiana przewiduje wydłużenie terminu obowiązku składania VAT-26 od samochodów używanych w 100% w działalności gospodarczej, a więc takich, w stosunku do których jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu oraz, które nie są wykorzystywane w żaden sposób na użytek prywatny, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z takim samochodem; informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie; w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa powyżej, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

 

8. Ulga na złe długi (art. 89a i 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)

 Ustawa przewiduje dostosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. do orzeczenia TSUE z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie C-335/19, w którym Trybunał stwierdził niezgodność polskich regulacji w obszarze ulgi na złe długi z Dyrektywą VAT. W wyniku realizacji orzeczenia Trybunału, pakiet SLIM VAT 2 zniesie obecne wymogi zastosowania ulgi w zakresie tego, by dłużnik na moment dostawy towarów / świadczenia dla niego usług oraz na dzień poprzedzający korektę deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. Proponowane zmiany przewidują jednak utrzymanie wymogu, by na dzień poprzedzający złożenie korekty wierzyciel pozostawał zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Ponadto, ustawa przewiduje dopuszczenie stosowania ulgi w przypadku, gdy nabywcą (dłużnikiem) są osoby fizyczne lub podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia. W tym przypadku jednak Ministerstwo chce wprowadzić dodatkowe elementy zabezpieczające przed wykorzystywaniem ulgi na złe długi w celach oszustw lub wyłudzeń VAT – korekty będzie można dokonać, jeżeli wierzytelność zostanie potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana do postępowania egzekucyjnego lub wierzytelność zostanie wpisana do krajowego rejestru długów lub wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką.

Dodatkowo, pakiet zakłada również wydłużenie terminu na skorzystanie z mechanizmu z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

 

9. Definicja „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”

Modyfikację definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej” w związku z opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Unii Europejskiej, poprzez skreślenie wyrazów odnoszących się do tego państwa w powyższych definicjach.

 

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie Prawo bankowe.

 

Do najważniejszych zmian należy:

 • konsolidacja środków na rachunku VAT,
 • możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników,
 • realizację uwalniania środków z rachunków technicznych – podatnik może wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym. 

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego
tel. 22 517 30 76
katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR

Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.: ?Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: (1) zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie?.

 

W § 1 rozporządzenia zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.[2] Według art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.: ?Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych?. 

         

Według §2 rozporządzenia wprowadzane zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych, czyli subwencji umorzonych, od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. To bardzo istotne, ponieważ pierwsze umorzenia zostały udzielone przez Polski Fundusz Rozwoju właśnie 1 czerwca 2021 r. Dochodem lub przychodem jest kwota umorzonej subwencji.                                                                                           

Z punktu widzenia podatników bardzo istotne jest to, że brak podatku dochodowego od umorzenia subwencji PFR nie wpłynie negatywnie na kwalifikację kosztów uzyskania przychodu w przyszłości (chodzi o koszty sfinansowane subwencją). Według komunikatu Ministerstwa Finansów wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Nie trzeba wykluczać z kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które zostały sfinansowane pieniędzmi z Tarczy Finansowej PFR.                                                                                                        

Jak wynika z §3 rozporządzenia, powyższe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (jeszcze przed 20 lipca 2021 r., czyli przed terminem rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy).    

         

              


[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2021 r. poz. 1010.

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless (czyli w sposób bezgotówkowy).

Projekt programu Podatnik bezgotówkowy przewiduje możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z jednego z dwóch przygotowanych „pakietów”:

 

Pakiet silver

Pierwsza z propozycji przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają korzystać z płatności bezgotówkowych. Pakiet silver zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej na zakup terminala w podatku dochodowym. Projekt zakłada, że wydatki na nabycie terminala

płatniczego i obsługę kart płatniczych będą:

− w 100% zaliczane do kosztów uzyskania przychodów;

− ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Według projektu ulga ma obejmować szereg kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych takich jak: opłaty za najem, opłaty interchange, opłaty systemowe. Projektowana

maksymalna wysokość odliczenia ma wynosić 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas rejestrujących – 2500 zł.

 

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok, a także przedsiębiorcy, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych również po zakończeniu programu. Wskazani podatnicy będą mieli prawo do skorzystania z ulgi podatkowej na terminal w okresie do 2 lat odkąd zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych.

 

Pakiet gold

Druga propozycja skierowana jest do podatników bezgotówkowych, czyli – zgodnie z projektem – Klientów Premium. Klienci Premium otrzymają dwie korzyści:

− bezterminową ulgę na terminal w podatku dochodowym. Odliczenie będzie przysługiwać przedsiębiorcy w wysokości 200%, a maksymalny jego limit będzie wynosił 2000 zł rocznie. Z preferencyjnej ulgi na terminal będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który będzie podatnikiem bezgotówkowym przez okres co najmniej 7 miesięcy w roku podatkowym;

− zwrot VAT w terminie 15 dni.

Aby podatnik mógł skorzystać z pakietu gold, jego przedsiębiorstwo będzie musiało osiągać sprzedaż rejestrowaną na kasie fiskalnej online w wysokości co najmniej 50 tys. zł, z czego minimum 65 % ma mieć formę bezgotówkową. Po dwóch latach próg minimalny wzrośnie do 80 %. Ponadto, przedsiębiorca będzie musiał być detalistą – 80 % jego klientów stanowić będą musieli konsumenci.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że program nie będzie wiązał się z żadnymi szczególnymi

formalnościami. Klienci Premium chcący skorzystać z przyspieszonego zwrotu podatku będą

zobowiązani wyłącznie do wskazania takiego żądania w przesyłanym za dany miesiąc pliku

JPK_VAT. Status podatnika bezgotówkowego będzie weryfikowany przez KAS poprzez

zestawienie informacji dotyczących kas online z plikami JPK.

 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, poprzez wprowadzenie programu Podatnik bezgotówkowy przedsiębiorstwa uzyskają dodatkowe ulgi podatkowe, a także większą płynność poprzez możliwość uzyskania szybkiego zwrotu podatku VAT.

Zakłada się, że program Podatnik bezgotówkowy wejdzie w życie na początku 2022 roku.

dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego
tel. 22 517 30 76
katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Prawnik, konsultant podatkowy 
tel. 32 259 71 50 
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

GRUPY VAT – propozycje i kierunki zmian

Art. 15a ustawy o VAT[1] – istota grupy VAT

Proponowana zmiana przewiduje możliwość uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i usług przez grupę podatników ściśle powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

Regulacja ta implementuje do krajowego porządku prawnego art. 11 dyrektywy 2006/112/WE. Głównym skutkiem wprowadzenia systemu grupowego rozliczania VAT, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE jest umożliwienie traktowania podmiotów, którzy są ściśle powiązani pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym, nie jako odrębnych podatników VAT, lecz jako jednego podatnika. Innymi słowy, pewna liczba ściśle powiązanych ze sobą podatników ulega połączeniu w jednego nowego podatnika do celów VAT.

Grupę VAT można opisać jako prawną formę współdziałania do celów VAT. Jako szczególny rodzaj podatnika istnieje ona tylko do celów VAT. Choć każdy członek grupy zachowuje swoją formę prawną to utworzeniu grupy do celów VAT nadaje się nadrzędne znaczenie (na gruncie ustawy o VAT) w stosunku do form prawnych przewidzianych np. w prawie cywilnym lub w prawie spółek. Tak więc po przystąpieniu do grupy VAT, jakakolwiek możliwa, istniejąca jednocześnie forma prawna członka grupy traci znaczenie do celów VAT, a członek grupy staje się częścią nowego odrębnego podatnika VAT ? grupy VAT.

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy tworzący podatkową grupę kapitałową mający siedzibę na terytorium kraju. Grupę VAT mogą również utworzyć podmioty, które tworzą PGK wraz z oddziałami podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju w zakresie w jakim stanowią stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W konsekwencji oparcia instytucji grupy VAT zasadniczo o podmioty tworzące podatkową grupę kapitałową zdefiniowaną w ustawie CIT, żeby uzyskać status podatnika w podatku od towarów i usług, w pierwszej kolejności należy spełnić warunki dla uzyskania statusu podatnika w CIT przewidziane dla PGK a następnie spełnić warunki przewidziane w ustawie o VAT.

Podkreślić należy, że warunki umożliwiające tworzenie grup VAT znajdujące się w dodawanych do ustawy o VAT regulacjach oraz możliwość dołączania do grupy VAT oddziałów podmiotów zagranicznych są elementami konstrukcji wprowadzanej instytucji grup VAT, które wynikają z regulacji Dyrektywy VAT i były istotnym elementem konsultacji z Komitetem ds. VAT. Podczas prowadzonych konsultacji Komitet ds. VAT wskazywał na konieczność ujęcia w regulacjach ustawy o VAT zarówno warunków dotyczących powiązań jak i ich definicji oraz umożliwienia wchodzenia w skład grup VAT również oddziałom podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju.

Dodatkowe warunki w ustawie o VAT zostały szczegółowo rozwinięte w projektowanym art. 15a ust. 3-5 stanowiąc w tym zakresie implementację założeń przewidzianych w Dyrektywie VAT z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku interpretacyjnego TSUE w przedmiotowym zakresie.

Jako pierwsze należy wymienić powiązania finansowe, które zostały określone jako posiadanie przez jeden z podmiotów tworzących grupę VAT bezpośredniego 75% udziału w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych podmiotów.

Następnym zagadnieniem warunkującym możliwość powstania grupy VAT jest istnienie powiązań o charakterze ekonomicznym. Należy rozumieć przez to nie tylko taki sam charakter głównej działalności członków grupy, ale także uzupełnianie się i współzależność prowadzonej działalności czy też prowadzenie działalności w całości lub w dużej mierze wykorzystywanej przez członków grupy. Wyklucza to sztuczne struktury podmiotów pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego z możliwości uznania za jednego podatnika. Jeżeli podmioty, których działalność gospodarcza byłaby całkowicie niezwiązana mogłyby utworzyć grupę VAT, nie zaistniałby wymóg powiązań ekonomicznych określony w artykule 11 Dyrektywy VAT.

Jeśli chodzi o pierwszy wariant, powiązanie ekonomiczne należy uznać za istniejące, jeśli działalność członków grupy VAT jest tego samego rodzaju, nawet jeżeli ich działania są prowadzone w różnych sektorach gospodarki.

Komplementarna lub wzajemna działalność członków, może natomiast obejmować  przypadki, gdy towary lub usługi wytwarzane przez członka grupy VAT są niezbędne do działania dla innych członków (np. firma produkująca części samochodowe dla producenta samochodów); oraz przypadki, w których towary lub usługi są konsumowane wspólnie (np. członek grupy VAT dostarczający usługi posprzedażowe produktów klientom, którzy zakupili produkty od innego członka).

Ostatni wariant, który odnosi się do działalności członków grupy VAT, którzy całkowicie lub częściowo działają na korzyść innych członków, może obejmować przypadki, w których podmiot bezpośrednio dostarcza towary lub usługi innemu członkowi, nawet jeśli działalność tego ostatniego nie jest koniecznie zależna od tych dostaw lub usług (np. usługi wsparcia administracyjnego).

Ostatnim elementem powiązań pozostają te o charakterze organizacyjnym. Całkowicie lub częściowo dzielone struktury zarządzania skutkują podejmowaniem decyzji w grupie VAT przez jeden podmiot, który zapewnia strategiczne przywództwo dla całej grupy VAT będącej już w rozumieniu VAT pojedynczym podatnikiem. Obecność takiego podmiotu zarządzającego w całej grupie VAT można ustalić na podstawie jego miejsca w hierarchii (np. dzielone kierownictwo najwyższego szczebla) lub rodzaju działań o których ma  prawo decydować (np. wspólnego zarządzania sprawami prawnymi lub zagadnieniami finansowymi). Podmiot taki powinien być w stanie narzucić swoją wolę innym członkom grupy VAT podlegającym jakiejś formie nadzoru i rozliczalności.

Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne muszą istnieć w trakcie zawiązywania grupy VAT oraz nieprzerwanie przez okres na jaki powstała.

Podczas całego okresu istnienia grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań. Należy mieć na względzie, że grupa VAT jest specjalnym rodzajem podatnika, który powstaje w oparciu o wyjątkowe podstawy obwarowane ściśle określonymi warunkami, co można osiągnąć przez łączne spełnienie powyższych wymogów. Łączne spełnienie warunków stwarza dodatkową gwarancję, ze w ramach działalności grup VAT nie będą popełniane nadużycia, ponieważ zapewnia ono wykluczenie sztucznych struktur pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego.

Propozycja regulacji:

x) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

?Art. 15a. 1. Podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podatników ściśle powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która spełni warunki określone w ust. 2-8, zwana dalej „grupą VAT”.

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy tworzący podatkową grupę kapitałową mający siedzibę na terytorium kraju. Grupę VAT mogą również utworzyć podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym wraz z oddziałami podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju w zakresie w jakim stanowią stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Podatników uważa się za powiązanych finansowo jeśli jeden z podmiotów tworzących grupę VAT posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych podmiotów.

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, gdy:

1)    główna działalność członków grupy ma taki sam charakter, lub

2)    rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy uzupełniają się nawzajem i są współzależne, lub

3)    jeden z członków grupy prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy.

 

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, gdy:

1)    prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub

2)    organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

 

Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3-5, muszą istnieć w trakcie zawiązywania grupy VAT oraz nieprzerwanie przez okres na jaki powstała.?

Art. 15a, 96 i 96b ustawy o VAT ? powstanie grupy VAT

Grupa VAT jako podatnik musi wypełniać określone obowiązki stąd w projekcie wskazano, kto konkretnie będzie odpowiedzialny za ich wypełnianie. Przewidziano w tym zakresie, że członkowie grupy VAT wyznaczają spośród siebie przedstawiciela grupy VAT, który reprezentuje grupę VAT w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W założeniu funkcję taką najczęściej zapewne pełnić będzie spółka dominująca w funkcjonującym równolegle PGK.

W celu utworzenia grupy VAT grupa podatników zawiera w formie pisemnej umowę o jej utworzeniu. Umowa ta:

 • wskazuje nazwę podatnika zawierającą dodatkowe oznaczenie „grupa VAT” lub „GV”;
 • wskazuje podmioty tworzące grupę VAT oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
 • wskazuje, który z podmiotów będzie przedstawicielem grupy VAT;
 • informuje o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym podmiotów tworzących grupę VAT, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych podmiotów;
 • określa czas trwania umowy równoznaczny terminowi na jaki zawarto umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez podmioty, które utworzyły grupę VAT ? przekłada się to na konieczność podejmowania decyzji o wspólnym rozliczeniu w ramach grupy VAT już na etapie tworzenia PGK, gdyż grupa VAT może zostać utworzona tylko na ten sam okres na jaki podmioty ją tworzące utworzyły PGK.

Umowa w celu rejestracji grupy VAT jako podatnika musi zostać załączona przez przedstawiciela grupy VAT do zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Właściwym dla rejestracji i opodatkowania podatkiem grupy VAT jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatkowej grupy kapitałowej złożonej z podmiotów, które utworzyły grupę VAT w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Grupa VAT staje się podatnikiem po spełnieniu przesłanek określonych w projektowanym art. 15a ust. 1-8. W przypadku, gdy warunki te nie zostaną spełnione naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji grupy VAT jako podatnika VAT, zawiadamiając o tym fakcie przedstawiciela grupy VAT.

Uwzględniając informacje uzyskane na etapie rejestracji grupy VAT, naczelnik urzędu skarbowego działając z urzędu wykreśla z rejestru jako podatnika VAT podmiot, który wszedł w skład tej grupy. Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 12 ustawy o VAT na wykazie podatników w pozycji podstawa prawna wykreślenia wskazany zostanie art. 96 ust. 7ba – czyli wykreślenie z uwagi na wejście do grupy VAT.

W przypadku, wykreślenia z rejestru VAT w związku z powstaniem grupy VAT dane podmiotu tworzącego grupę VAT, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT, zostają uwidocznione w wykazie jako dane tej grupy. Wskazane dane dotyczą rachunków bankowych i ich uwidocznienie w wykazie podatników jako dane grupy ma zapewnić dalszą możliwość weryfikacji prawidłowości rachunku przez podatników i nie wpływa na potrzebę zmiany posiadacza rachunku, gdyż tym nadal pozostanie podmiot, który wszedł w skład grupy VAT. Poza podatkiem VAT podmioty tworzące grupę VAT dalej funkcjonują odrębnie.

Propozycja regulacji:

x) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

?7.  Członkowie grupy VAT wyznaczają spośród siebie przedstawiciela, który reprezentuje grupę VAT w zakresie obowiązków wynikających z ustawy, Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwany dalej „przedstawicielem grupy VAT”.

 

Dla celu wskazanego w ust. 1 grupa podatników zawiera w formie pisemnej umowę o utworzeniu grupy VAT, zwaną dalej „umową” w której:

1)     wskazuje nazwę podatnika zawierającą dodatkowe oznaczenie „grupa VAT” lub „GV”;

2)     wskazuje podmioty tworzące grupę VAT oraz wysokość ich kapitału zakładowego;

3)     wskazuje, który z podmiotów będzie przedstawicielem grupy VAT;

4)     informuje o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym podmiotów tworzących grupę VAT, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych podmiotów;

5)     określa czas trwania umowy równoznaczny terminowi na jaki zawarto umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez podmioty, które utworzyły grupę VAT.

W celu rejestracji grupy VAT jako podatnika przedstawiciel grupy VAT załącza do zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 umowę wskazaną w ust. 8.

Właściwym dla rejestracji i opodatkowania podatkiem grupy VAT jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatkowej grupy kapitałowej złożonej z podmiotów, które utworzyły grupę VAT w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.?

 1. x) w art. 96:
 2. a) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:

?4d. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji grupy VAT jako podatnika VAT, jeżeli nie są spełnione warunki o których mowa w art. 15a ust. 1-8. W przypadku o którym mowa w zdaniu pierwszym naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia o braku rejestracji przedstawiciela grupy VAT.?,

 1. b) po ust. 7b dodaje się ust. 7ba w brzmieniu:

?7ba. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu z rejestru jako podatnika VAT podmiot, który wszedł w skład grupy VAT.?,

 1. x) w art. 96b po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

?3b. W przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 7ba dane podmiotu tworzącego grupę VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 13, zostają uwidocznione w wykazie jako dane tej grupy.?.

Art. 15a i 96 ustawy o VAT ? zakończenie lub przedłużenie funkcjonowania

W celu umożliwienia organom podatkowym monitorowania sytuacji grupy VAT przedstawiciel grupy VAT został zobowiązany do zgłaszania naczelnikowi urzędu skarbowego zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika podatku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Projekt przewiduje, że do przedłużenia okresu funkcjonowania grupy VAT wymagane jest zawarcie nowej umowy podlegającej zgłoszeniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na 30 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy oraz dalsze spełnianie przez podmioty tworzące grupę przesłanek, od których uzależnione jest jej funkcjonowanie.

Grupa VAT traci status podatnika w przypadku, gdy przestanie spełniać warunki, od których uzależnione jest jej funkcjonowanie (wynikające z ust. 1-5) lub upłynie termin na jaki została zawarta umowa o jej utworzeniu. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, dzień poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian, jest dniem, w którym następuje utrata przez grupę VAT statusu podatnika.

Utrata przez grupę VAT statusu podatnika pozostawia obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy w którym doszło do utraty tego statusu. Ostatnia deklaracja grupy VAT może jako wynik rozliczenia wskazywać kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, wyższą od kwoty podatku należnego. Uwzględniając, że na tym etapie nie ma już grupy VAT występująca w tym przypadku nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. W przypadku gdy przedstawicielem grupy zostałby ustanowiony oddział podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju powyższy zwrot lub odliczenie nastąpią na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju, którego część stanowi ten oddział. Należy mieć bowiem na względzie, że oddział po ustaniu grupy VAT ponownie będzie traktowany z perspektywy VAT jako całość z podmiotem mającym siedzibę poza terytorium kraju jak miało to miejsce przed powstaniem grupy VAT.

Przedstawiciel grupy VAT jest zobowiązany do wypełniania obowiązków spoczywających na grupie VAT w tym do składania deklaracji. W sytuacji gdy po utracie bytu przez grupę VAT wystąpiłaby potrzeba skorygowania jej rozliczeń czynności tej konsekwentnie może dokonać przedstawiciel grupy VAT.

W celu zabezpieczenia interesów państwa przewidziano, że podmioty wchodzące w skład grup VAT są solidarnie odpowiedzialnymi za jej zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług należnego za okres obowiązywania umowy. Dochodzenie należności za zobowiązania grupy VAT od podmiotów wchodzących w jej skład możliwe będzie także po utracie statusu podatnika przez grupę VAT.

Działając z urzędu naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru jako podatnika VAT grupę VAT, która utraciła status podatnika VAT, zawiadamiając o tym przedstawiciela grupy VAT.

W celu ułatwienia powrotu podmiotów do rejestru VAT w przypadku utraty przez grupę VAT statusu podatnika, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podmiotów ją tworzących ze statusem takim, jaki posiadały przed dniem wykreślenia bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, o ile nie zachodzą przesłanki do wykreślenia tego podmiotu z rejestru.

Propozycja regulacji:

x) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

?11. Przedstawiciel grupy VAT obowiązany jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika podatku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 1. Do przedłużenia okresu funkcjonowania grupy VAT wymagane jest zawarcie nowej umowy o której mowa w ust. 8, podlegającej zgłoszeniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na 30 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy oraz dalsze spełnianie przez podmioty tworzące grupę przesłanek, o których mowa w ust. 1-5.
 2. Grupa VAT traci status podatnika w przypadku, gdy przestanie spełniać warunki, o których mowa w ust. 1-5 lub upłynie termin na jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 8. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, dzień poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian, jest dniem, w którym następuje utrata przez grupę VAT statusu podatnika.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, grupa VAT jest obowiązana złożyć deklarację podatkową za okres rozliczeniowy w którym utraciła status podatnika.
 4. W przypadku wystąpienia, w deklaracji o której mowa w ust. 14, kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 87 ust. 1, kwota ta podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT.

(?)

Przedstawiciel grupy VAT, począwszy od dnia w którym grupa VAT utraciła status podatnika, może dokonać korekt rozliczeń podatku w odniesieniu do rozliczeń grupy VAT za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem w którym grupa ta utraciła status podatnika, na zasadach przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy, Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Podmioty tworzące grupę VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług należnego za okres jej funkcjonowania.

Przepis ust. 26 stosuje się również do podmiotów, które tworzyły grupę VAT, po utracie statusu podatnika przez grupę VAT.?

x) w art. 96:

b) po ust. 7ba dodaje się ust. 7bb w brzmieniu:

?7bb. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu z rejestru jako podatnika VAT grupę VAT, która utraciła status podatnika. W przypadku o którym mowa w zdaniu pierwszym naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia o wykreśleniu przedstawiciela grupy VAT.?,

 

c) po ust. 9j dodaje się ust. 9k w brzmieniu:

?9k. W momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 7ba, w przypadku o którym mowa w ust. 7bb, jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, o ile nie zachodzą przesłanki do wykreślenia tego podmiotu z rejestru.?

Art. 15a ustawy o VAT ? zasady rozliczania podatku

Fundamentalny charakter dla funkcjonowania grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT. Wiąże się to z obopólnymi korzyściami zarówno dla podmiotów wchodzących w skład grupy VAT jak i dla administracji podatkowej. Takie korzyści to m.in. mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję, brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Jest to szczególnie korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów. Ponadto dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostaje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Konsekwencją bytu grupy VAT jest uznanie, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmiot należący do tej grupy w stosunku do podmiotu do niej nienależącego uważa się za dokonane przez tę grupę. Zasada ta funkcjonuje również w drugą stronę co oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz podmiotu należącego do grupy VAT przez podmiot do niej nienależący uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

Podobnie dostawy towarów i świadczenie usług przez oddział tworzący grupę VAT na rzecz swojego miejsca siedziby działalności gospodarczej lub swojego oddziału położonych poza terytorium kraju uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy. Natomiast dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz oddziału tworzącego grupę VAT przez jego miejsce siedziby działalności gospodarczej lub jego oddział położonych poza terytorium kraju uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy. Dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz oddziału tworzącego grupę VAT, założoną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez jego miejsce siedziby działalności gospodarczej lub jego oddział położonych na terytorium kraju uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT założonej w innym państwie członkowskim przez podmiot spoza tej grupy. Dostawy towarów i świadczenie usług przez oddział tworzący grupę VAT założoną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na rzecz jego miejsca siedziby działalności gospodarczej lub jego oddziału położonych na terytorium kraju uważa się za wykonane przez grupę VAT założoną w innym państwie członkowskim na rzecz podmiotu spoza tej grupy. Regulacje powyższe realizują tezy zawarte w orzeczeniu TSUE z dnia 17 września 2014, sygn. C-7/13 Skandia America Corp.

Dla celów kontrolnych przewidziano obowiązek ewidencjonowania w formie elektronicznej czynności wewnątrz grupy VAT. Ewidencja ta ma charakter uproszczony obejmując następujące dane: nazwę i NIP nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług oraz kwotę należności ogółem. Ewidencja będzie składana organowi podatkowemu na żądanie.

W zakresie przejścia do wspólnych rozliczeń grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym funkcjonuje uwzględnia kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, nierozliczone przez podmioty tworzące tę grupę w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazane, w deklaracjach składanych za ostatni okres rozliczeniowy przed wejściem do grupy VAT.

Propozycja regulacji:

x) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

?16. Dostawy towarów i świadczenie usług przez podmiot tworzący grupę VAT na rzecz innego podmiotu tworzącego tę samą grupę nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu.

Dostawy towarów i świadczenie usług przez podmiot tworzący grupę VAT w stosunku do podmiotu spoza tej grupy uważa się za dokonane przez tę grupę.

Dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz podmiotu tworzącego grupę VAT przez podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

Dostawy towarów i świadczenie usług przez oddział tworzący grupę VAT na rzecz swojego miejsca siedziby działalności gospodarczej lub swojego oddziału położonych poza terytorium kraju uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy.

Dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz oddziału tworzącego grupę VAT przez jego miejsce siedziby działalności gospodarczej lub jego oddział położony poza terytorium kraju uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.

Dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz oddziału tworzącego grupę VAT, założoną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez jego miejsce siedziby działalności gospodarczej lub jego oddział położonych na terytorium kraju uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT założonej w innym państwie członkowskim przez podmiot spoza tej grupy.

Dostawy towarów i świadczenie usług przez oddział tworzący grupę VAT założoną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na rzecz jego miejsca siedziby działalności gospodarczej lub jego oddziału położonych na terytorium kraju uważa się za wykonane przez grupę VAT założoną w innym państwie członkowskim na rzecz podmiotu spoza tej grupy.

Podmioty tworzące grupę VAT, prowadzą w formie elektronicznej ewidencję czynności, o których mowa w ust. 16. Ewidencja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest przekazywana organom podatkowym na ich żądanie i zawiera następujące informacje:

 1. nazwę i NIP nabywcy;
 2. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi;
 3. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 4. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 5. kwotę należności ogółem.

 

Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, nierozliczone przez podmioty tworzące tę grupę w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazane, w deklaracjach składanych za ostatni okres rozliczeniowy przed wejściem do grupy VAT.?

Art. 86, 90, 90a i 91 ustawy o VAT ? odliczenie podatku naliczonego

Wprowadzenie konstrukcji grup VAT oznacza dla podatników stosujących to rozwiązanie szereg ułatwień związanych z kalkulacją i odliczeniem podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia VAT grupy ustala się bowiem z uwzględnieniem czynności wykonywanych przez wszystkie podmioty należące do grupy na rzecz podmiotów spoza tej grupy. Dla ustalenia prawa do odliczenia nie są natomiast brane pod uwagę czynności realizowane pomiędzy członkami grupy VAT.

Stworzenie grupy VAT i możliwość wspólnego rozliczania podatku jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym z perspektywy grup kapitałowych, które prowadzą działalność zasadniczo zwolnioną z podatku VAT, ponosząc przy tym wysokie koszty nabycia towarów i usług opodatkowanych. Przykładowo, dla sektora finansowego, który ze względu na brak prawa do odliczenia podatku ponosi znaczący ekonomiczny ciężar podatku VAT, stworzenie grupy VAT będzie rozwiązaniem przynoszącym realne oszczędności związane np. z brakiem konieczności opodatkowywania VAT usług i towarów nabywanych od podmiotów z tej samej grupy VAT ? którego nie można było do tej pory odliczyć. Korzystanie z konstrukcji grup VAT może zatem ograniczyć wartość VAT, który nie mógł być odliczony i stawał się realnym kosztem tej działalności ? zakup od członka grupy odbędzie się bez opodatkowania VAT.

