Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

4. Udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej.

Dla zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną oraz spełniającym warunki przewidziane w art. 31d ust. 1 pkt 1 ? 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. przewidziane zostało zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład. Kwoty zwrotu, stosowanie do art. 31d ust. 2 omawianej ustawy obliczana jest poprzez wyznaczenie proporcji, przy której obliczaniu uwzględnia m.in. udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej. Przepis powyższy w praktyce budzi wątpliwości, wykładni bowiem w tym przypadku podlega zakres kosztów jakie poniesione zostały w związku z nabyciem energii elektrycznej. W praktyce koszt nabycia związany jest również z dodatkowymi opłatami. Odpowiedzi wymaga zatem pytanie czy przy obliczaniu kwoty zwrotu, a w ramach ustalania właściwej proporcji brać pod uwagę należy podatek od towarów i usług oraz koszta dodatkowe wynikające z faktur za energię elektryczną.

Powyższy problem był już przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 października 2017 r. (III SA/Gl 764/17), w którym wskazano, że Pojęcie „udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej” nabytej od zewnętrznego dostawcy dotyczy jedynie energii elektrycznej wraz z podatkami z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną, a także z wyłączeniem innych opłat wynikających z obowiązków przedsiębiorcy. Jak wskazał ponadto WSA: Ustawodawca posługując się sformułowaniem „udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej” nie odwołuje się do wartości zakupu energii, która dotyczy kwoty globalnej jaką należy ponieść aby dokonać zakupu energii, tj. uwzględniając wszelkie opłaty dystrybucyjne, utrzymania sieci, czy też innych opłat wynikających z obowiązków danego przedsiębiorcy.

Uwzględniając treść przytoczonego powyżej orzeczenia, wskazać należy, że przy obliczaniu kwoty zwrotu uwzględnieniu podlegać będzie wyłącznie koszt energii elektrycznej.

Alan Lipnicki

Konsultant podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl