Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 14/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

<

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Jaki jest rzeczywisty efekt fiskalny zastosowanych dotychczas instrumentów uszczelniających podatek akcyzowy?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Ustawa centralizująca nie ma zastosowania w podatku akcyzowy – Alan Lipnicki
 2. Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla transakcji realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz odbiorcy niemieckiego – Kacper Wolak
 3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe jako przedmiot opodatkowania akcyzą – wyrok WSA – Maciej Jendraszczyk
 4. Akcyza od samego nabycia albo posiadania wyrobu akcyzowego – Kacper Wolak
 5. Klasyfikacja wyrobów akcyzowych – wyrok NSA – Marek Zagórski
 6. Rzeczywiste istnienie wyrobów akcyzowych jako fundament badania opodatkowania podatkiem akcyzowym – Alan Lipnicki
 7. Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Kacper Wolak
 8. Podmiot zużywający – definicja – Malwina Sik

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Ubytki z tytułu pobierania próbek węgla do badań własnych lub kontroli uprawnionych organów a opodatkowanie akcyzą – Joanna Kiszka
 2. WSA: paliwo jako przedmiot opodatkowania akcyzą – Marek Zagórski
 3. Oświadczenie o przeznaczeniu węgla w umowie ramowej może zostać uznane za oświadczenie o którym mowa w art. 3a ust. 3e w zw. z art. 31a ust. 3 pkt 1 i ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2019 r.. – Alan Lipnicki
 4. Tzw. „sprzedaż paragonowa” wyrobów węglowych, gospodarstwom domowym w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo a obowiązki ewidencyjne –  Joanna Kiszka
 5. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej jest konsekwencją istnienia zobowiązania w podatku akcyzowym – Malwina Sik
 6. Zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego o kodzie CN 2711 12 94 nabywanego do celów grzewczych – Joanna Kiszka
 7. Pośredniczący podmiot gazowy – sprzedaży gazu na rzecz finalnych nabywców oraz zużycia na własne cele – Agata Strocka
 8. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. stosowania przepisów o podatku akcyzowym. Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu – Alan Lipnicki
 9. Sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu na terytorium kraju – Agata Strocka
 10. Uznanie wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe – Agata Strocka
 11. Nabycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy – Malwina Sik
 12. Obowiązek weryfikacji statusu nabywcy wyrobów gazowych – Agata Strocka
 13. Status pośredniczącego podmiotu węglowego a zakres opodatkowania akcyzą – Joanna Kiszka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Stosowanie zwolnienia od akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy – Kacper Wolak
 2. Akcyza od alkoholu etylowego – wyrok WSA w Łodzi – Marek Zagórski
 3. Sposób ustalania ilości piwa (gotowego wyrobu) stanowiącej podstawę opodatkowania akcyzą – Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Rejestracja czasowa samochodu jako wykluczająca zwrot akcyzy – Malwina Sik
 2. Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przywożonego z innego państwa członkowskiego w ramach „mienia przesiedlenia” – Joanna Kiszka
 3. Zasady dokonywania zwrotów akcyzy zapłaconej od samochodów osobowych, które następnie zostają wywiezione do innego państwa członkowskiego – Malwina Sik
 4. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego wynajętego od podmiotu z siedzibą w Niemczech – Alan Lipnicki 
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Napełnienie tytoniem do palenia gilz papierosowych umieszczonych w zautomatyzowanym urządzeniu do wyrobu papierosów a podatek akcyzowy – wyrok NSA – Marek Zagórski