Odliczenie naliczonego VAT daje natomiast istotną możliwość pomniejszenia kwoty podatku wpłacanej do urzędu skarbowego. Podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem zakup towarów lub usług z przeznaczeniem na wykorzystanie ich do świadczenia usług (lub dostaw towarów) zwolnionych z VAT nie daje prawa do odliczenia podatku. Prawo do odliczenia powstaje, gdy zakupy przeznaczone są do działalności opodatkowanej VAT.

W przypadku podmiotów wykonujących obok działalności opodatkowanej również czynności zwolnione ? mogą wystąpić zakupy, które są związane wyłącznie z działalnością zwolnioną, zakupy mieszane – dotyczące jednocześnie działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT oraz zakupy związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną. Podatnik musi ocenić i przyporządkować zakupy do poszczególnych grup ? tak aby skorzystać z prawa do odliczenia w prawidłowym zakresie.

Gdy nie można odrębnie określić kwot podatku do odliczenia, podatnik powinien odliczyć VAT według proporcji sprzedaży, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ustawy o VAT. Zasady te będą dotyczyły również podatników funkcjonujących w ramach grup VAT ? w których często mogą występować właśnie zakupy o charakterze mieszanym.

Dla określenia jak najdokładniejszej kwoty podatku naliczonego do odliczenia w przypadku grup VAT zaproponowano dodatkowe rozwiązania umożliwiające w jak najdokładniejszy sposób ustalenia tych wartości. Przyjęte rozwiązania odnoszą się zarówno do okresu istnienia grupy jak i okresu bezpośrednio następującego po jej likwidacji.

Propozycja regulacji:

x) w art. 90 po ust. 10b dodaje się ustępy 10c?10h w brzmieniu

?10c. W przypadku grupy VAT, w roku w którym ta grupa uzyskała status podatnika, proporcję, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się odrębnie dla każdego z podmiotów ją tworzących w wartości ustalonej przez te podmioty na moment wejścia do tej grupy. Przepisy ust. 3„6 i 8”10, art. 90a i 90b oraz art. 91 ust. 1?9 stosuje się odpowiednio.

10d. W przypadku grupy VAT, począwszy od roku po upływie okresu, o którym mowa w ust. 10c, proporcję, o której mowa w ust. 2. ustala się odrębnie dla każdego z podmiotów ją tworzących. Przepisy ust. 3„6 i 8”10, art. 90a i 90b oraz art. 91 ust. 1?9 stosuje się odpowiednio.

10e. W przypadku, gdy grupa VAT dokonuje nabyć towarów lub usług, które są wykorzystywane przez tą grupę do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje oraz nie jest możliwe przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych członków grupy, grupa ta jest obowiązana do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi czynnościami, w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w sposób określony w ust. 1. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w zdaniu pierwszym, grupa VAT jest obowiązana do ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 2. Proporcja, o której mowa w zdaniu drugim jest przyjmowana szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Przepisy ust. 3„6 i 8”10, art. 90a i 90b oraz art. 91 ust. 1?9 stosuje się odpowiednio.

10f. W przypadku podatnika, dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, proporcja, o której mowa w ust. 2, ustalona dla niego odrębnie przed utratą statusu podatnika przez grupę VAT nie ulega zmianie do końca roku, w którym ta grupa utraciła status podatnika. Przepisy art. 91 ust. 1?9 stosuje się odpowiednio dla każdego z podmiotów, które wchodziły w skład grupy VAT. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się.

10g. W przypadku gdy podatnik dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu dla ustalenia proporcji, o której mowa w ust. 10f byłaby niereprezentatywna, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmuje proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

10h. Przez obrót, o którym mowa w ust. 3 osiągnięty przez podatnika, który był w poprzednim roku podatkowym podmiotem tworzącym grupę VAT i dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie zgodnie z art. 96 ust. 9k, rozumie się:

 1. obrót jaki można przyporządkować dla tego podatnika za okres, w którym był podmiotem tworzącym grupę VAT oraz
 2. obrót osiągnięty przez tego podatnika po utracie statusu podatnika VAT przez grupę VAT.?

 

Wprowadzane zasady dotyczące grup VAT w zakresie ustalania proporcji VAT znajdą również odpowiednie stosowanie w odniesieniu do tzw. prewspółczynnika VAT ? dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą oraz łącznie z czynnościami wykonywanymi poza tą działalnością.

Propozycja regulacji:

x) w art. 86 w ust. 2g wyrazy ?art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10? zastępuje się wyrazami ?art. 90 ust. 5, 6, 9a, 10 i 10c-10h?

Zmiany proponowane w art. 90a i art. 91 ustawy o VAT mają charakter techniczny w celu doprecyzowania ustawy pod kątem wprowadzanych zmian w art. 90 ustawy o VAT i wskazują, że do urealnienia współczynnika proporcji w okresie trwania grupy stosuje się przepisy takie jak dotyczące ustalenia proporcji wstępnej na podstawie rozwiązań zawartych w art. 90.

Propozycja regulacji:

x) w art. 90a w ust. 1 wyrazy ?art. 90 ust. 3„10a” zastępuje się wyrazami ?art. 90 ust. 3?10a, 10c„10h”

x) w art. 91 w ust. 1 wyrazy ?w art. 90 ust. 2?6, 10 lub 10a? zastępuje się wyrazami ?w art. 90 ust. 2?6, 10, 10a, lub 10c„10h”

 

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dalej: „ustawa o VAT”.

 

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Polski Ład – założenia zmian w podatkach

W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia „Polskiego Ładu”, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian ma dotyczyć przepisów podatkowych.

Zmiany dotyczące PIT:

 1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł (obecnie dla większości podatników wynosi ona 3 091 zł). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich osób opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%). Podniesienie jej do 30 000 zł będzie oznaczało wzrost o 26 909 zł. W konsekwencji osoby, które zarabiają do 2 500 zł miesięcznie będą zwolnione z konieczności płacenia PIT. To rozwiązanie nie obejmie przedsiębiorców rozliczających się z dochodu podatkiem liniowym (19%).
 2. Podniesienie progu skali podatkowej do 120 000 PLN (obecnie wynosi on 85 528 PLN) z jednoczesnym utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek skali podatkowej, 17% (dla dochodów do 120 000 PLN) i 32% (dla dochodów ponad 120 000 PLN).
 3. Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (co w praktyce spowoduje podwyższenie podatku o 7,75% podstawy wymiaru składki).
 4. Emerytury do 2 500 PLN miesięcznie będą w całości zwolnione z opodatkowania (z uwagi na podwyższenie kwoty wolnej od podatku).
 5. Ulga w PIT dla klasy średniej – dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70 -130 tys. PLN. Dzięki uldze reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie. Nie wiadomo jeszcze, czy ulga ta będzie rozliczana w zaliczkach miesięcznych, czy dopiero w zeznaniu rocznym.
 6. Ulga podatkowa dla osób powracających z emigracji, którą miałaby stanowić kwota do 50 000 PLN pomniejszająca podstawę opodatkowania tych osób.
 7. Wspólne rozliczanie podatkowe przez małżonków już w roku zawarcia małżeństwa (obecnie jest to możliwe tylko w sytuacji, kiedy małżonkowie pozostają w związku przez cały poprzedni rok podatkowy).
 8. Wprowadzenie diet/ryczałtu za pracę zdalną. Nie są jednak znane szczegóły, w jakiej formie miałyby być one wypłacane oraz czy będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu.
 9. Wprowadzenie ryczałtu dla przychodów/ dochodów dla nierezydentów, którzy zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej na polską.

Zmiany dotyczące ZUS:

Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, która obecnie wynosi ok. 382 PLN. Zasady jej naliczania mają być podobne do tych, które obowiązują przy umowie o pracę, dlatego też przedsiębiorcy mieliby płacić 9% składkę zdrowotną uzależnioną od osiągniętego dochodu. Jednocześnie składka ta nie byłaby odliczana od podatku.

Zmiany dotyczące CIT:

Nie podano konkretnych rozwiązań, tylko ogólne:

– rozszerzenie ulgi B+R oraz ulgi IP-Box,

– rozszerzenie estońskiego CIT dla większej liczby przedsiębiorców,

– wprowadzenie nowych ulg, np. uli na automatyzację oraz robotyzację oraz ulgi związanej z wejściem na giełdę (IPO).

Zmiany dotyczące VAT:

Z zapowiedzi przedstawionych w ramach Polskiego Ładu wynika, że najmniej liczna grupa zmian podatkowych zostanie wprowadzona w VAT. Prawdopodobnie pojawią się grupy podatkowe VAT (być może na wzór tych, które funkcjonują w obszarze CIT), gdyż zapowiedziano brak VAT dla transakcji w ramach grup kapitałowych. Druga zmiana to opcjonalne opodatkowanie instytucji finansowych.

Podczas prezentacji zmian podatkowych nie ujawniono szczegółów proponowanych rozwiązań, więc kluczowe będą prace legislacyjne, które mają się rozpocząć w lipcu 2021 r.

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. (22) 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego
tel. 22 517 30 76
katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl
Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Strategia podatkowa

Uwagi wstępne.

 

W 2021 r. podatnicy CIT po raz pierwszy realizować będą nałożony na nich z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązek podawania do publicznej wiadomości sporządzonej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
Ustawa nowelizująca nie przewidywała w tym zakresie szczególnych regulacji przejściowych, stąd – zgodnie z poglądem wyrażanym przez Ministerstwo Finansów – podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji o strategii już za rok 2020, w terminie do 31 grudnia 2021 r.
Abstrahując od poprawności powyższego poglądu prawnego, w praktyce większość podmiotów zobowiązanych planuje realizację tego obowiązku, zgodnie z poglądem MF. Niniejsza informacja stanowi próbę wskazania kluczowych zagadnień związanych z opracowaniem i opublikowaniem informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się w 2020 r.

