Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

2. Deklaracje podatkowe za okresy kwartalne dla potrzeb akcyzy obowiązujące od 1 lipca 2021

Co do zasady na podstawie art.21 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa o podatku akcyzowym”) na podatnikach akcyzy ciąży obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego bez wezwania organu podatkowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednakże, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 r. przepisem art. 24e ust.1 pkt 1 ustawy, dodanym do niej na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy (z pewnymi wyjątkami) podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W ten sposób na mocy art. 24e ustawy pierwsze deklaracje kwartalne AKC-KZ obejmować mają dane za trzeci kwartał 2021 r. i podlegają złożeniu do 25. listopada 2021 r. W deklaracjach tych podane mają być głównie dane dotyczące wyrobów objętych akcyzową preferencją (np. informacje o kodzie CN oraz kwota potencjalnego podatku do zapłaty, gdyby podatnik nie korzystał z preferencji). Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej z dnia 30 marca 2021 r. „[…] Zmiana ta podyktowana jest koniecznością pozyskania danych pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych, co związane jest m.in. z art. 14 ust. 2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41), który stanowi, iż ”Państwa Członkowskie publikują szczegółowe informacje na temat wpływu preferencji podatkowych na dochody”[…]”. Z tego względu w deklaracji AKC-KZ wykazywane mają być ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia.

Do składania deklaracji kwartalnych AKC-KZ zobowiązane są m.in.:

  • podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,
  • podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,
  • podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,
  • podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów.

Innymi słowy składanie deklaracji podatkowych za okresy kwartalne obowiązuje w przypadku wyrobów:

  • objętych zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym) oraz
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do powołanej ustawy,

dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

 

Jak bowiem wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to podatnika takiego nie dotyczy nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.

Jeśli zatem, przykładowo, wyrób akcyzowy nabyty ze zwolnieniem ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 32 ustawy zostanie zużyty na cele opodatkowane, wówczas na podatniku będzie ciążył obowiązek podatkowy wynikający z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy i w miesiącach, w których przedmiotowe zużycie nastąpi podatnik ten powinien składać deklarację AKC-4 /AKC-4zo wraz z odpowiednimi załącznikami np. w postaci deklaracji AKC-4/I(7) (dla celów podatku akcyzowego od wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) czy też AKC-4/A (dla celów podatku akcyzowego od alkoholu etylowego) oraz w części formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” obliczoną kwotę podatku od tych wyrobów (poz. 11) pomniejszać o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 12).

Odpowiednio w miesiącach, w których podatnik nie zużywa wyrobu nabytego ze zwolnieniem na cele opodatkowane samo takie zużycie nabytych wyrobów do celów objętych zwolnieniem nie spowoduje powstania i obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i art.24e ustawy nie powinien znaleźć zastosowania.

Deklaracje AKC-KZ składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą PUESC (puesc.gov.pl).

Ustawa o podatku akcyzowym po zmianach wprowadzonych nowelizacją z dnia 30 marca 2021 r. przewiduje ponadto nowy obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne (AKC-UAKZ) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej

W deklaracji tej wykazywane powinny być ilości przedmiotowych wyrobów wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Składanie deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne (AKC-UAKZ) powinno następować wyłącznie w formie elektronicznej do 10. dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne AKC-UAKZ podlegają tym samym złożeniu do 10. listopada 2021 r. i będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50