Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

ZNAKI AKCYZY

1. Sposób nanoszenia na wyroby winiarskie banderoli podatkowej w kształcie litery „I” po 1 stycznia 2022 r.

W jaki sposób podatnicy powinni nanosić od dnia 1 stycznia 2022 r. banderole podatkowe w kształcie litery „I” na wyroby winiarskie w opakowaniach jednostkowych? Czy taką banderolę można nanieść na butelkę poniżej jej zamknięcia (poniżej korka), pod poszerzeniem w formie kołnierza?

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2021 r. (0111-KDIB3-3.4013.100.2021.3.JS). Jak wskazał Organ: „Na podstawie (…) delegacji ustawowej wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1147, z późn. zm.; dalej jako: „rozporządzenie”). Rozporządzenie to określa m.in. szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich opakowania jednostkowe (§ 1 pkt 2 rozporządzenia).

(…) Należy w tym miejscu zauważyć, że rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, o którym mowa powyżej, zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2021 r. poz. 203), dalej: „rozporządzenie zmieniające”.

(…) stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy, w przypadku wyrobów winiarskich znak akcyzy nanoszony jest na opakowania jednostkowe tego wyrobu akcyzowego. Zgodnie z tym przepisem, znaki akcyzy winny być nanoszone na opakowanie jednostkowe w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku, w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie.

Stosownie natomiast do art. 120 ust. 3 ustawy, opakowaniem jednostkowym wyrobu akcyzowego jest opakowanie samodzielne bezpośrednio chroniące wyrób akcyzowy, jednorazowego lub wielokrotnego użytku przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest lub może być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu albo umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu, a także przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych.

Należy również zaznaczyć, że powołane wyżej rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi akt wykonawczy do tej ustawy. Oznacza to, że jego treść zmierza do wykonania przepisów ustawy. Tym samym, rozporządzenie to konkretyzuje normy prawne zawarte w ustawie w zakresie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, tak aby możliwym stało się ich wprowadzenie w życie bez potrzeby wydawania dodatkowych przepisów szczegółowych.

(…) jak wynika z rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, banderole są nanoszone na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób określony w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia. Załącznik ten wymienia wszystkie możliwe sposoby nanoszenia banderol na typowe opakowania jednostkowe, w tym również wyrobów winiarskich.

I tak, rysunek 5a załącznika nr 4 do rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego 2021 r.) przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 I włącznie albo powyżej 0,5 I na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie litery „I”.

Z kolei rysunek 5b załącznika nr 4 do rozporządzenia przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 I włącznie albo powyżej 0,5 I od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery „L”.

Rysunek 5c załącznika nr 4 do rozporządzenia przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 I włącznie albo powyżej 0,5 I równolegle do lewego lub prawego boku kontretykiety w kształcie litery „I”.

Z kolei rysunek 5d wskazuje sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm × 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 I włącznie albo powyżej 0,5 I równolegle do górnego lub dolnego boku kontretykiety w kształcie położonej litery „I”.

Obowiązek oznaczania opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich banderolami zgodnie z jednym z powyższych sposobów ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r., stosownie do § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego. Przy czym, zgodnie z ww. rozporządzeniem, podmioty mogą również stosować nowe sposoby nanoszenia banderol (wynikające z treści rozporządzenia zmieniającego) od 1 lipca 2021 r.

Podkreślić należy, że w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę opakowaniem jednostkowym jest butelka, na którą Wnioskodawca zamierza nakładać znak akcyzy w kształcie litery „I”. Zamknięciem butelki jest korek, przy pomocy którego zawartość zabezpieczona jest przed wydostaniem się na zewnątrz.

Podkreślenia wymaga, że w odniesieniu do banderol w kształcie litery „I”, opis do rysunku 5a załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie oznaczania znakami akcyzy stanowi o umocowaniu banderoli samoprzylepnej, lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej, na zamknięciu i szyjce opakowania jednostkowego (butelki). Przy czym, opis ten jednoznacznie wskazuje, że banderola powinna zostać umieszczona na zamknięciu butelki, począwszy bezpośrednio od górnej krawędzi, a także na szyjce opakowania – pionowo wzdłuż szyjki butelki.

Spółka zamierza natomiast nanosić banderolę podatkową samoprzylepną w kształcie litery „I” na butelkę poniżej jej zamknięcia (poniżej korka), pod poszerzeniem w formie kołnierza. Tym samym, banderola znajdować się będzie na szyjce, ale nie na zamknięciu butelki – którym jest korek zabezpieczający zawartość butelki. Jak Wnioskodawca sam wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, w przedstawionym sposobie nanoszenia banderol znak akcyzy będzie umieszczany pod „kołnierzem” szyjki.

Tym samym należy stwierdzić, że zaprezentowany przez Spółkę sposób nanoszenia banderol na kapkę i szyjkę poniżej zamknięcia butelki (w sposób nie zakrywający korka) nie odpowiada schematowi 5a z załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie oznaczania.

Opisany we wniosku sposób nanoszenia banderoli w kształcie litery „I” nie odpowiada również schematom wskazanym na rys. 5c i 5d rozporządzenia. Rysunki te stanowią bowiem o umocowaniu banderoli podatkowej równolegle do lewego lub prawego boku kontretykiety w kształcie litery „I” bądź równolegle do górnego lub dolnego boku kontretykiety w kształcie położonej litery „I”. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie, zaprezentowany we wniosku sposób nanoszenia znaku akcyzy na butelki nie jest zgodny z żadnym z pozostałych sposobów określonych w rozporządzeniu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaproponowany przez Spółkę we wniosku sposób nanoszenia banderol podatkowych na typowe opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, tj. butelek o pojemności 0,75 I nie jest zgodny z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, gdyż banderola podatkowa nanoszona na opakowanie jednostkowe w opisany sposób nie będzie znajdować się na zamknięciu butelki”.

Reasumując należy wskazać, że sposób nanoszenia przedmiotowych banderol podatkowych został określony w przepisach aktów wykonawczych i powinien być zgodny z tymi przepisami. Należy pamiętać m.in. o tym, że nanoszenie banderol na kapkę i szyjkę poniżej zamknięcia butelki (w sposób nie zakrywający korka) nie jest prawidłowe.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Konsultant Podatkowy w Oddziale Wielkopolskim

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348