Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 37/2021

3. Czy zabezpieczenie ryczałtowe podlega saldowaniu na zasadach analogicznych jak zabezpieczenie generalne?

Czy wpłacone przez podatnika zabezpieczenie ryczałtowe podlega saldowaniu w taki sam sposób jak zabezpieczenie generalne?

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2021 r. (0111-KDIB3-3.4013.50.2021.1.JS). Jak wskazał Organ: ?Jak wynika z art. 65 ust. 8 ustawy, na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5a i 8-9a oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b ? art. 65 ust. 9 ustawy.

(?) Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie Spółka posiada zezwolenie naczelnika urzędu skarbowego na prowadzenie składu podatkowego, w którym prowadzi produkcję wyrobów akcyzowych. Spółka składa zabezpieczenie akcyzowe w postaci zabezpieczenia ryczałtowego, stanowiącego 30% zabezpieczenia generalnego. Ponadto, Spółka złożyła również zabezpieczenie akcyzowe w postaci zabezpieczenia ryczałtowego stanowiącego 30% zabezpieczenia generalnego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych oraz z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i eksportu. Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku saldowania ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego oraz możliwości przekroczenia dziennego „limitu” kwoty zobowiązania podatkowego, w stosunku do kwoty złożonego zabezpieczenia ryczałtowego.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości zaznaczenia wymaga, że podstawowym celem związanym z obowiązkiem złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest zagwarantowanie, że w ostatecznym rozrachunku należny podatek akcyzowy oraz opłata paliwowa zostaną uiszczone.

Instytucja ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego jest specyficzną formą zabezpieczenia akcyzowego. Została ona wprowadzona przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zmniejszenia obciążeń (wysokości kwoty zabezpieczenia akcyzowego) dla podmiotów, które spełniają określone w przepisach warunki.

Aby możliwe było stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego, podmiot ubiegający się o jego stosowanie powinien spełnić określone wymogi, wskazane w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy. Ponadto, przepisy art. 64 ust. 3-5a, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym dotyczące rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio. Dodatkowo, podmiot chcący składać zabezpieczenie ryczałtowe musi złożyć wniosek o przyznanie prawa do stosowania tego zabezpieczenia ryczałtowego do właściwego dla wnioskodawcy naczelnika urzędu skarbowego. To naczelnik właściwego urzędu skarbowego jest bowiem uprawniony do wydania decyzji w sprawie stosowania tego zabezpieczenia.

Podkreślenia wymaga, że podstawową zaletą zabezpieczenia ryczałtowego dla stosującego go podmiotu jest jego ograniczona wysokość w stosunku do zabezpieczenia generalnego, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia zobowiązany byłby ten podmiot. Fakt ten umożliwia przede wszystkim obniżenie kosztów bieżących dla podmiotów, które prowadzą działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.

W przeciwieństwie do zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenie ryczałtowe nie wymaga również saldowania na karcie papierowej bądź e-karcie w systemie EMCS. Brak tego obowiązku w założeniu ustawodawcy ma ułatwiać działalność podmiotom zobowiązanym do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Odpowiadając zatem na pierwsze z pytań Wnioskodawcy, należy wskazać, że zabezpieczenie ryczałtowe przyznane Spółce w związku z prowadzoną przez nią działalnością nie musi być saldowane w taki sam sposób, jak zabezpieczenie generalne (na karcie papierowej lub e-karcie do saldowania)?.

Reasumując należy stwierdzić, iż zabezpieczenie ryczałtowe nie wymaga saldowania na karcie papierowej bądź e-karcie w systemie EMCS.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Konsultant Podatkowy w Oddziale Wielkopolskim

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348