Doradcy Podatkowi i Konsultanci

Siedziba ISP w Warszawie

Mariusz Unisk

Prawnik, Doradca Podatkowy nr 09921 
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego

W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Mariusz Unisk od 18 lat zajmuje się zawodowo doradztwem podatkowym w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców. Jest doradcą podatkowym po egzaminie państwowym (egzamin państwowy na doradcę podatkowego w marcu 2003 r.), wpisanym na listę w czerwcu 2003 r.

Mariusz Unisk jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności wznawianego czterokrotnie „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” wydanego nakładem wydawnictwa ISP oraz „Komentarza do podatku od towarów i usług”. Mariusz Unisk jest także autorem artykułów na specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych głównie w BISP „Doradztwo Podatkowe”, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków i opłat lokalnych, Ordynacji podatkowej powoływanych w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych. Autor wielu komentarzy i opinii na temat tych podatków w prasie codziennej specjalistycznej i fachowej.

Od 2004 r. wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. – Studium Przygotowawcze dla Doradców Podatkowych, Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL), Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Warszawie, wykłady otwarte oraz projekty szkoleniowe z zakresu podatków lokalnych dla firm, m. in. Huta Miedzi Głogów, ORCO PROPERTY GROUP, PWPW S.A., Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. i in.

Od lipca 2006 r. Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych, odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością firmy w zakresie doradztwa podatkowego, uczestnictwo w negocjacjach, bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny nad konsultantami z zakresie obsługi kontrahentów, itp.

W marcu 2012 r. uhonorowany przez Dziennik – Gazeta Prawna III miejscem w VI Rankingu najlepszych doradców podatkowych za 2011 r. w kategorii „Podatki i opłaty lokalne”.


Jacek Aninowski
Doradca Podatkowy nr wpisu 09924

Dyrektor Generalny ds. Obsługi Postępowań

W 1999 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyk i wykładowca z dziedziny szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem postępowań podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, reprezentacją w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej, m. in. „Komentarza do Ordynacji podatkowej”, „VAT dla księgowych”, „Ordynacji podatkowej dla księgowych”.


Jacek Pyssa
Dyrektor Departamentu Prawnego
Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich
Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Jacek Pyssa uczestniczył w projektach z zakresu audytu podatkowego dla m. in. następujących podmiotów: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, ORLEN GAZ Sp. z o.o., PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., Rabobank PolskaSA, Sandvik Polska Sp. z o.o.

Jest autorem i współautorem książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych). Bierze udział przy sporządzaniu ekspertyz i opinii dotyczących prawa finansowego dla Sejmu RP oraz sądów.


Mariusz Kuśmierczyk
Radca prawny, nr wpisu WA-9433.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej (specjalista w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zastępca Dyrektora Biura, a następnie Dyrektor Biura) oraz kancelarii radcy prawnego.

Od września 2013r. współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych.

Do jego głównych zadań należy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz kierowanie pracą zespołów obsługujących postępowania prowadzone przez Oddział Śląski ISP.


Krystian Łatka
Doradca Podatkowy nr 10723, Prawnik Starszy Konsultant Podatkowy, Szef Zespołu Opodatkowania Transakcji Międzynarodowych i Transgranicznych, wykładowca w zakresie w zakresie podatku od towarów i usług

Do obowiązków Krystiana Łatki należy: bieżące doradztwo podatkowe we wszystkich tytułach podatkowych, audyty podatkowe oraz obsługa sporów podatkowych (kontroli podatkowych, skarbowych, postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, reprezentowanie podatników przed sądami administracyjnymi).

Od 2005 r. pracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Wcześniej pracownik biura rachunkowego, asystent w dziale księgowości spółdzielni mieszkaniowej. W trakcie studiów odbywał także praktyki w organach podatkowych oraz dziale księgowości firmy produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Krystian Łatka w 2005 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską, dotyczącą podatku od towarów i usług, obronił w Katedrze Prawa Finansowego UW. W 2008 r. ukończył także Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył także w Studium Przygotowawczym dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych.

Jeden z redaktorów prowadzących kolejnych wydań Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług (wyd. ISP). Autor licznych publikacji książkowych oraz w prasie fachowej, dotyczących problematyki materialnego i procesowego prawa podatkowego.


dr Krzysztof Radzikowski
Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 10107)

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo), zaś w 2001 r. – także z wyróżnieniem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek: stosunki międzynarodowe).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytowych i doradczych. W 2004 r. uzyskał licencję doradcy podatkowego.

Dr Krzysztof Radzikowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w czasopismach prawniczych (m. in. „Państwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Finanse Komunalne”, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”). Jest także autorem i współautorem wielu publikacji o charakterze specjalistycznym, a także recenzentem wydawnictw naukowych.


 

Małgorzata Słomka

Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
Prawnik, Konsultant Podatkowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW.

W Instytucie pracuje od stycznia 2008r.


Przed zatrudnieniem w ISP pracowała w Kancelarii Adwokackiej, a następnie w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (Kierownik Działu Prawnego, Zastępca Dyrektora Biura).

Odpowiedzialna za udzielanie konsultacji podatkowych, sporządzanie opinii, ekspertyz i pism procesowych, prowadzenie postępowań podatkowych oraz reprezentację klientów przez sądami administracyjnymi. Jako Redaktor Naczelna Serwisu Doradztwa Podatkowego sprawuje nadzór merytoryczny nad jego cotygodniowymi wydaniami.

Autorka artykułów i współautorka książek o tematyce podatkowej.Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266

Kierownik zespołu cen transferowych

Zajmuje się przede wszystkim problematyką cen transferowych oraz zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, w tym sposobami legalnej optymalizacji podatkowej w ramach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a także prawem bilansowym.