 

Informacja o strategii podatkowej ? zakres podmiotowy.

 

Obowiązek prawny sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).


Jest to zakres podmiotowy podatników tożsamy (za wyjątkiem spółek nieruchomościowych) z zakresem podmiotów, których dane dotyczące opodatkowania CIT publikowane są do publicznej wiadomości przez Ministra Finansów na podstawie art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników obejmuje informacje o wysokości:
a) osiągniętego przychodu,
b) poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
c) osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
d) podstawy opodatkowania,
e) kwoty należnego podatku.

Zob.: https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit

 

Strategia podatkowa ? zakres przedmiotowy.


Pojęcie „strategii podatkowej” nie jest prawnie zdefiniowane. Strategia podatkowa w sensie semantycznym stanowi zespół informacji o planowanych i wdrażanych zasadach, jakimi kieruje się podatnik w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz procesach podatkowych zachodzących w jednostce.
Warto wskazać także na próbę definicji zawartą w Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (dalej: Wytyczne), opracowanych przez MF na potrzeby Programu współdziałania, gdzie podnosi się, iż:

?Strategia podmiotu powinna wskazywać, że kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.?
?Strategia podatkowa podmiotu wskazuje wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe (długoterminowe), uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu. Jest ona spójna z zasadami wskazanymi w strategii podmiotu oraz wartościami etycznymi przyjętymi przez podmiot.?

Z treści Wytycznych wywieść też można, iż w tworzenie strategii podatkowej powinno zostać zaangażowane wyższe kierownictwo, w tym również osoby zarządzające departamentami niepodatkowymi.

 

Zgodnie z Wytycznymi strategia podatkowa powinna odnosić się do takich kwestii jak:


? ryzyko podatkowe ? które jest ogólną orientacją co do zagrożeń podatkowych, jakie mogą pojawiać się w ramach działalności danej firmy lub wynikać z samego faktu działania w określonej branży; strategia ryzyka podatkowego powinna określać podejście organizacji do ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia podatkowego oraz wykorzystania szans, jakie daje prawo podatkowe;
? tzw. apetyt na ryzyko (pożądany poziom ryzyka podatkowego, które firma jest gotowa zaakceptować w swojej działalności, z ang. risk appetite) ? strategia podatkowa powinna opisywać gotowość przedsiębiorstwa do podjęcia ryzyka, w tym gotowość do uwzględniania pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane/ podważone przez administrację skarbową;
? poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego;
? raportowanie;
? składanie deklaracji;
? strategia płatności zobowiązań podatkowych

 

Zob.:https://www.podatki.gov.pl/media/6197/wytyczne-w-zakresie-ram-wewn%C4%99trznego-nadzoru-podatkowego.pdf

 

Zakres danych wskazanych w ustawie CIT, które mają być obowiązkowo ujęte w informacji o realizowanej strategii podatkowej (patrz szczegółowo niżej), wskazuje, iż strategia powinna obejmować co najmniej:


– procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłową realizację,
– określenie zasad postępowania w określonych sytuacjach, np. identyfikacji schematu podatkowego, wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych o interpretację lub informację stawkową,
– określenie sposobów zapewnienia „rynkowych” warunków transakcji z podmiotami powiązanymi.
Strategia podatkowa uwzględniać powinna charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

 

Informacja o strategii podatkowej ? zakres przedmiotowy.


Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy CIT, informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmować powinna co najmniej informacje o stosowanych przez podatnika:
1) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
Idzie tu o sformalizowane i zmaterializowane w formie pisemnej procedury, przykładowo takie jak:


– procedura obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, dowodów księgowych,
– procedura dotycząca sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych, płatności podatkowych,
– procedura VAT ? należyta staranność, weryfikacja kontrahentów – VIES, wykaz podatników – biała lista,
– procedura ograniczająca ryzyko odpowiedzialności KKS,
– procedura WHT (podatek u źródła) ? procedura należytej staranności, rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
– procedura CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
– procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– procedura realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (MDR),
– inne procedury lub instrukcje podatkowe.

Zob.: ramowe specjalistyczne instrukcje podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych
https://isp-modzelewski.pl/wp-content/uploads/2021/02/formularz_instrukcji_2021.pdf

 


W przypadku braku sformalizowania i zmaterializowania w formie pisemnej opis procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

2) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Np. Program współdziałania, udział w projektach pilotażowych.
3) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kwoty zapłaconych podatków, uzyskanych zwrotów podatków (najlepiej w podziale na każdy z podatków).

4) informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
c) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

5) informacje o ilości zgłoszonych schematów oraz złożonych zapytań o interpretacje i informacje stawkowe organów podatkowych:


– informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
– informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

 

 

Sposób i termin publikacji.


Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
Na stronie internetowej podatnika, dostępne będą sporządzone i podane do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata, począwszy od strategii za rok 2020
W terminie do 31.12.2021 r. podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej na której umieścił informację realizowanej strategii podatkowej.
W przypadku niewykonania obowiązku publikacji i informacji do US podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł. 

 

 

Osoby do kontaktu

 

W przypadku zainteresowania tematyką, w szczególności pomocą w zakresie sporządzenia strategii podatkowej, informacji o strategii podatkowej, procedur wewnętrznych stanowiących element strategii do Państwa dyspozycji pozostają:

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. (22) 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego
tel. 22 517 30 76
katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

 

W przypadku zainteresowania nabyciem ramowych specjalistycznych instrukcji podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych do Państwa dyspozycji pozostają:

Beata Sulecka
tel. (22) 517 30 60 (wew. 257)
beata.sulecka@isp-modzelewski.pl
Martyna Betiuk
tel. 22 517 30 60 (wew. 109)
martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE – wyrok TSUE

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C?935/19, zgodnie z którym polskie przepisy dotyczące możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji w podatku od towarów i usług (art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) są niezgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim nie ma możliwości różnicowania wysokości sankcji od okoliczności sprawy i intencji podatnika.

 

Pytanie prejudycjalne do TSUE skierował w tej sprawie WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 448/19). Polski sąd powziął wątpliwość, czy 20% sankcja nakładana przy dobrowolnej korekcie zeznania podatkowego jest zgodna z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE, a także m.in. z zasadą proporcjonalności. Zgodnie z art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jeżeli podatnik po zakończeniu kontroli skoryguje rozliczenia podatku i ureguluje zobowiązania podatkowe, organ podatkowy może nałożyć na niego sankcję. W takim przypadku wynosi ona 20% ? zamiast 30% ? kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia zwrotu podatku.

 

Odpowiedź TSUE

 

W sentencji wyroku TSUE wskazał, iż ?Artykuł 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które nakładają na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z podatku od wartości dodanej (VAT) jako transakcję podlegającą temu podatkowi, sankcję wynoszącą 20% kwoty zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej, w zakresie, w jakim sankcja ta ma zastosowanie bez rozróżnienia zarówno w sytuacji, w której nieprawidłowość wynika z błędu w ocenie popełnionego przez strony transakcji co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa, jak i w sytuacji, w której nie występują takie szczególne okoliczności?. 

 

Powyższe oznacza, iż niesłuszne jest nakładanie przez organ podatkowy sankcji bez rozróżnienia, czy do nieprawidłowego rozliczenia podatku doszło wskutek błędu czy też oszustwa oraz czy nastąpiło rzeczywiste uszczuplenie po stronie Skarbu Państwa. Ponadto, zdaniem TSUE: ?(?) sposób ustalania omawianej sankcji, stosowany automatycznie, nie daje organom podatkowym możliwości zindywidualizowania nałożonej sankcji w celu zapewnienia, by nie wykraczała ona poza to, co jest niezbędne do realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym?. 

 

Skutki wyroku 

 

Na skutek wyroku TSUE podatnicy mogą składać wnioski o wznowienie postępowań w sprawach, w których określono dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20%. W przypadku zakończonych postępowań podatkowych, wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie miesiąca od daty publikacji wyroku TSUE. Jeżeli w sprawie zapadł już prawomocny wyrok sądu administracyjnego, termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące. W przypadku postępowań w toku, podatnicy mogą powołać się na omawiane orzeczenie, składając wniosek o uchylenie decyzji organów podatkowych w części dotyczącej zakwestionowanej przez TSUE sankcji.

 

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2)

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Do dnia 1 marca 2021 r. można było zgłaszać uwagi i opinie dla proponowanego pakietu zmian. 

Przygotowanych zostało 15 nowych rozwiązań, które w założeniu mają ułatwić podatnikom rozliczanie podatku od towarów i usług. 

 

Rozwiązania zostały podzielone na 5 obszarów: 

 • uproszczenie fakturowania; 
 • przyjazne odliczanie VAT; 
 • VAT w obrocie międzynarodowym ? korzyści i pewność prawa; 
 • VAT ? łatwiejszy obrót nieruchomościami; 
 • poprawa płynności w MPP i ulga na złe długi. 

Ministerstwo proponuje usunięcie szeregu obowiązków i formalności ciążących dotychczas na przedsiębiorcach w związku z dokonywanymi rozliczeniami w podatku od towarów i usług. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 

1. Zmiany w ogólnych zasadach fakturowania oraz dokonywaniu korekt faktur.

Proponuje się zniesienie obowiązków wskazywania przyczyny dokonywania korekty faktury oraz stosowania oznaczenia „faktura korygująca”. Projekt przewiduje likwidację duplikatów faktur, a także rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto. 

