Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 

1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu zużywanego w procesie ekstrakcji.

W dniu 11 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną znak 0111-KDIB3-3.4013.214.2020.1.JS w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu zużywanego w procesie ekstrakcji.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym wnioskodawca będący spółką zamierza, w ramach swojej działalności, uruchomić instalację ekstrakcji. Ekstrakcja będzie dokonywana usługowo albo na własne potrzeby. Proces ten będzie polegał na wyodrębnianiu z materiału roślinnego, takiego jak konopie włókniste, inne rośliny, właściwości aromatycznych i innych substancji przy pomocy ekstrahentu. Spółka będzie wykorzystywać jako ekstrahent alkohol etylowy, kod CN 2207 10 (Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej). Alkohol etylowy w procesie produkcji wykorzystywany będzie wyłącznie w celu pozyskania esencji z materiału roślinnego, będzie stale zawracany do produkcji, niemniej jednak będzie również stale zużywany (głównie poprzez pozostałości z ekstrakcji). Spółka zaznacza, że żaden produkt ekstrakcji, czyli wyciąg, nie będzie zawierać w swoim składzie alkoholu etylowego w stężeniu przekraczającym 1,2% alkoholu etylowego objętości. Alkohol jest wykorzystywany wyłącznie jako ekstrahent w procesie ekstrakcji, a jego obecność w produkcie jest niepożądana i traktowany tam jest jako zanieczyszczenie.

W ocenie organu § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień przewiduje trzy przesłanki, których łączne spełnienie jest konieczne dla zastosowania zwolnienia od akcyzy:

  • używany wyrób musi być napojem alkoholowym;
  • napój alkoholowy musi być używany do procesów produkcyjnych;
  • produktem końcowym tych procesów produkcyjnych musi być wyrób niezawierający alkoholu.

Jednocześnie, zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia przesłanek wskazanych w § 9 ust. 2 rozporządzenia, tj. w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

Pojęcie „procesów produkcyjnych” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, stąd też należy w tym względzie posiłkować się jego potocznym rozumieniem. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (dostępny pod adresem: https://sjp.pwn.pl/sjp), produkcja to ?zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów, usług lub dóbr kultury; też: to, co zostało wytworzone?. Natomiast przez „proces” rozumie się m.in. „przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian” bądź „kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii”.

Z przytoczonych definicji słownikowych wynika zatem, że proces produkcji to przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk ? zmian fizykochemicznych ? pozostających między sobą w związku przyczynowym, który powoduje powstawanie (tworzenie się) towarów, usług bądź innych dóbr.

Ponadto, powszechnie przyjmuje się, że „proces produkcji” to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu. Zatem jest to suma operacji produkcyjnych wykonywanych w uporządkowanej kolejności i mających na celu wytworzenie określonego wyrobu. Tym samym, proces produkcji można określić jako uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w ramach prowadzonej działalności wnioskodawca zamierza uruchomić instalację ekstrakcji. Ekstrakcja będzie dokonywana usługowo albo na własne potrzeby. Proces ten będzie polegał na wyodrębnianiu z materiału roślinnego, takiego jak konopie włókniste i inne rośliny, właściwości aromatycznych i innych substancji przy pomocy ekstrahentu. W procesie produkcji, w celu pozyskania esencji z materiału roślinnego, Wnioskodawca planuje jako ekstrahent wykorzystywać alkohol etylowy oznaczony kodem CN 2207 10. Alkohol etylowy w procesie produkcji wykorzystywany będzie wyłącznie w celu pozyskania esencji z materiału roślinnego, będzie stale zawracany do produkcji, niemniej jednak będzie również stale zużywany (głównie poprzez pozostałości z ekstrakcji). Żaden produkt ekstrakcji, czyli wyciąg, nie będzie zawierać w swoim składzie alkoholu etylowego w stężeniu przekraczającym 1,2% alkoholu etylowego objętości. Jednocześnie, Wnioskodawca wskazał, że na potrzeby niniejszego wniosku należy przyjąć, że Spółka spełni warunki formalne niezbędne do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5-6b ustawy akcyzowej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w opisanym przypadku do procesu produkcji esencji (wyciągu) należy zaliczyć wszystkie regularnie po sobie następujące czynności i działania zmierzające do jej wytworzenia ? czyli powstania wyrobu gotowego (esencji, wyciągu) na własne potrzeby lub przeznaczonego do sprzedaży na rzecz innego podmiotu. Tym samym, przedstawiony we wniosku proces ekstrakcji substancji z materiału roślinnego, polegający na wyodrębnieniu z konopii włóknistych lub innych roślin właściwości aromatycznych i innych substancji przy pomocy alkoholu etylowego, celem wytworzenia esencji (wyciągu) ? należy uznać za proces produkcyjny tej esencji (wyciągu).

Wnioskodawca używa zatem napoju alkoholowego ? w postaci alkoholu etylowego ? do procesu produkcyjnego esencji, która ? jak wynika ze stanu faktycznego ? jako produkt gotowy nie będzie zawierać w składzie alkoholu etylowego (nie będzie zawierać w swoim składzie alkoholu etylowego w stężeniu przekraczającym 1,2% objętości). Jednocześnie, zgodnie z treścią wniosku, Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz ust. 5-6b ustawy, będące niezbędnymi warunkami do stosowania zwolnienia. Tym samym, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, wskazać należy, że na etapie wykorzystania przedmiotowego alkoholu etylowego do produkcji esencji tytoniowej Spółka spełnia wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia tego alkoholu od akcyzy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Zauważyć dalej należy, że przepis § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień nie wskazuje innych kryteriów tego zwolnienia niż wynikające z ust. 2 tego przepisu, tj. w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

W szczególności, przepis ten nie uzależnia zastosowania tego zwolnienia od rozliczania zużywanego alkoholu w granicach uzyskanych dopuszczalnych norm zużycia. W konsekwencji należy uznać, że w sytuacji korzystania przez Spółkę ze zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, nie ciąży na niej obowiązek rozliczania użytego alkoholu w granicach określonych w normach zużycia alkoholu etylowego.

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl