Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 37/2021

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Wino jako wyrób akcyzowy.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym na potrzeby podatku akcyzowego w odmienny sposób definiuje pojęcie wina oraz wyrobów winiarskich niż ustaw z dnia 12 maja 2011 r. Przy definiowaniu poszczególnych kategorii win ustawodawca odwołuje się do klasyfikacji CN bez przywoływania stosownych symboli PKWiU. Analiza treści art. 95 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. prowadzi do wniosku, że ustawodawca wyróżnia dwie kategorie wyrobów akcyzowych w postaci wina:

wino niemusujące

wino musujące.

W myśl ustawy pod pojęciem wina niemusującego należy rozumieć wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w art. 95 ust. 1 pkt 2:

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości pod warunkiem, że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

W przypadku win musujących ustawodawca nie dokonuje podziału na poszczególne kategorie, wskazuje jednak, że wina musujące to wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205. Tym niemniej, aby dane wino mogło zostać uznane za wino musujące, musi spełniać łącznie warunki określone w art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., tj.

znajdować się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek, albo cechować się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,

mieć rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,

cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie musi pochodzić wyłącznie z procesu fermentacji.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60