Doradztwo Podatkowe – Wnioski o interpretacje

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy

fax. (22) 870 41 78

Barbara Głowacka

Doradca Podatkowy

fax. (22) 870 41 78

W związku z powszechnym zastosowaniem interpretacji urzędowych jako narzędzia gwarancji bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych, mitygacji ryzyka podatkowego oraz biznesowego, Instytut oferuje kompleksową obsługę w tym zakresie, w szczególności poprzez:

 • rekomendacje doradcze co do potrzeby złożenia i zakresu zapytania o interpretację,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz obsługa postępowania w tym zakresie,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążących interpretacji stawkowych w VAT (WIS), wiążących interpretacji taryfowych (WIT) i akcyzowych (WIA),
 • sporządzenie wniosków o wydanie opinii GUS w zakresie przepisów statystycznych (PKWiU 2015, PKWIU 2008, PKOB, KŚT, PKD, CN) celem potwierdzenie relewantnych podatkowo
 • bieżące doradztwo w procesie aplikacji stanowiska wynikającego z uzyskanej interpretacji,
 • obsługa postępowań wnioskowych i odwoławczych, w tym na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa, przed organami podatkowymi i sądami,
 • kompleksowa obsługa procedury uzyskania opinii zabezpieczającej MF w zakresie zabezpieczenia postawienia zarzutu unikania opodatkowania (klauzula).

 

 

Wniosek o wydanie WIS – zarys merytoryczny zagadnienia

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną przez Dyrektora KIS na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS jest rodzajem interpretacji podatkowej, zawężonej jedynie do podatku od towarów i usług. Nie należy jednak mylić tych dwóch instytucji, gdyż zasady ich działania są odmienne. WIS ? w przeciwieństwie do interpretacji ? dotyczy wyłącznie:

 • klasyfikacji towarów zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
 • wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,
 • wskazania przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w przypadku żądania sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Najważniejszą cechą WIS jest jej charakter ochronny. W zakresie objętym WIS nie wydaje się interpretacji indywidualnych. Organem I instancji właściwym do wydawania WIS jest Dyrektor KIS. Jednocześnie jest on organem odwoławczym w sprawach związanych z WIS.

Przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:

 1. towar albo usługa,
 2. towary albo usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wnioskujący powinien bardzo dokładnie określić przedmiot wniosku, ponieważ WIS jest wiążąca jedynie w przypadku, gdy opisany stan faktyczny będzie odpowiadał temu rzeczywistemu. Dla wniosku o wydanie WIS obowiązuje wzór określony przez rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego towaru, usługi albo towarów albo usług w przypadku świadczeń złożonych. Taki wniosek musi zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy,
 2. imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku,
 3. określenie przedmiotu wniosku, w tym:
 4. szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
  • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,
  • wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku żądania sklasyfikowania towaru albo usługi.
 5. informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku (potwierdzenie opłaty).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie WIS są:

 1. podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej,
 2. inny podmiot, dokonujący lub zamierzający dokonywać czynności będących przedmiotem WIS,
 3. zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania tej ustawy ? w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym).

Z kolei WIS zawiera:

 1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,
 2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
  • określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
  • stosowania przepisów ustawy orz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku kiedy wniosek zawiera żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi,
 3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wyłączając terminy i okresy wymienione w Ordynacji podatkowej w art. 139 § 4  (terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresy zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Do postępowań w sprawie WIS poza przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., stosowane są odpowiednie przepisy Ordynacji Podatkowej, z wyjątkiem tych które ustawa wyłącza.

Wydanie WIS jest płatne. Opłata wynosi 40 zł od każdego towaru albo usługi i stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku świadczeń kompleksowych, jeżeli towar albo usługa składają się z więcej niż jednego towaru lub więcej niż jednej usługi, opłata jest ustalana jako iloczyn kwoty podstawowej (40 zł) oraz liczby towarów albo usług składających się na nią. Opłata za wniosek podlega zwrotowi w dwóch przypadkach:

 1. wycofania wniosku ? kwota podlega zwrotowi w całości,
 2. w przypadku uiszczenia opłaty wyższej niż należna ? kwota podlega zwrotowi w części stanowiącej naddatek.

Zwrot następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia wycofania wniosku lub zakończenia postępowania w przypadku nadpłaty. Wnioskodawca musi również uiścić dodatkową opłatę z tytułu przeprowadzonych badań i analiz w przypadku, gdy wydanie WIS tego wymaga. Badania lub analizy są wykonywane przez laboratoria jednostek organizacyjnych KAS lub inne akredytowane laboratoria, Bibliotekę Narodową, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz. Taka opłata również stanowi dochód budżetu państwa.

Na wezwanie organu wnioskodawca musi uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania zaliczkę na pokrycie opłaty za badania i analizy. Wysokość tej opłaty jest określana przez organ wydający WIS w drodze postanowienia na które służy zażalenie. Jeśli kwota zaliczki jest wyższa niż rzeczywisty koszt lub kiedy opłata jest nienależna zwrot kwoty, podobnie jak w przypadku opłaty podstawowej, nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

Organy skarbowe są związane treścią WIS i nie mogą nakazać stosowania innej stawki VAT niż tej określonej w WIS. To odróżnia WIS od opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez GUS, które mogły być zakwestionowane przez organy. Jej przeznaczeniem jest przyporządkowanie towarów, usług albo towarów i usług do odpowiedniej pozycji Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej  Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz określenia dla nich stawki VAT.

W przypadku zmiany lub uchylenia WIS, stosuje się odpowiednio art. 14k-m Ordynacji podatkowej. Przepis art. 14k Ordynacji podatkowej wyraża tzw. zasadę nieszkodzenia. Jej istota polega na tym, że podmiot, który zastosował się do interpretacji ogólnej bądź indywidualnej, nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji. WIS tak jak interpretacja indywidualna daje ochronę temu, kto o nią wystąpił, jednak pod warunkiem, że się do niej zastosuje. Ochrona prawna podmiotu korzystającego z WIS powoduje także, że nie wszczyna się wobec niego postępowania w sprawach karnych skarbowych, zaś postępowania wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Ochrona istnieje do czasu wyeliminowania interpretacji z obrotu prawnego, w przypadku WIS zajdzie analogiczna sytuacja. W przypadku interpretacji indywidualnych okres ochronny trwa do dnia:

 1. doręczenia wnioskodawcy zmiany interpretacji,
 2. doręczenia wnioskodawcy postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej,
 3. doręczenia organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualna.

Ponieważ WIS jest wydawana w formie decyzji, wszystkie wymienione powyżej przypadku będą mogły znaleźć do niej zastosowanie.

Odwołanie się do WIS wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej tego samego towaru albo usługi również będzie miało moc ochronną. Zgodnie z art. 42c ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podmiot który nie wnioskował o wydanie WIS, jest objęty ochroną w przypadku czynności dokonanej po dniu, w którym WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.