Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

2. Odpowiedzialność za ubytki wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zdarzają się sytuacje, w których w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powstają ubytki wyrobów akcyzowych. Który podmiot za nie odpowiada?

W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2020 r. (0111-KDIB3-3.4013.146.2020.2.MK). Jak wskazał Organ: ?(?) ubytki wyrobów akcyzowych mogą powstać w wyniku naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy) jak i w wyniku naruszenia procedury zawieszenia pobory akcyzy gdy nie można ustalić miejsca naruszenia warunków tej procedury w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych przez terytorium Unii Europejskiej, tj. przez terytoria państw członkowskich oraz przez terytorium kraju (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy), a stwierdzenie naruszenia tej procedury (powstanie ubytków) nastąpiło na terytorium kraju u odbiorcy przed zakończeniem przemieszczania (przed przesłaniem raportu odbioru do podmiotu wysyłającego).

Zatem, w ocenie Organu w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający wyroby na terytorium kraju (u odbiorcy przed zakończeniem przemieszczania) lub w innym miejscu na terytorium kraju, od ilości stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych powstanie zobowiązanie podatkowe w akcyzie (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy) u podmiotu wysyłającego z innego państwa członkowskiego, który udzielił gwarancji na przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Analogiczna sytuacja nastąpi w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszania poboru akcyzy na terytorium kraju, tj. od ilości stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych powstanie zobowiązanie podatkowe w akcyzie podmiotu wysyłającego na terytorium kraju, który udzielił gwarancji na przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że co do zasady odpowiedzialność za wyroby akcyzowe przemieszczane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przypisana podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy z którego nastąpi wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej procedury. Albowiem to ten podmiot jest zobowiązany m.in. do sporządzenia e-AD i złożenia stosowego zabezpieczenia, gwarantującego pokrycie m.in. ewentualnego zobowiązania podatkowego względem tych wyrobów.

Z kolei podmiot odbierający (podmiot prowadzący skład podatkowy do którego są przemieszczane wyroby w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy i który je odbierze) jest obowiązany sporządzić raport odbioru, z którego będzie wynikać rzeczywista ilość wyrobów akcyzowych, które odebrał i zaewidencjonował w swoim składzie podatkowym do którego wprowadzono wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Organ podziela zatem stanowisko Wnioskodawcy względem przedstawionego pytania, zgodnie z którym w sytuacji objętej wnioskiem (pomijając przypadki powstania ewentualnych nieprawidłowości), Wnioskodawca nie będzie podatnikiem od ubytków wyrobów akcyzowych powstałych w trakcie przemieszczania wyrobów do składu podatkowego Wnioskodawcy z zastosowaniem procedury zawieszenia pobory akcyzy, zarówno w przypadku przemieszczenia wyrobów pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju jak i w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego?.

Reasumując należy stwierdzić, że co do zasady odpowiedzialność za wyroby akcyzowe przemieszczane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przypisana podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy z którego nastąpi wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej procedury.

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Konsultant Podatkowy

w Oddziale Wielkopolskim

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348