Wieloletni pracownik Departamentu Rachunkowości i Podatków jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce.

Ekonomista, swoje kwalifikacje podnosił studiując na Podyplomowym Studium Podatkowym oraz Podyplomowym Studium Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Jest także absolwentem Studium Doradców i Ekspertów Podatkowych organizowanym przez ISP.

Współautor Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Restrukturyzacji spółek kapitałowych, autor publikacji w Gazecie Prawnej, a także BISP.


Barbara Głowacka
Prawnik,
Doradca Podatkowy nr wpisu 12538

Konsultant Podatkowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Studiów Podatkowych pracuje od 2008 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Odpowiedzialna za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych. 

Współautorka publikacji książkowych m.in. kolejnych wydań komentarza do podatku od towarów i usług oraz komentarza do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, a także autorka wielu artykułów o tematyce podatkowej.

 


Adrian Kozakiewicz

Prawnik, Radca Prawny nr. wpisu: WA-12458 

Konsultant Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług.

Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnopodatkowych, pism procesowych, udzielaniem konsultacji w ramach stałych nadzorów podatkowych, obsługą postępowań podatkowych oraz przeprowadzaniem audytów podatkowych.

Autor i współautor książek oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dotyczących podatku od towarów i usług.

 


Malwina Sik

Prawnik Konsultant Podatkowy 

Asystent Dyrektora Departamentu Prawnego

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz prawie handlowym.

Odpowiedzialna za sporządzanie projektów opinii w zakresie prawa podatkowego, sporządzanie pism procesowych, a także przeprowadzanie audytów podatkowych.

Jest autorem i współautorem publikacji w zakresie prawa podatkowego.


Marek Zagórski
Prawnik
Konsultant Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Od września 2013 r. pracownik Instytutu. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.

Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.Oddział Śląski ISP w Katowicach


dr Joanna Kiszka

Dyrektor Oddziału Śląskiego

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i długoletni pracownik tegoż Wydziału. Autorka opinii prawnych i analiz przygotowanych m.in. na zlecenie Biura Analiz Sejmowych oraz firm doradczych, jak również kilkuset publikacji w formie rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów i opracowań z zakresu prawa podatkowego, ogłaszanych drukiem m.in. na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego”, „Przeglądu Podatkowego”, „Glosy”, „Podatków i Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej”, „Prawa Unii Europejskiej”, „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, „Prawa i Podatków” a także w „Gdańskich Studiach Prawniczych” i w „Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych”. Współautorka kolejnych wydań komentarzy m.in. do ustawy o podatku akcyzowym i do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prelegentka na licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach o tematyce podatkowej z udziałem reprezentantów nauk prawnych i ekonomicznych oraz praktyków. Laureatka I nagrody w kategorii prac magisterskich w I edycji, a następnie w kategorii prac doktorskich w VIII edycji (2002r.) konkursu „Przeglądu Podatkowego” na najlepsze prace naukowe o tematyce podatkowej. Specjalizuje się w problematyce podatku akcyzowego, ochrony praw podatnika oraz podatkowych instrumentów wspierania ochrony środowiska naturalnego. 

Pracownik Oddziału Śląskiego ISP w Katowicach od 2015r. Zajmuje się m.in. sporządzaniem opinii prawnopodatkowych, pism procesowych, udzielaniem konsultacji w ramach stałych nadzorów podatkowych oraz obsługą postępowań podatkowych.

 

Maciej Kaszuba

Młodszy konsultant podatkowy

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W trakcie studiów zdobył 3 letnie doświadczenie w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, następstwem czego była umiejętność praktycznego zastosowania przepisów prawnopodatkowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podatków i rachunkowości.

Od 2021 roku pracownik Instytutu Studiów Podatkowych, do którego obowiązków należy sporządzanie opinii prawnopodatkowych, pism procesowych oraz udzielanie konsultacji w ramach stałej obsługi świadczonej przez ISP.

Autor artykułów o tematyce prawnopodatkowej publikowanych w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych

 

Karolina Karaś

Prawnik

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

W jej kręgu zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną i karną skarbową za przestępstwa gospodarcze.

Do jej obowiązków należy sporządzanie opinii podatkowo-prawnych, obsługa sporów podatkowych oraz udzielanie konsultacji w ramach stałej obsługi świadczonej przez ISP.

Autorka artykułów prawnopodatkowych publikowanych w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych oraz współautorka książek o tematyce podatkowej.

 

Dawid Kurach
Młodszy konsultant podatkowy

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W trakcie studiowania brał czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych, a jego praca dyplomowa uzyskała wyróżnienie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze prawa podatkowego, jak i rachunkowości.

Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie opinii oraz obsługa sporów i postępowań podatkowych.

Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych.

Konrad Skreczko

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych oraz podatkowych.

W jego kręgu zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia związane z odpowiedzialnością podatkową występującą w spółkach prawa handlowego.

Autor artykułów prawnopodatkowych publikowanych w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych.


Oddział Wielkopolski ISP w Poznaniu


Maciej Sobiech
dyrektor Oddziału Wielkopolskiego
doradca podatkowy nr 09809
radca prawny nr wpisu 1845

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Studium Podyplomowe z Rachunkowości). Licencjonowany doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych po zdanym państwowym egzaminie oraz na listę radców prawnych po ukończonej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego, nabyte zarówno podczas pracy w największych wielkopolskich kancelariach, jak i w organach podatkowych. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, sporządzaniem opinii prawnopodatkowych, reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Autor licznych publikacji w m.in. Przeglądzie Podatkowym, Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego, Przegląd Prawa Handlowego, Prawo i Podatki, Doradca Podatnika, BISP Doradztwo Podatkowe oraz wyjaśnień eksperckich w czasopismach prawniczych i podatkowych.

 


Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.