Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 37/2021

2. Określenie dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu nowych czynności lub stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą ? zmiany od 1 lipca 2021 r.

W wyniku zmian wprowadzonych mocą nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r. do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa”) od 1 lipca 2021 r. opodatkowaniu akcyzą poddano nowe czynności i stany faktyczne polegające na dokonaniu w pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabyciu lub posiadaniu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju.

Następstwem wskazanych zmian jest nowy przepis art.101 ust.4a pkt1 przedmiotowej ustawy przewidujący, że obowiązek podatkowy z tytułu dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu samochodowego na samochód osobowy powstaje z dniem wykonania tej czynności. Natomiast na podstawie art.101 ust.4a pkt2 w przypadku nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, od którego akcyza nie została zapłacona i nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu ? obowiązek podatkowy powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tego samochodu.

Jednocześnie, jeżeli nie będzie można określić dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu nowych czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, na podstawie art.101 ust.5 ustawy, za datę powstania obowiązku podatkowego uznawany będzie dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdzi dokonanie czynności lub wystąpienie stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Do samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo przed 1 lipca 2021 r. przepisy ustawy o podatku akcyzowym znajdują zastosowanie w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2021r. Natomiast jeżeli nabycie lub wejście w posiadanie samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy nastąpi przed lipca 2021 r., obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania tego samochodu powstanie dokładnie w tym dniu, tj. lipca 2021 r.

Jednakże, jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpi przed 1 lipca 2022 r., wówczas obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstanie w dniu lipca 2022 r.

W ustawie nowelizującej wprowadzono dodatkowo regułę intertemporalną, zgodnie z którą do wniosków o rejestrację samochodów ciężarowych i specjalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a Prawa o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym nowelizacją, złożonych i nierozpatrzonych przed lipca 2021 r., zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące przed zmianą. Natomiast do zawiadomień o zmianie stanu faktycznego, wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, jeżeli taka zmiana stanu faktycznego wynika z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zmian konstrukcyjnych, zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a Prawa o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym nowelizacją z 30 marca 2021, niebędący samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, złożonych i nierozpatrzonych przed 1 lipca 2021 r., zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące przed zmianą.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50