 

2. Zmiany w opodatkowaniu importu usług i uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT. 

Proponowane zmiany związane są z uproszczeniem zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług. Obecnie podatnicy, którzy nie otrzymają faktury w terminie 3 miesięcy lub nie uwzględnią w terminie zawitym 3 miesięcy kwoty podatku należnego z tytułu importu usług w deklaracji podatkowej, w której zobowiązani są rozliczyć ten podatek, są pozbawieni prawa wykazania podatku naliczonego w deklaracji podatkowej, w której rozliczają podatek należny. Powoduje to dla nich negatywne konsekwencje w postaci konieczności uiszczenia należnego podatku bez prawa do odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym podatek należny został wykazany. W takim przypadku, podatek naliczony wykazywany jest na „bieżąco”. Z kolei, jeżeli podatnik wykaże podatek należny i naliczony w tej samej deklaracji, a następnie nie otrzyma w terminie 3 miesięcy faktury, to zobowiązany jest do korekty podatku naliczonego w deklaracji, w której ten podatek wykazał. Jeżeli korekta taka powoduje zwiększenie wysokości zobowiązania podatnika za dany okres rozliczeniowy, skutkuje to koniecznością uiszczenia odsetek. W związku z powyższym, w zakresie importu usług proponuje się rezygnację z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny. Zgodnie z proponowaną zmianą, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w imporcie usług ma powstawać w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Ponadto, projektowane przepisy mają zapewnić wyraźne uregulowanie zasad dotyczących okresu, w jakim podatnik powinien rozliczyć korektę obniżającą podstawę opodatkowania w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie podatnicy dokonują korekty podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług w zależności od przyczyny korekty. Korekta dokonywana jest zatem zasadniczo za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. Brak jednoznacznych regulacji w tym zakresie powoduje jednak wątpliwości prawne podatników i jest przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Wobec powyższego, w celu zwiększenia pewności prawnej podatników, w projektowanych przepisach proponuje się jednoznaczne uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w następujący sposób. Proponowane rozwiązanie stanowi, co do zasady, potwierdzenie dotychczasowej praktyki stosowanej w odniesieniu do korekt obniżających podstawę opodatkowania w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – z zastrzeżeniem, że dla celów dokonania korekty obniżającej podstawę opodatkowania istotny jest moment wystąpienia przyczyny powodującej konieczność dokonania korekty, niezależnie od momentu (okresu), w którym otrzymano fakturę korygującą. 

UWAGA : założenia pakietu w tym zakresie muszą zostać zmodyfikowane w  związku z koniecznością uwzględnienia wyroku TSUE  z dnia 18 marca 2021 r. TSUE w sprawie C-895/19. 

 

3. Wydłużenie – z 30 do 60 dni – czasu, w którym możliwe jest wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki. 

Proponowana jest zmiana, która pozwoli podatnikom na wystawianie faktur wcześniej, niż jest to dopuszczalne aktualnie. Zyskaliby oni możliwość wystawienia faktury nie wcześniej niż 60 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi oraz 60 dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub odpowiednio przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Obecnie faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem tych czynności.  

 

4. Zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących.

Proponowane jest również wprowadzenie nowego rozwiązania, tj. korekty zbiorczej konkretnych pozycji z faktury, a także całych faktur. Zgodnie z proponowanymi regulacjami dopuszczalne ma być dokonanie przez podatnika za dany okres, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekty faktur dokumentujących poszczególne dostawy lub usługi, jak i korekty dotyczącej wszystkich dostaw lub usług. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, w przypadku wystawienia na rzecz jednego odbiorcy za dany okres faktury korygującej dotyczącej wszystkich dostaw lub świadczenia usług z tego okresu, faktura korygująca może nie zawierać nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.  

 

5. prowadzenie możliwości przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach.

Propozycja zmiany umożliwia szersze konsolidowanie przez podatników środków zgromadzonych na rachunkach VAT. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na taką konsolidację wyłącznie w ramach jednego banku, czyli podatnik może przekazywać swoje środki z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT, ale pod warunkiem, że obydwa rachunki VAT prowadzi ten sam bank. Czynność ta nazywana jest „przekazaniem własnym”. W wyniku proponowanej zmiany podatnicy uzyskaliby możliwość dokonywania „przekazania własnego” w ramach wszystkich swoich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki. Ograniczenia co do celu, na jaki środki z rachunku VAT mogą zostać wykorzystane nadal będą obowiązywały. W celu „uwolnienia” tych środków na rachunek rozliczeniowy podatnik tak jak dotychczas będzie występował z wnioskiem do organu podatkowego o uzyskanie zgody.  

 

6. Ułatwienia w odliczeniach podatku z tytułu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Proponuje się wydłużenie terminu realizacji obowiązku składania VAT-26 (Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia. Oznacza to, że podatnik, który w konkretnym dniu okresu rozliczeniowego poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do jego działalności gospodarczej, nie byłby już obowiązany do składania do urzędu skarbowego VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, lecz składałby informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres. 

Termin złożenia VAT-26 i de facto wykazania przez podatnika poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem zostałby w efekcie przesunięty. 

 

7. Zmiany w przepisach regulujących tzw. ulgę na złe długi.

Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi (z 2 do 3 lat). Przepisy art. 89a i 89b ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług zostały poddane badaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Na skutek wyroku TSUE z dnia 15 października 2020 r. konieczne staje się wprowadzenie zmian w przepisach regulujących tzw. ulgę na złe długi. Proponowane zmiany mają skutkować zmniejszeniem ilości warunków skorzystania z ulgi i zapewnić realizację wniosku płynącego z wyroku TSUE, że do systemu tzw. ulgi na złe długi oprócz podatników VAT czynnych należy dopuścić po stronie nabywców (dłużników) również osoby fizyczne – konsumentów oraz podatników VAT zwolnionych od podatku. Ponadto wydłużeniu ulec ma termin na skorzystanie z powyższego mechanizmu z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona. Proponowany wydłużony do 3 lat okres jest skorelowany z wynikającym z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  – Kodeks cywilny, terminem przedawnienia roszczeń przysługującym osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mających związek z prowadzoną przez uprawnionego działalnością gospodarczą. 

 

Proponowane zmiany mają wejść w życie od dnia 1 października 2021 r. 

 

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Prawnik, konsultant podatkowy 
tel. 32 259 71 50 
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Transakcje realizowane między zakładem głównym Spółki, a jej oddziałem znajdującym się w innym państwie UE, gdy zakład główny wchodzi w skład grupy VAT, do której nie należy oddział ? wyrok TSUE

W dniu 11 marca 2021 r. TSUE w wyroku w sprawie C-812/19 stwierdził, że art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że do celów podatku od wartości dodanej (VAT) zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie owego art. 11 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.  

Wyrok został wydany na skutek rozpatrzenia przez TSUE pytania prejudycjalnego w kwestii możliwości przypisania szwedzkiemu oddziałowi banku z siedzibą w innym państwie członkowskim przymiotu niezależnego podatnika, jeżeli zakład główny (Danske Bank, należący do duńskiej grupy VAT) świadczy usługi na rzecz oddziału i przypisuje jego koszty oddziałowi, w sytuacji gdy zakład główny należy do grupy VAT w innym państwie członkowskim, a oddział szwedzki nie należy do żadnej szwedzkiej grupy VAT.

W wyroku TSUE wskazał, że w zakresie świadczenia usług pomiędzy zakładem głównym spółki znajdującym się w danym państwie członkowskim a jej oddziałem znajdującym się w innym państwie członkowskim, takie świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. W braku stosunku prawnego między oddziałem a zakładem głównym, które łącznie stanowią jednego podatnika, wzajemne świadczenia wymieniane między tymi podmiotami stanowią nieopodatkowane przepływy wewnętrzne, w odróżnieniu od transakcji opodatkowanych dokonywanych z osobami trzecimi.

TSUE podkreślił również, że gdy zakład główny i oddział spółki znajdują się w różnych państwach członkowskich, a jeden z nich należy do grupy VAT, oceny stosunku prawnego między nimi należy dokonywać z uwzględnieniem, po pierwsze, zrównania tej grupy z jednym podatnikiem oraz, po drugie, ograniczeń terytorialnych tej grupy.

W niniejszej sprawie zakład główny należy do duńskiej grupy VAT. Ponadto z uwagi na ograniczenia terytorialne wynikające z art. 11 dyrektywy 2006/112 nie można uznać, że szwedzki oddział należy do przedmiotowej duńskiej grupy VAT. W związku z tym – do celów VAT – nie można uznać, że z jednej strony duńska grupa VAT, do której należy zakład główny, oraz z drugiej strony szwedzki oddział tej spółki stanowią łącznie jednego podatnika.

Podsumowując TSUE wskazał, że art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że do celów VAT zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie owego art. 11 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.

Można założyć, że interpretacja przepisów dyrektywy 2006/112 przyjęta przez TSUE nie pozostanie bez wpływu na rozliczenia polskich oddziałów spółek zagranicznych. W szczególności ze zmianą statusu podatkowego niektórych oddziałów może się wiązać nie tylko prawo do odliczenia podatku od czynności realizowanych między oddziałem a centralą, ale np. uznanie za transakcje łańcuchowe transakcji przeprowadzonych z udziałem oddziału i centrali, realizowanych dla klienta zewnętrznego.

 

 

Szerszej informacji na ten temat udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych.

 

W dniu 11 marca 2021 r. TSUE w wyroku w sprawie C-812/19 stwierdził, że art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że do celów podatku od wartości dodanej (VAT) zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie owego art. 11 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.  

