Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 14/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

<

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Jaki jest rzeczywisty efekt fiskalny zastosowanych dotychczas instrumentów uszczelniających podatek akcyzowy?

 

Obrót wyrobami akcyzowymi

 1. Ustawa centralizująca nie ma zastosowania w podatku akcyzowy ? Alan Lipnicki
 2. Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla transakcji realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz odbiorcy niemieckiego ? Kacper Wolak
 3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe jako przedmiot opodatkowania akcyzą – wyrok WSA ? Maciej Jendraszczyk
 4. Akcyza od samego nabycia albo posiadania wyrobu akcyzowego ? Kacper Wolak
 5. Klasyfikacja wyrobów akcyzowych ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 6. Rzeczywiste istnienie wyrobów akcyzowych jako fundament badania opodatkowania podatkiem akcyzowym ? Alan Lipnicki
 7. Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ? Kacper Wolak
 8. Podmiot zużywający ? definicja ? Malwina Sik

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów energetycznych

 1. Ubytki z tytułu pobierania próbek węgla do badań własnych lub kontroli uprawnionych organów a opodatkowanie akcyzą ? Joanna Kiszka
 2. WSA: paliwo jako przedmiot opodatkowania akcyzą ? Marek Zagórski
 3. Oświadczenie o przeznaczeniu węgla w umowie ramowej może zostać uznane za oświadczenie o którym mowa w art. 3a ust. 3e w zw. z art. 31a ust. 3 pkt 1 i ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2019 r.. ? Alan Lipnicki
 4. Tzw. „sprzedaż paragonowa” wyrobów węglowych, gospodarstwom domowym w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo a obowiązki ewidencyjne ?  Joanna Kiszka
 5. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej jest konsekwencją istnienia zobowiązania w podatku akcyzowym ? Malwina Sik
 6. Zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego o kodzie CN 2711 12 94 nabywanego do celów grzewczych ? Joanna Kiszka
 7. Pośredniczący podmiot gazowy – sprzedaży gazu na rzecz finalnych nabywców oraz zużycia na własne cele ? Agata Strocka
 8. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. stosowania przepisów o podatku akcyzowym. Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu ? Alan Lipnicki
 9. Sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu na terytorium kraju ? Agata Strocka
 10. Uznanie wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe ? Agata Strocka
 11. Nabycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ? Malwina Sik
 12. Obowiązek weryfikacji statusu nabywcy wyrobów gazowych ? Agata Strocka
 13. Status pośredniczącego podmiotu węglowego a zakres opodatkowania akcyzą ? Joanna Kiszka

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 1. Stosowanie zwolnienia od akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? Kacper Wolak
 2. Akcyza od alkoholu etylowego ? wyrok WSA w Łodzi ? Marek Zagórski
 3. Sposób ustalania ilości piwa (gotowego wyrobu) stanowiącej podstawę opodatkowania akcyzą ? Kacper Wolak

 

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

 1. Rejestracja czasowa samochodu jako wykluczająca zwrot akcyzy ? Malwina Sik
 2. Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przywożonego z innego państwa członkowskiego w ramach „mienia przesiedlenia” ? Joanna Kiszka
 3. Zasady dokonywania zwrotów akcyzy zapłaconej od samochodów osobowych, które następnie zostają wywiezione do innego państwa członkowskiego ? Malwina Sik
 4. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego wynajętego od podmiotu z siedzibą w Niemczech ? Alan Lipnicki 
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Napełnienie tytoniem do palenia gilz papierosowych umieszczonych w zautomatyzowanym urządzeniu do wyrobu papierosów a podatek akcyzowy ? wyrok NSA ? Marek Zagórski