Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

3. Opodatkowanie zmieszanych paliw przeznaczonych do utylizacji ? wyrok NSA.

W dniu 24 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie I GSK 597/17 w przedmiocie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania zmieszanych paliw przeznaczonych do utylizacji.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka podała, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na transporcie i handlu paliwami. Nastąpiło zmieszanie paliw, tj. zmieszania benzyny z olejem napędowym. Od dostarczonego na stacje paliwa została zapłacona akcyza według stawki podstawowej. Zmieszanie paliw nastąpiło wskutek niezamierzonego działania pracownika spółki. W momencie zmieszania paliwa w zbiornikach stacji benzynowej została wstrzymana sprzedaż tej mieszaniny. Mieszanina paliw (kontaminat) została przekazana przez spółkę do utylizacji jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Utylizacje przeprowadziło przedsiębiorstwo prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą. Spółka dodała, że nie można wskazać symbolu CN powstałej substancji, gdyż powstała mieszanina była odpadem i nie spełnia warunków jakościowych określonych w odrębnych przepisach. Tym samym została oddana do utylizacji, a nie do dalszego obrotu. W związku z tym spółka zapytała, czy w sytuacji gdy ma miejsce zmieszanie paliwa i mieszanina ta nie była sprzedana, a stała się odpadem do utylizacji (kierowca zgłosił zmieszanie i sprzedaż została wstrzymana) występuje konieczność płacenia podwyższonej akcyzy (stawka akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ? Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.; dalej: upa)?

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 upa ? przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. W myśl art. 87 ust. 1 upa produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Szeroka definicja produkcji wyrobów energetycznych opisana w przywołanych przepisach ma zapobiegać takim działaniom, które prowadziłoby do powstawania wyrobów energetycznych nieobjętych obowiązkiem podatkowym w akcyzie. Przy czym pamiętać należy, że ustawodawca powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie (w przypadku paliw silnikowych) wiąże z wszelkimi czynnościami, które prowadzą do ich użycia, oferowania na sprzedaż lub używania do napędu silników spalinowych lub jako dodatki lub domieszki do napędu silników spalinowych (p. art. 86 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 upa). Uwaga ta ma znaczenie, w kontekście stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, ponieważ z powyższego wynika, że istotnym jest ? wbrew stanowisku organu ? przeznaczenie wyprodukowanego wyrobu energetycznego, które ma polegać na jego użytecznym zagospodarowaniu.

W ocenie NSA w przedmiotowej sprawie w wyniku błędu pracownika spółki (kierowcy) poprzez wymieszenia benzyny i oleju napędowego oba produkty zostały faktycznie „popsute”, a nie wyprodukowane przez spółkę. Zatem w tym przypadku zmieszanie paliw (powstanie odpadu) nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż wchodzące w skład mieszaniny produkty zostały już prawidłowo opodatkowane, a należna kwota akcyzy w całości została uiszczona. Mieszanina jest przedmiotem utylizacji i nie może być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Będąca przedmiotem sprawy interpretacja indywidualna powinna zostać zatem zmieniona.

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60