Wyrok został wydany na skutek rozpatrzenia przez TSUE pytania prejudycjalnego w kwestii możliwości przypisania szwedzkiemu oddziałowi banku z siedzibą w innym państwie członkowskim przymiotu niezależnego podatnika, jeżeli zakład główny (Danske Bank, należący do duńskiej grupy VAT) świadczy usługi na rzecz oddziału i przypisuje jego koszty oddziałowi, w sytuacji gdy zakład główny należy do grupy VAT w innym państwie członkowskim, a oddział szwedzki nie należy do żadnej szwedzkiej grupy VAT.

W wyroku TSUE wskazał, że w zakresie świadczenia usług pomiędzy zakładem głównym spółki znajdującym się w danym państwie członkowskim a jej oddziałem znajdującym się w innym państwie członkowskim, takie świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. W braku stosunku prawnego między oddziałem a zakładem głównym, które łącznie stanowią jednego podatnika, wzajemne świadczenia wymieniane między tymi podmiotami stanowią nieopodatkowane przepływy wewnętrzne, w odróżnieniu od transakcji opodatkowanych dokonywanych z osobami trzecimi.

TSUE podkreślił również, że gdy zakład główny i oddział spółki znajdują się w różnych państwach członkowskich, a jeden z nich należy do grupy VAT, oceny stosunku prawnego między nimi należy dokonywać z uwzględnieniem, po pierwsze, zrównania tej grupy z jednym podatnikiem oraz, po drugie, ograniczeń terytorialnych tej grupy.

W niniejszej sprawie zakład główny należy do duńskiej grupy VAT. Ponadto z uwagi na ograniczenia terytorialne wynikające z art. 11 dyrektywy 2006/112 nie można uznać, że szwedzki oddział należy do przedmiotowej duńskiej grupy VAT. W związku z tym – do celów VAT – nie można uznać, że z jednej strony duńska grupa VAT, do której należy zakład główny, oraz z drugiej strony szwedzki oddział tej spółki stanowią łącznie jednego podatnika.

Podsumowując TSUE wskazał, że art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że do celów VAT zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie owego art. 11 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.

Można założyć, że interpretacja przepisów dyrektywy 2006/112 przyjęta przez TSUE nie pozostanie bez wpływu na rozliczenia polskich oddziałów spółek zagranicznych. W szczególności ze zmianą statusu podatkowego niektórych oddziałów może się wiązać nie tylko prawo do odliczenia podatku od czynności realizowanych między oddziałem a centralą, ale np. uznanie za transakcje łańcuchowe transakcji przeprowadzonych z udziałem oddziału i centrali, realizowanych dla klienta zewnętrznego.

 

 

Szerszej informacji na ten temat udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych.

 

W dniu 11 marca 2021 r. TSUE w wyroku w sprawie C-812/19 stwierdził, że art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że do celów podatku od wartości dodanej (VAT) zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie owego art. 11 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.  

Wyrok został wydany na skutek rozpatrzenia przez TSUE pytania prejudycjalnego w kwestii możliwości przypisania szwedzkiemu oddziałowi banku z siedzibą w innym państwie członkowskim przymiotu niezależnego podatnika, jeżeli zakład główny (Danske Bank, należący do duńskiej grupy VAT) świadczy usługi na rzecz oddziału i przypisuje jego koszty oddziałowi, w sytuacji gdy zakład główny należy do grupy VAT w innym państwie członkowskim, a oddział szwedzki nie należy do żadnej szwedzkiej grupy VAT.

W wyroku TSUE wskazał, że w zakresie świadczenia usług pomiędzy zakładem głównym spółki znajdującym się w danym państwie członkowskim a jej oddziałem znajdującym się w innym państwie członkowskim, takie świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. W braku stosunku prawnego między oddziałem a zakładem głównym, które łącznie stanowią jednego podatnika, wzajemne świadczenia wymieniane między tymi podmiotami stanowią nieopodatkowane przepływy wewnętrzne, w odróżnieniu od transakcji opodatkowanych dokonywanych z osobami trzecimi.

TSUE podkreślił również, że gdy zakład główny i oddział spółki znajdują się w różnych państwach członkowskich, a jeden z nich należy do grupy VAT, oceny stosunku prawnego między nimi należy dokonywać z uwzględnieniem, po pierwsze, zrównania tej grupy z jednym podatnikiem oraz, po drugie, ograniczeń terytorialnych tej grupy.

W niniejszej sprawie zakład główny należy do duńskiej grupy VAT. Ponadto z uwagi na ograniczenia terytorialne wynikające z art. 11 dyrektywy 2006/112 nie można uznać, że szwedzki oddział należy do przedmiotowej duńskiej grupy VAT. W związku z tym – do celów VAT – nie można uznać, że z jednej strony duńska grupa VAT, do której należy zakład główny, oraz z drugiej strony szwedzki oddział tej spółki stanowią łącznie jednego podatnika.

Podsumowując TSUE wskazał, że art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że do celów VAT zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie owego art. 11 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.

Można założyć, że interpretacja przepisów dyrektywy 2006/112 przyjęta przez TSUE nie pozostanie bez wpływu na rozliczenia polskich oddziałów spółek zagranicznych. W szczególności ze zmianą statusu podatkowego niektórych oddziałów może się wiązać nie tylko prawo do odliczenia podatku od czynności realizowanych między oddziałem a centralą, ale np. uznanie za transakcje łańcuchowe transakcji przeprowadzonych z udziałem oddziału i centrali, realizowanych dla klienta zewnętrznego.

 

 

Szerszej informacji na ten temat udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych.

 

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Podatnik działający w dobrej wierze a prawo do korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT ? wyrok TSUE

W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-48/20. W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2017 r. sygn. I SA/Bk 506/17 WSA w Białymstoku oddalił skargę litewskiej spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiała litewskim firmom bezgotówkowy zakup paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych. Podatnik dokumentował dostawę paliwa na rzecz litewskich kontrahentów fakturami z VAT. Zarówno WSA, jak i organy podatkowe uznały, że spółka w istocie nie nabywała oraz nie dostarczała paliwa, lecz świadczyła na rzecz klientów zwolnioną z VAT usługę polegającą na finansowaniu jego zakupu. WSA podkreślił także, że kontrahenci podatnika mogli odliczyć VAT w kwocie wynikającej z wystawionych na ich rzecz faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, zatem w tej sprawie istniało ryzyko uszczuplenia należności publicznoprawnych. Wobec tego, spółka musi ponieść konsekwencje z tego tytułu i zapłacić VAT zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. NSA rozpatrując tę sprawę powziął wątpliwości do zasadności stosowania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  i skierował do TSUE pytanie prejudycjalne

 W konsekwencji Trybunał dokonał oceny, czy art. 203 dyrektywy 2006/112 oraz zasady proporcjonalności i neutralności VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.

W wyroku Trybunał przytoczył sentencje wcześniejszego orzecznictwa (wyrok z dnia 2 lipca 2020 r., Terracult, C?835/18) i wskazał, że w celu zapewnienia neutralności VAT to do państw członkowskich należy ustanowienie w ich wewnętrznych porządkach prawnych możliwości skorygowania wszystkich bezzasadnie wykazanych na fakturze podatków, o ile wystawca faktury wykaże dobrą wiarę.

TSUE podkreślił, że o ile prawo polskie przewiduje co do zasady procedurę pozwalającą na korektę VAT nienależnie wykazanego na fakturze przez działającego w dobrej wierze podatnika, o tyle procedura ta nie ma zastosowania, gdy wobec zainteresowanego zostaje wszczęta kontrola podatkowa. W wyroku wskazano, że odmowa przyznania możliwości korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT, sprowadzałaby się do nałożenia na podatnika obciążenia podatkowego z naruszeniem zasady neutralności VAT.

Przedmiotowe orzeczenie ma istotne znaczenie dla polskim podatników w zakresie stosowania przez organy podatkowe art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz obowiązku zapłaty podatku należnego wykazanego na fakturze.   

 

Szerszej informacji na ten temat udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Wyrok TSUE w sprawie rozliczenia VAT z tytułu WNT, importu usług i dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca

W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-895/19 (A)
dotyczący rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu WNT, dotyczący zakazu uwzględnienia podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji, po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego. W wyroku TSUE podkreślił, że przepisy krajowe dotyczące WNT nie mogą obarczać podatnika ciężarem podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, gdy z tytułu zrealizowanej transakcji nie jest należna organowi podatkowemu żadna kwota (w związku z prawem odliczenia z tego tytułu także podatku naliczonego).

W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 167 i 178 Dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z  którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatek ten należny, jest uzależnione od wykazania podatku należnego w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Postępowanie prowadzone przed sądem administracyjnym będące przedmiotem niniejszego orzeczenia dotyczyło podatnika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski. Podatnik wskazał, że nabywane towary następnie wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Podatnik wskazał, że w ramach prowadzonej działalności, występują przypadki, w których podatek należny z tytułu WNT nie został wskazany przez podatnika we właściwej deklaracji podatkowej (względnie korekcie deklaracji) złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Przy czym niewskazanie podatku należnego w powyższym terminie, może wynikać, między innymi, z opóźnionego otrzymania faktury, błędnego zaklasyfikowania transakcji po stronie podatnika lub pomyłki osoby sporządzającej rejestry i deklaracje podatku od wartości dodanej. W związku z powstałymi w ramach przedmiotowego postępowania wątpliwościami WSA w Gliwicach skierował do TSUE pytanie prejudycjalne.

W konsekwencji Trybunał dokonał oceny przepisów krajowych, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce wynoszącym trzy miesiące) od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

 

Przedmiotowe orzeczenie ma istotne znaczenie dla wielu polskich podatników; umożliwia ono ujmowanie podatku naliczonego i należnego z tytułu WNT w jednym miesiącu w chwili obecnej jak i w przyszłości, a także wnioskowanie o zwrot zapłaconych już z tego tytułu odsetek i sankcji za okresy historyczne, w których ? poprzez decyzje organu lub autokorektę ? podatnik został pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu wykazania podatku należnego.

Co istotne, w ocenie ISP, mimo że wyrok został wydany w zakresie rozliczania WNT, znajduje on odpowiednie zastosowanie i stanowić może podstawę do dokonania w tożsamy sposób rozliczeń dotyczących importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca (np. z tytułu dostawy towarów z instalacją i montażem dokonanych na rzecz polskiego podatnika przez nierezydenta).

Biorąc pod uwagę treść ogłoszonego wyroku, podatnicy mogą stosować się do przepisów Dyrektywy 2006/112/WE  zaprzestać stosowania przepisów krajowych, jak również mogą skorygować swoje przeszłe rozliczenia i odzyskać nienależnie zapłacone odsetki/sankcję.

 

Szerszej informacji na temat ubiegania się o nadpłatę udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Skutki interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów dotyczącej kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

W wydanej w dniu 17 lutego 2021 r. Interpretacji Ogólnej Nr Pt9.8101.3.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako dostawy towarów albo świadczenia usług (Dz. Urz. MFFiPR z 2021 r. poz. 13), Ministerstwo Finansów określiło prawidłowy sposób kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym albo jako dostawy towarów albo jako świadczenie usług. Interpretacja uwzględnia tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-235/18 Vega International w zakresie kwalifikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

Model sprzedaży paliw w oparciu o karty paliwowe stanowi popularne rozwiązanie.  W ramach jego stosowania podatnicy doświadczali wątpliwości, co do prawidłowej klasyfikacji tych transakcji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) ? dalej: ustawa o VAT. Prezentowano różne poglądy na temat wskazanego zagadnienia. Przyjmowano, że transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych albo stanowią dostawy łańcuchowe albo podmiot pośredniczący nie dokonuje dostawy paliwa, lecz świadczy usługę finansową. W celu rozstrzygnięcia powyższych wątpliwości MF wydało opisywaną interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy wyłącznie transakcji trójstronnych. W ramach schematu takiego sposobu korzystania z kart paliwowych wyróżnić można trzy uczestniczące w niej podmioty:

 1. jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca), którego nazwać można ?pośredniczącym? udostępnia (przekazuje) kontrahentowi karty paliwowe, których nie jest emitentem;
 2. drugi podmiot tj. jego kontrahent (np. leasingobiorca, spółka zależna), którego nazwać można ?odbiorcą?, za pomocą kart paliwowych dokonuje zakupu towaru od dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej), który jest trzecim podmiotem.

W związku z tym, że interpretacja dotyczy wyłącznie trójstronnych transakcji, w przypadku każdego dłuższego niż trójstronny łańcuchu nie będzie można skorzystać z mocy ochronnej przez nią gwarantowaną. Z punktu widzenia poprawnej klasyfikacji transakcji jako trójstronnej kluczową rolę odgrywa ustalenie, czy w opisanym wyżej schemacie rzeczywiście doszło do dostawy towarów pomiędzy dostawcą a podmiotem pośredniczącym, a następnie odbiorcą (co wiąże się z uznaniem tej transakcji za trójstronną). W sytuacji, gdy dostawa towarów dokonana jest wyłącznie pomiędzy dostawcą a odbiorcą to podmiot pośredniczący świadczy wówczas wyłącznie usługę na rzecz odbiorcy.

Transakcję udostępniania kart paliwowych powinno się kwalifikować jako świadczenie usług, które będzie zwolnione od podatku VAT (jako transakcja finansowa), jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

 • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
 • wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa; 
 • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
 • rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Sposób przyjętej wyżej kwalifikacji przyjęty został m.in. w wyniku poddania analizie wyroku TSUE z dnia 15 maja 2019 r. sprawie Vega International, która kontynuuje linię orzeczniczą TSUE zapoczątkowaną w wyroku z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Auto Lease Holland, sygn. C-185/01 (z uwzględnieniem pewnych różnic w stanach faktycznych obu spraw).

Z orzeczeń tych wynika zasadniczo, że pośrednik udostępniający karty paliwowe wykonuje usługę finansową ? tj. udziela kredytu. Zgodnie ze stwierdzeniem TSUE nie jest to więc dostawa, nie występuje zatem w takich przypadkach transakcja łańcuchowa. Od czasu ogłoszenia tych wyroków, tożsamą linię orzeczniczą zaczął reprezentować także Naczelny Sąd Administracyjny (od 2020 r.) , m.in. w wyrokach o sygn.: I FSK 163/16, I FSK 1758/16, I FSK 63/16, I FSK 915/16, I FSK 1183/16.

Co istotne, w interpretacji nie zawarto rozwiązań dotyczących pozostałych stanów faktycznych, ponadto każdy stan faktyczny powinien być analizowany osobno, z uwzględnieniem w szczególności charakteru i okoliczności transakcji dokonywanych między podmiotami. Powyższe stwierdzenie może skutkować powstawaniem dalszych wątpliwości co do kwalifikacji niektórych transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

W oparciu o ocenę MF zawartą w interpretacji, w ramach kwalifikowania transakcji dokonywanej przez podmiot pośredniczący jako dostawy towarów albo świadczenia usług należy przede wszystkim ustalić, na który z podmiotów jako dostawca przeniósł uprawnienie do dysponowania towarem jak właściciel, co opiera się na wykazaniu konkretnych przesłanek (tj. przesłanek kwalifikacji jako usługi).

W związku z powyższą interpretacją określona została sytuacja, w której w ramach transakcji z wykorzystaniem karty paliwowej stosuje się model trójstronny. Jednakże, w dalszym ciągu niejasna pozostaje kwestia pozostałych transakcji. W tych sytuacjach, w przypadku kiedy podatnik  rozliczy jako transakcje łańcuchową, transakcję, która powinna być zakwalifikowana jako finansowa, to działanie takie wiąże się z dużym ryzykiem podatkowym.

Przy aktualnej linii zarówno orzeczniczej, jak i w związku z nową interpretacją ogólną, przyjąć można, że pośrednik wykonuje usługę finansową, czyli usługę zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Organy podatkowe mogą więc odmówić ostatecznemu nabywcy prawa do odliczenia na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Mogą one uznać, że przedmiotem nabycia jest usługa zwolniona, a nie opodatkowana, a więc że prawo do odliczenia nie przysługuje. Analogiczne ryzyko w zakresie podatku naliczonego może również powstać u pośrednika. W jego przypadku organy podatkowe zakwestionować mogą odliczenie VAT z faktury wystawionej przez prowadzącego stację. Organy mogą również uznać, że pośrednik w ogóle nie nabywa paliwa, a więc że także nie może skorzystać z prawa do odliczenia.

W związku z powyższym można stwierdzić, że nowa interpretacja indywidualna w dalszym ciągu nie rozwiązuje pewnych wątpliwości, które mogą wystąpić w związku z transakcjami wykorzystującymi karty paliwowe.

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Rewolucja w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład 2.0
1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.      Najważniejszą…
Grupa VAT – Polski Ład 2.0
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych…
Opcja opodatkowania usług finansowych – Polski Ład 2.0
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
Zmiany w CIT – Polski Ład 2.0
SPIS TREŚCI:   1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Polski Ład – zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty…
Opcja opodatkowania usług finansowych
Obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują zwolnienia dla szeroko rozumianych usług finansowych. Zgodnie z art. 43…
PAKIET SLIM VAT 2
Ustawa z dnia 24 czerwca 20201 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo…
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
Opublikowano

Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Do dnia 1 marca 2021 r. można było zgłaszać uwagi i opinie dla proponowanego pakietu zmian.

Przygotowanych zostało 15 nowych rozwiązań, które w założeniu mają ułatwić podatnikom rozliczanie podatku od towarów i usług.

Rozwiązania zostały podzielone na 5 obszarów:

 • uproszczenie fakturowania;
 • przyjazne odliczanie VAT;
 • VAT w obrocie międzynarodowym ? korzyści i pewność prawa;
 • VAT ? łatwiejszy obrót nieruchomościami;
 • poprawa płynności w MPP i ulga na złe długi.

 

Ministerstwo proponuje usunięcie szeregu obowiązków i formalności ciążących dotychczas na przedsiębiorcach w związku z dokonywanymi rozliczeniami w podatku od towarów i usług. Najważniejsze z nich to:

 1. Zmiany w ogólnych zasadach fakturowania oraz dokonywaniu korekt Proponuje się zniesienie obowiązków wskazywania przyczyny dokonywania korekty faktury oraz stosowania oznaczenia „faktura korygująca”. Projekt przewiduje likwidację duplikatów faktur, a także rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.
 2. Zmiany w opodatkowaniu importu usług i uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT. Proponowane zmiany związane są z uproszczeniem zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług. Obecnie podatnicy, którzy nie otrzymają faktury w terminie 3 miesięcy lub nie uwzględnią w terminie zawitym 3 miesięcy kwoty podatku należnego z tytułu importu usług w deklaracji podatkowej, w której zobowiązani są rozliczyć ten podatek, są pozbawieni prawa wykazania podatku naliczonego w deklaracji podatkowej, w której rozliczają podatek należny. Powoduje to dla nich negatywne konsekwencje w postaci konieczności uiszczenia należnego podatku bez prawa do odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym podatek należny został wykazany. W takim przypadku, podatek naliczony wykazywany jest na „bieżąco”. Z kolei, jeżeli podatnik wykaże podatek należny i naliczony w tej samej deklaracji, a następnie nie otrzyma w terminie 3 miesięcy faktury, to zobowiązany jest do korekty podatku nalicz